สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  ผาระนัตถ์
2. เด็กชายศุภกร  ชลลอก
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจกล้า
2. เด็กชายวิวัฒน์  สำเร็จงาน
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนยศ  สว่างศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชาญยุทธ
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง