สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.03 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ดีสองชั้น
2. เด็กชายวันชนะ  แร้วกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  เวทไธสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนริศรา  โคตุนันท์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยอัฐวิถี
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปฐมพร  ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายต้นแบบ  สุขนวล
2. เด็กชายวิฑูรย์  บุญสาง
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญชพร  อักษรนา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  จันดี
3. เด็กหญิงอารยา  จันดี
 
1. นางสาวอัญชลี  รังสีทอง
2. นางบังอร  พลสิงห์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรัญญา  จิตรนอก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จิตรนอก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กับกระโทก
 
1. นางบังอร  พลสิงห์
2. นางสาวอัญชลี  รังสีทอง