สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญกมล  จันคณา
2. เด็กชายปัณณธร  ดีเกษม
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายไพฑูลย์  บัวผันสระน้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กับกระโทก
2. เด็กชายศราวุฒิ  ลุนศักดิ์
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายศรายุธ  จรรยาจารุวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พาดี
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เงกสูงเนิน
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชนะพะเนา
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ป้องกระโทก
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บ้องกระโทก
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจุมพล  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  โอดผักแว่น
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ครบอุดม
 
1. นางสมมาศ  จรัญกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  เพียรผักแว่น
 
1. นางอุไร  จงจอหอ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรผักแว่น
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรทอง  ก้อกระโทก
2. เด็กหญิงแพรทอง  ก้อกระโทก
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกชกร  ป้องกระโทก
2. เด็กชายกิตติทัศน์  มุงกระโทก
3. เด็กชายนวพล  เคล้ากระโทก
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ชดลมกลาง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จีนดอน
6. เด็กหญิงวิภาศิริ  ค่ากระโทก
 
1. นางสาวบุญร่วม  ราวพิมาย
2. นางสมมาศ  จรัญกลาง
3. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร์ดา  เจียนกระโทก
2. เด็กหญิงอารยา  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
2. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษศณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
2. เด็กหญิงโกรัญญา  เจือรุ่งเรือง
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  จอกโคกสูง
2. เด็กหญิงมาริณี  นาเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรางคนาง  บังเกิดจังหรีด
 
1. นางภาวิณี  คบขุนทด
2. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์