สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษศณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
2. เด็กหญิงโกรัญญา  เจือรุ่งเรือง
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  จอกโคกสูง
2. เด็กหญิงมาริณี  นาเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรางคนาง  บังเกิดจังหรีด
 
1. นางภาวิณี  คบขุนทด
2. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์