สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูดวงจิต
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรกร  ทดกระโทก
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอัครชัย  คงสีดา
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศดายุ  ดวงแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายยุทธนา  แก้วใหญ่
2. นายอภิชัย  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนามา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงอัมพร  เบี้ยกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ