สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.03 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ดีสองชั้น
2. เด็กชายวันชนะ  แร้วกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  เวทไธสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายต้นแบบ  สุขนวล
2. เด็กชายวิฑูรย์  บุญสาง
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์