สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พาดี
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ป้องกระโทก
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจุมพล  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  โอดผักแว่น
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกชกร  ป้องกระโทก
2. เด็กชายกิตติทัศน์  มุงกระโทก
3. เด็กชายนวพล  เคล้ากระโทก
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ชดลมกลาง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จีนดอน
6. เด็กหญิงวิภาศิริ  ค่ากระโทก
 
1. นางสาวบุญร่วม  ราวพิมาย
2. นางสมมาศ  จรัญกลาง
3. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์