สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรวิทย์  ชำนาญกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  สุรัสวดี
 
1. นายเฉลียว  ดาทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.29 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกันตินันท์  น้อมกลาง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ตีบกลาง
 
1. นายสำรวม  แตงกระโทก