สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  ดวงกระโทก
 
1. นางสุพัตรา  ดาทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วิชาชัย
 
1. นายสุนทร  สุขุมามาศ