สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทิมกระโทก
2. นางสาวปิยธิดา  ทิศกระโทก
3. เด็กชายพลวัต  ไทยกระโทก
4. เด็กชายพสิทธื์  บุญงาม
5. เด็กหญิงวีรดา  คงทองหลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์  แต้มสี
2. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นางสาวจุฑามาศ  อินทรศักดา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางชลณิศา   นนพละ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงพรรษา  ทับกระโทก
3. เด็กหญิงภัทรภร   ระแวกกลาง
 
1. นางชลณิศา  นนพละ
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  ทึมกระโทก
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธืิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายบุญทัน  ทิศกระโทก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  แฝงกระโทก
3. เด็กชายองศา  แทวกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทนา  อาจศึก
2. เด็กหญิงประวีณ์สุดา  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยชนะ
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธ์ิ
2. นางชลนืศา  นนพละ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพนิดา  แตนกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ