สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.22 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  เงินทรัพย์
2. เด็กชายเมธา  สร้อยกระโทก
 
1. นายพุทธา  สร้อยกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ถาดสำโรง
2. เด็กชายครรชิต  นัดครบุรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แนะกระโทก
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงกระโทก
5. เด็กชายอัษฎาวุฑิ  วงศ์น้อย
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นายสุพจน์  เกษสุภะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62.92 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนา  ผันครบุรี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วิชัย
2. นางนิตยา  สร้อยกระโทก