สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตุนาค
2. เด็กชายบุญลอย  ไกรคุ้ม
 
1. นางสมชิด  แสนรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 1. เด็กชายยุทธภูมิ  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงเมทินี  กลิ่นทับ
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งพูน
 
1. นางสมสนิท  ค้าทันเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรักบุญ  บุญหลง
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงสดับกลาง
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  แตงอยู่
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉลองพร  ทองเพ็ชร
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพ็ชรกลั่น
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  กู้กระสัง
2. เด็กชายชัยวิทย์  ประสานศักดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แลสันเทียะ
4. เด็กชายภานุภัทร์  นาคร้าย
5. เด็กหญิงมรกต  แก่นกระโทก
6. เด็กหญิงรัติกาล  เอมโคกสูง
7. เด็กชายวิทวิน  เรือนคง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยวนแม
 
1. นางอารีรัตน์  จอนเกาะ
2. นางสาวเพ็ชรลดา   พชรธาดา
3. นางสาวเจนจิรา  มูลจังหรีด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายจันชะ  แก้วยม
2. เด็กชายทินภัทร  รินทร
3. เด็กชายพายุ  ฝอยจบก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วศรี
5. เด็กชายมนัสชัย  ไชยเสริม
6. เด็กชายเตวิทย์  นาคิลชาติ
 
1. นายอารมย์  นิตย์ด่านกลาง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งพูน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยอดโยธี
3. เด็กชายสุปัญญา  คนกลาง
4. เด็กชายสเปน  เซียงหนู
5. เด็กชายอนุชา  มาดี
6. เด็กชายเจนณรงค์  อินเป้า
 
1. นายพงศ์พณิชย์  วรไธสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มิลาวรรณ
2. เด็กชายถกลเกียรติ  มะลิใหม่
 
1. นายประเชิญ  พิมพ์จันทึก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  สวาสโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  เหล็กมะดัน
3. เด็กหญิงมุกมณี  กาญจนะเกตุ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กลิ่นทับ
5. เด็กหญิงศิริวิภา  ประสานศักดิ์
6. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วหลุย
 
1. นางสาวสมพร  ทหารพงศ์
2. นางจุฑาทิพย์  บัวคล้าย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุขหฤทัย
3. เด็กหญิงณิชากร  ยวนแม
4. เด็กหญิงทิพย์อัมพร  อยู่หนูพะเนา
5. เด็กชายสมชาย  กาญจนเกตุ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขโพธิ์
 
1. นางสำเนียง  นิตย์ด่านกลาง
2. นางเบญจมาศ  นนทะชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วศรี
2. เด็กชายชัยพร  เว้าสันเทียะ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เซียงหนู
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  โต้งกระโทก
2. เด็กชายสรศักดิ์  เพ็งพูน
3. เด็กชายอภิชัย  จันประเทียน
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หรั่งนางรอง
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต