สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  แป้นกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  ป้อมกระโทก
 
1. นางสาวประทีป  ปุ้มกระโทก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายภัทรพล  เปลี่ยนกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุชกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ไปกระโทก
3. เด็กหญิงหยาดนภา  ศิริปรุ
 
1. นางฉลอง  ดีการนา
2. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แบงกระโทก
2. เด็กหญิงสุฑามณี  นุชกระโทก
 
1. นายเอกพล  เปรมปราคิน
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บิลกระโทก
2. เด็กชายภูมิภัทร   เพชรดอน
3. เด็กชายรณชัย  ลิยี่เก
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษดากร  บ่อยกระโทก
2. เด็กชายรัชพล  แต่งพลกรัง
3. เด็กชายเดโชชัย   นิลยรัตน์
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวัชญ์  แนบกระโทก
2. เด็กชายวุฒิชัย  สอนดี
3. เด็กชายอรรถวุฒิ  อามผักแว่น
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรทิพา  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ชัยสา
3. เด็กหญิงอรุณี  สายกระสุน
 
1. นางอภิปรัชญา  ปัณยเวชราศัย