สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทิมกระโทก
2. นางสาวปิยธิดา  ทิศกระโทก
3. เด็กชายพลวัต  ไทยกระโทก
4. เด็กชายพสิทธื์  บุญงาม
5. เด็กหญิงวีรดา  คงทองหลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์  แต้มสี
2. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นางสาวจุฑามาศ  อินทรศักดา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูดวงจิต
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรกร  ทดกระโทก
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอัครชัย  คงสีดา
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศดายุ  ดวงแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.1 เงิน 14 1. เด็กชายปวริศ  เขม้นเขตรกิจ
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางชลณิศา   นนพละ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงพรรษา  ทับกระโทก
3. เด็กหญิงภัทรภร   ระแวกกลาง
 
1. นางชลณิศา  นนพละ
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายยุทธนา  แก้วใหญ่
2. นายอภิชัย  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  พืชทองหลาง
2. เด็กชายธนโชติ  แทวกระโทก
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ชูพันธ์
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  ทึมกระโทก
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธืิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายบุญทัน  ทิศกระโทก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  แฝงกระโทก
3. เด็กชายองศา  แทวกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกันทิชา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายชัชวาล  พยัคฤทธิ์
3. เด็กหญิงนันทนา  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงสมพร  เทอมกระโทก
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงไปรยา  ทฺศกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพฺธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.26 เงิน 10 1. นางสาวภัทราพร  แตงอยู่
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ธาราสูง
3. เด็กหญิงอดิภา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญารัตนานนท์
2. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงพิจิตตา  จิตสูงเนิน
3. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทนา  อาจศึก
2. เด็กหญิงประวีณ์สุดา  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยชนะ
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธ์ิ
2. นางชลนืศา  นนพละ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพนิดา  แตนกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนามา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงอัมพร  เบี้ยกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ