สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญประสงค์
 
1. นางสาวจันทิรา  แปรนุ่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ชุมกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชิดกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนฤตย์  ธงกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชินวงษ์
2. เด็กชายจิรกร  นามกระโทก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แกงขุนทด
4. เด็กชายอคิราภ์  แจงกระโทก
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก
6. เด็กชายไกรวิชญ์  จวบกระโทก
 
1. นายบุชิต  แกงขุนทด
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผงสันเทียะ
2. เด็กชายตะวัน  คุ้มกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แซดกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดงกระโทก
2. เด็กหญิงปริญญาพร  อ่อนสมัย
3. เด็กหญิงอนันทิตา  จุ้ยกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เคล้ากระโทก
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  พิจิตอาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช้ากระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  แก้วกูล
2. เด็กชายราชัน  แก่นกระโทก
3. เด็กหญิงวรนุช  แซกกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์