สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.41 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  อินนอก
2. เด็กชายจิณวัตร  บุญค้ำ
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพล  ภูวันนา
2. เด็กชายอนุชา  จอดนอก
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  บุรีรัน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง
2. เด็กหญิงธัณย์นิชา  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวเมษยา  ชูชีพ
2. นายสมพร  แขมพรมราช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมษาวรรณ  ปิตาละเต
 
1. นางสาวสุพรรณา  อินทะวัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุริวัติน์  แก้วทรวง
 
1. นางมัสธุรส  ผ่องสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสริสา  ก๋าแก่น
 
1. นางอรวรรณ  พระไตรยะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอริสา  ทอนสร้างนา
 
1. นางมัสธุรส  ผ่องสุข
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ครองชื่น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชมพูคำ
3. เด็กชายชนาธิป  ปิ่นหอม
4. เด็กชายณัฐกานต์  คำเสียง
5. เด็กชายพัชรินทร์  วงษ์ทอง
6. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  แม้นสอนลา
 
1. นายสมชัย  สมบูรณ์นอก
2. นางณัฐชญา  ดาโม้
3. นางสาวขนิษฐา  สมรูป
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  เถาสิงโต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูล
3. เด็กชายธนวิชญ์  อานัย
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทกุล
5. เด็กชายมินธาดา  ลารคร
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเศษ
 
1. นายณัฐพล  หมวดเมืองกลาง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เวหน
2. เด็กหญิงชนิดา  หวังผล
3. เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  บุตรชานนท์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลชัย  จันทกุล
 
1. นายสมชัย  สมบุญนอก