สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  ผาระนัตถ์
2. เด็กชายศุภกร  ชลลอก
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจกล้า
2. เด็กชายวิวัฒน์  สำเร็จงาน
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 1. เด็กชายทินกร  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ทองทะเล
 
1. นายสุทธิพล  คูณแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายเจตรินทร์  แฟนพิมาย
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายนาวิน  นิตย์กระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิ์เสือ
2. เด็กชายธีรพงศ์  โดดนาดี
3. เด็กชายบัณฑูร  สมบูรณ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสำโรง
5. เด็กชายวิทวัส  ราชจันทร์
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กรองกระโทก
 
1. นายสุนทร  รัตนสุข
2. นางทัศลียา  สุนทรภักดี
3. นางสุภาพร  คงอาจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพศิน  ดอกกระโทก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ด่านกระโทก
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุเดช  ดีสันเทียะ
2. เด็กชายวัชระ  เหล็กพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนยศ  สว่างศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชาญยุทธ
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายณัฐพงศ์  สำเร็จงาน
2. เด็กชายสุทิวัส  ศรีสำโรง
3. นางสาวอารดา  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
2. นางสาวนิธินันท์   แก้วสุวรรณ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เรียบไทสง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิเทศ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บทกระโทก
 
1. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
2. นางสาวรวิพันธุ์  นอกกระโทก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวกานติมา  ตั้นฮง
2. นางสาวพรพิมล  ชอบใหญ่
3. เด็กหญิงสุธีรัตน์  โฉสูงเนิน
 
1. นางเยาวลักษณ์  กิจสนธิ์
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิสรา  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดีพิมาย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางศรีชมภู  ทรวงโพธิ์
2. นายทองไทยแท้  ทองดีนอก