สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กชายวโรดม  เชียรกระโทก
 
1. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิง มัญฑิตา  ทัศกิ่ง
 
1. นางสาวกนกชนก  ตะโพวิญญู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวัชระ  ทรงสะอาด
 
1. นางสาวกนกชนก  ตะโพวิญญู
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  พรหมมี
2. เด็กชายสิงหราช  มีสิทธิ์ดี
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นางสาวกนกชนก  ตะโภวิญญู