สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.398 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  เชิดสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  จุ้ยแก้วพะเนา
 
1. นายพิธี  เชื่อมกลาง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงอุมาพร  จิมมอญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก
2. นางสาวจุฑามาศ  คำเหลา