สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตุนาค
2. เด็กชายบุญลอย  ไกรคุ้ม
 
1. นางสมชิด  แสนรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉลองพร  ทองเพ็ชร
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพ็ชรกลั่น
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  กู้กระสัง
2. เด็กชายชัยวิทย์  ประสานศักดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แลสันเทียะ
4. เด็กชายภานุภัทร์  นาคร้าย
5. เด็กหญิงมรกต  แก่นกระโทก
6. เด็กหญิงรัติกาล  เอมโคกสูง
7. เด็กชายวิทวิน  เรือนคง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยวนแม
 
1. นางอารีรัตน์  จอนเกาะ
2. นางสาวเพ็ชรลดา   พชรธาดา
3. นางสาวเจนจิรา  มูลจังหรีด
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  สวาสโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  เหล็กมะดัน
3. เด็กหญิงมุกมณี  กาญจนะเกตุ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กลิ่นทับ
5. เด็กหญิงศิริวิภา  ประสานศักดิ์
6. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วหลุย
 
1. นางสาวสมพร  ทหารพงศ์
2. นางจุฑาทิพย์  บัวคล้าย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วศรี
2. เด็กชายชัยพร  เว้าสันเทียะ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เซียงหนู
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  โต้งกระโทก
2. เด็กชายสรศักดิ์  เพ็งพูน
3. เด็กชายอภิชัย  จันประเทียน
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หรั่งนางรอง
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต