สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนฤตย์  ธงกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชินวงษ์
2. เด็กชายจิรกร  นามกระโทก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แกงขุนทด
4. เด็กชายอคิราภ์  แจงกระโทก
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก
6. เด็กชายไกรวิชญ์  จวบกระโทก
 
1. นายบุชิต  แกงขุนทด
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว