รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายวันชัย  แป้นกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  ป้อมกระโทก
 
1. นางสาวประทีป  ปุ้มกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายภูรินทร์  หน่อยกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายภัควัฒน์  ทมตะขบ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ฤทธิ์กระโทก
 
1. นายพุทธา  สร้อยกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายฐนิดา  นันกระโทก
2. เด็กชายไวกูณฐ์  ลับดีพะเนา
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐกิจ  ปรุกระโทก
2. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  รอดภัย
2. เด็กหญิงวิริยา  จี่พิมาย
3. เด็กชายอนรรฆ  ชายเสม
4. เด็กหญิงอัญธิชา  คุ้มน้อย
5. เด็กหญิงเกวรี  ชาลีจันทร์
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ลวกไธสง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝากาทอง
4. เด็กชายประมุข  การงาน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายชูชัย  พยุหะ
2. เด็กหญิงวรการณ์  คงชู
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์วงษา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกสรเกิด
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
2. นางศิรารัตน์  คล่องการ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสงโชติ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
2. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงพัชราภา  กองกาญจน์
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เฉยกลาง
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงอนันตญา  พะชะนะ
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 1. เด็กหญิงพรรษา  ละพิมาย
 
1. นางสาวอังศณา  สังฆมณี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขมา
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจักรินทร์  จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงอัฉรา  ชุ่มกิ่ง
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงกิติยากร  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงปานชีวา  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวอุบล  มิมไธสง
2. นางสราญรัตน์  ชิโกศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงภัทริตา  เรืองคง
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นางจิราพร  การเพียร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐกร  แสงจันทร์
2. เด็กชายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายวรากร  ปรึกกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  คชรินทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เปลี่ยวกระโทก
2. เด็กหญิงศศิประภา   แจ้งเกิด
3. เด็กหญิงศศิภา   เปลวกระโทก
 
1. นางกฤษณา   สายกระสุน
2. นางดารุณี   มีระหงษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงกฐีน   ปัญญาพูนตระกูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   อาลัยดี
3. เด็กชายวิทวัส   ผลกระโทก
 
1. นางวนิดา   ผลกระโทก
2. นางพีรยา   คงกระโทก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายยุทธนา  นาราช
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สงกระโทก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ราศรีเฟื่อง
 
1. นายนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายบุณยกร  โจทย์กิ่ง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายบุรัสกร  รัตนวิชัย
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายธนากร  วัชพืช
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายชินภัทร   ผาสุข
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ดีกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใยใหม
 
1. นายพรชัย  นิตย์ใหม่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายณัฐพล  มีชัย
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพ็ชรกลั่น
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  โมรานอก
 
1. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   โคมสูงเนิน
2. เด็กชายจิรเดช  ชอบทองหลาง
3. เด็กหญิงธัญทิพ  ดอกไม้
4. เด็กชายธาดา  แท่งทองหลาง
5. เด็กหญิงมริสา  สระทองหลาง
6. เด็กชายวริษฐา  ผาจวง
7. เด็กหญิงวิชาดา  จั่นอาจ
8. เด็กหญิงแก้วตา  มะโนธรรม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสุกัญญา  ตีบไธสง
3. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธสกุล
2. เด็กหญิงกาญจนาพร   ขลุ่ยกระโทก
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   พายกระโทก
4. เด็กชายชลธาร   นิลพุทรา
5. เด็กชายชินภัทร    ผาสุก
6. เด็กหญิงธนวรรณ   รากกระโทก
7. เด็กหญิงธนันพร   หมิ่นกระโทก
8. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
9. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
10. เด็กหญิงอรอุมา   โค่นสำเนา
11. เด็กชายเจษฏา   ศรีคงคา
12. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ย่องกระโทก
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
2. นางปิยวรรณ  คลื่นกระโทก
3. นายธิเบศร์   เกิดกระโทก
4. นายณัฐพงษ์   หม่อนกระโทก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจตุพร   แช่มสันเทียะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   เคืองกระโทก
3. เด็กหญิงชลิตภากร   ต่อกระโทก
4. เด็กชายทวีพงษ์    ธีระภู่สงวน
5. เด็กชายนนธกร   มุขกระโทก
6. เด็กหญิงนฤมล   อเนกา
7. เด็กหญิงปัทมเกสร์   สุชาธร
8. เด็กชายพงษ์พิษณุ   ผันกระโทก
9. เด็กหญิงพิมกรณ์   เอื้อนกระโทก
10. เด็กหญิงพีรดา   เฉยกระโทก
11. เด็กหญิงภิญดา    พลุกระโทก
12. เด็กหญิงมานัสนันท์  เพลินกระโทก
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงวันวิสา   กอบกระโทก
15. เด็กหญิงวิญาดา   ภาคย์กระโทก
16. เด็กหญิงศุภัคสิริ   อัครไชยสิทธิ์
17. เด็กชายสหรัฐ    พลุกระโทก
18. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์สนิทศรี
19. เด็กหญิงอภิญญา    เอี่ยมจรูญ
20. เด็กหญิงเบญจศิริ  กุลกระโทก
 
1. นางวรางคณา  เอี่ยมสอาด
2. นางสุจินดา   นวลหงษ์
3. นายวารินทร์   สว่างเนตร
4. นายเพทาย  ทัศนขจรกุล
5. นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีพลกรัง
2. เด็กชายชาญนวัฒ  นากุดนอก
3. เด็กชายธนากร  หาญกลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรหมพิมาย
5. เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญนอก
6. เด็กหญิงอรปรียา  ปลื้มจันอัด
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
2. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายวิจิตรา   ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายภารดล  ศรีษะเนตร
 
1. นางศิริพรรณ  โลสันเทียะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 1. เด็กชายบัณชาการ  ชาญสำโรง
 
1. นายจวน  เฝ้ากระโทก
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ภูดวงจิตร
 
1. นางสาวนันทนา  พรวนกลาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นางวัชรี  คงฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถานัง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัตชัยโย
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  เลยกลาง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  ภูดวงกิจ
 
1. นางนภาพร  วิทิตวุฒินันท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรผักแว่น
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายนราธร  ชะวางกลาง
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กอบกระโทก
 
1. นางบังอร    มองเพ็ชร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  สีเงิน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เชิญกลาง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  มาทา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรฤทธิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยสิทธิ์
6. เด็กชายชาติชาย  แท้ไธสง
7. เด็กหญิงชุติยาพร  บุญมาพิลา
8. เด็กหญิงดวงแก้ว  ติตานัง
9. เด็กชายติณณภพ  ขวัญทอง
10. เด็กชายธนาวิน  แก้วคูณ
11. เด็กชายนครินทร์  ปินะเต
12. เด็กหญิงนริศรา  ปินะเต
13. เด็กชายนวภูมิ  นะบรรดิษฐ์
14. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
15. เด็กหญิงนัฏฐริณีย์  สุธารส
16. เด็กหญิงพันพัสสา  พลจันทึก
17. เด็กชายพีรธัช  บุญประเสริฐ
18. เด็กชายภูริณัฐ  แสนโบราณ
19. เด็กชายวรพล   ในทอง
20. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดูแก้ว
21. เด็กหญิงศิราณี  ป้องเขต
22. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ราชปึ
23. เด็กชายสุทัศน์  วินัง
24. เด็กหญิงสุธิดา  โคตรสมบัติ
25. เด็กหญิงสุพรรษา  วะระคัน
26. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมาพิลา
27. เด็กหญิงสุพิชยา  คานสี
28. เด็กชายสุรวัช  อังกาบ
29. เด็กชายอคิชาต  เบ้าทอง
30. เด็กชายอดิสรณ์  สุขกำปัง
31. เด็กหญิงอนัญพร  หันเหิน
32. เด็กชายอนันต์  จันทีนอก
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รุ่งเป้า
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุวิทย์  สุภารีย์
2. นางมะลิ  แสงสุระ
3. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
4. นางสาวสุภัทรา  แก้ววิจิตร
5. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
6. นางสาวอรณิชา  นรเพ็ชร
7. นางสาวอังคนันท์  หงษ์วิจิตปรีชา
8. นางกิติยา  สุภารีย์
9. นายสุเทพ  แสงสุระ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงถวิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
4. เด็กหญิงพิติญา  รวมคุณ
5. เด็กหญิงภัคทิวา  จิตพิมาย
6. เด็กชายวรวิช  เดชสันเทียะ
7. เด็กชายศรัญญู  ศรีโพธิ์กลาง
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยันงาน
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  ขยันงาน
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสาวพูนพิศมัย  เปี่ยมสุวรรณ
3. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไทยภักดี
2. เด็กชายดลพัฒน์  เดชา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมพะเนาว์
4. เด็กหญิงพิชญา  ตั้งสูงเนิน
5. เด็กชายภัคภานุ  ชื่นบุปผา
6. เด็กชายภาคิน  ป่วงกระโทก
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตุมกระโทก
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองหมื่นไวย์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  คูณกระโทก
10. เด็กชายแสนชัย  ทองบัลลังค์
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางยุพิน  วิสีปัตย์
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
3. เด็กหญิงสมฤดี  มณีเนตร
4. เด็กหญิงอังคณา  เสาะด้น
5. เด็กหญิงอินทิรา  พลีดี
6. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เจ๊กมะเริง
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
4. เด็กหญิงพิยดา  หงษ์สา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์สุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุนอก
3. เด็กหญิงปุณยาพร  รักษา
4. เด็กหญิงวนัชพร  แดนกระโทก
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุขดี
6. เด็กหญิงศุภากร  บุตะเขียว
7. เด็กหญิงอรัญญา  พันกระโทก
8. เด็กหญิงอริสรา  เมินกระโทก
 
1. นางสาววัลยา  ประพงษ์
2. นางราตรี  เทศผ่อง
3. นางสาวพิกุล  เทศผ่อง
4. นางสาวประเทืองศรี  บุญล้อม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
5. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
6. เด็กหญิงเมชุตา  ดินไธสง
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
2. นางจุไรรัตน์  แก้วสีทา
3. นายประสาท  แป้นนางรอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงณัฐพร  หมอไทย
3. เด็กชายณัฐพล  หมึกไธสง
4. เด็กชายตันติกร  ฝีมือสาน
5. เด็กหญิงทิพย์พิพัฒน์  มาลาศรี
6. เด็กชายธนภัทร  วอนทองหลาง
7. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนทองหลาง
8. เด็กชายพันทองทิพย์  พืชทองหลาง
9. เด็กชายรพีพัฒน์  มูลทองหลาง
10. เด็กหญิงวัชรินทร์  สระทองหลาง
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  พูนศรี
12. เด็กชายศิรวิทย์  พืชทองหลาง
13. เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์ก่อ
14. เด็กหญิงศุภนิดา  พาดทองหลาง
15. เด็กหญิงสุธารัตน์  พาดทองหลาง
16. เด็กหญิงเนตรชนก  ใช้ช้าง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายชีระวิทย์  คบทองหลาง
3. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
4. นางสุขจิตร  มีชื่อ
5. นายสุรโชติ  คิ้วทองเต็ม
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 98.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาสูงเนิน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ครามสูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพ์ผา
4. เด็กชายธีรนันท์  แสงแก้วสุก
5. เด็กชายยุทธนา  จุฬารมย์
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางนงค์นุช  แสงแก้วสุก
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงรินดา  บัวลา
2. เด็กหญิงวลาวรรณ  เรียบเรียง
 
1. นายอนุสรณ์  สนิทชัย
2. นายศุทธวีร์กาณฑ์  ไกรสน
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แซ่ลี้
2. เด็กชายนฤเบศ  เฮมโนนทอง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  หนูสิงห์
4. เด็กหญิงลลนา  สีแสง
5. เด็กหญิงศิริรัตนา  แก้วมน
6. เด็กหญิงอธิตา  มนปาน
 
1. นายรุ่งโรจน์  พรหมมีชัย
2. นางสาวทองมี  อินทร์ช้าง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายจักรกฤต  จันทร์เกษ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ศรีเตชะ
3. เด็กชายภูวนัย  ไชยสีหนาท
4. เด็กชายรามเมธ  นาแซง
5. เด็กชายสหรัฐ  รักษาทรัพย์
6. เด็กชายเมษา  เรืองสุข
 
1. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
3. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายปลายฝน  นิราศสูงเนิน
3. เด็กชายฟรอนเทียร์  พุทธบุรี
4. เด็กชายรังสรรค์  พุดนอก
5. เด็กชายวิวัฒน์  จงจอหอ
6. เด็กชายวีรพัฒน์  ขอกรดสำโรง
7. เด็กชายเจมส์บอนด์  โรส
8. เด็กชายเจษฎา  เศรษฐา
 
1. นายวันชัย  สันโต
2. นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงธนภัทร   ไฝกระโทก
2. เด็กหญิงพิยดา   ยาวยืน
3. เด็กหญิงสวรรยา   สังข์ใหม่
 
1. นางนิภา   อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางลักขณา   พิมสาร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุชนาค
2. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ทู้
3. เด็กหญิงสุพิตรา  หมึกกระโทก
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
2. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  พูนศรี
2. เด็กชายปริญญา  ยาสี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงชนิภา  ยืนรัมย์
 
1. นางสังวร  น้อยหนองหว้า
2. นายไพฑูรย์  น้อยหนองหว้า
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงพักกิจ
2. เด็กหญิงยุภาพร  ถาก๊ะ
3. เด็กหญิงวิรมน  มัควิน
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงพรทิตา  นิเรียงรัมย์
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กชายภานุเดช  ศรีนอก
2. เด็กชายอดิศร  ภักดีกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาววิไลวรรณ  สุดจริง
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพิชญากร   ใบสนธิ์
2. เด็กหญิงวรรณษา   ไขกระโทก
 
1. นายชำนาญ   ใกล้กลาง
2. นางสาวคิดคำนึง  บำรุงพล
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  โนนโพธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นายอริยะพงษ์  ทับทะมาศ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรรณกูล
2. เด็กหญิงนฤกร  จันทร์พล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายจรณชัย  อินทวี
2. เด็กชายสุเมธ  จินดาธรรม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายภานุเดช  ดีสันเทียะ
2. เด็กชายวัชระ  เหล็กพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเปมิกา  น้ำกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บิลกระโทก
2. เด็กชายภูมิภัทร   เพชรดอน
3. เด็กชายรณชัย  ลิยี่เก
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กชายวงศกร   พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ตับกลาง
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  นกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายคมสัน  งัดสันเทียะ
2. เด็กชายจักรี  ดงกระโทก
3. เด็กชายพลพล  คำทองทิพย์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดสวาย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    หนูเตี้ย
2. เด็กชายวีรเทพ   พิงกระโทก
3. เด็กชายสรณ์สิริ   แอบผักแว่น
 
1. นางประนอมศรี   เสาวกูล
2. นางจิระพา  แกลงกระโทก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายธีรภัทร  กอกมลวิทย์
2. เด็กชายหัสดิน  ธนูสา
3. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงฐิติมา  ถอยกระโทก
2. เด็กหญิงภิรยาดา  บัวทะเล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีบัวพันธ์
4. เด็กหญิงสุนิษา  ป้อกระโทก
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกมกลาง
6. เด็กหญิงอภิญญา  แต้มกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นายอำนวย  รื่นอายุ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงชนิดา  พบกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  การบรรจง
3. เด็กหญิงพรวิมล  เบี้ยกระโทก
4. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทัน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กุยราพะเนาว์
6. เด็กหญิงสาวิกา  เบียดกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นางโฉมยงค์  เนื่องกระโทก
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กูบกระโทก
2. เด็กหญิงคีตภัทร์    วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงรัตน์พร   สมเพ็ชร
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์
2. นางสาวสุภาวดี   ขวัญเกตุ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บรรดิษฐ์วงศ์
2. เด็กชายสุกัลย์  โรมกลาง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ลาสุเล
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
2. นายแสวง  แก้วหลวง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองกลาง
2. เด็กหญิงกิตติมา  พิมานรัมย์
3. เด็กหญิงอริศรา  อบทองหลาง
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นายวทัญญู  ด้วงกระโทก
2. เด็กชายวรายุส  ชิดดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  ด้วงกระโทก
 
1. นางสาวพิชญากาญจน์  นวชีวพัฒน์
2. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงธิติมา  บุปผา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  นาคดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  ริมไธสง
2. เด็กหญิงมิตรสินี  สวัสดี
3. เด็กหญิงยลดา  วีระโห
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกชพร  กรอกกระโทก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนพนัด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เที่ยงกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงนพเก้า  จวบกระโทก
2. เด็กหญิงนวพรรษ  ปุ๋ยกระโทก
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นายรัศมี  พลารักษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ห่อยผักแว่น
2. เด็กหญิงศศิธร   อยู่เล็ก
3. เด็กหญิงเปมิกา   จุลสำโรง
 
1. นางสุรัชพร    ศรีโพธิ์
2. นางปฎิญญา   เกตุไธสง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวมาลัย  สรดอนไพร
2. นายสราวุธ  กล้าณรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปลื้องรัมย์
 
1. นางภัทรพร  ศรีมงคล
2. นางจันทร์ฉาย  สูติปัญญา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ยุระปักษ์
3. เด็กหญิงไพจิตรา  ประสารวัน
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางสมปอง  พึ่งจันดา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. เด็กหญิงเพียงพร  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายณรงค์ชัย   นุชกระโทก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   วากระโทก
3. เด็กชายพงศธร  มุมกระโทก
 
1. นางทองคำ   มุมกระโทก
2. นางวิไลลักษณ์   วีระภักดี
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  วังโตนด
2. เด็กชายพิชยเดช  น้อยหนองหว้า
3. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวดรัลพร  คงพะเนา
2. นางศรีเพ็ญ  ผินงูเหลือม
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายธนกฤต  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงอุไรทิพย์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ผิวงาม
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
2. นางนิตยา  หาพันธ์
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มียิ่ง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สีสาวแห
3. เด็กหญิงโฉมนภา  กุดรังนอก
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีธรรมมา
2. เด็กหญิงวนิดา  โทจรัญ
 
1. นางสาวณิชนันท์  นิติสิทธิ์
2. นายคูณ  คมไธสง
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิศพล
2. เด็กชายเจษบดินทร์  ทองทา
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 1. เด็กหญิงริต้า  ภูมี
 
1. นางธนพร  ชูทรัพย์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัญพงษ์  กริดกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หรั่งนางรอง
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ดิษจังหรีด
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
 
1. นางสาววสิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงรุ้งธิชา  วรไธสง
 
1. นางลาวัลย์  ศรีจันทร์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายไพโรจน์  ชฎาทอง
 
1. นางนิตยา  หาพันธ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสมพงษ์  ว่องไว
 
1. นางสาวนีรนุช  คุ้มราษฎร์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนนเลิศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เสือชุมแสง
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  มุขกระโทก
 
1. นางอำนวย  พระเดชพงษ์
2. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงดวงกมล  โลโห
2. เด็กหญิงตีรณา  ล่ำสันต์
3. เด็กชายสุวัฒน์  สาจิตร
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
2. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ทิพอุเทน
2. เด็กหญิงนัตถยา  บรรหาร
3. เด็กหญิงศุวรรณนิสา  สีสาวแห
 
1. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
 
1. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงงาม
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  อุตทูล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ตาดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ปลิงกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พูลพุทธา
3. เด็กหญิงเกวลิน  กริบกระโทก
 
1. นางกนิษฐา  ไกยชาติ
2. นางสาวดวงใจ  ประตาทะโย
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นุลีจันทร์
2. เด็กชายพีรัชชัย  แดงงาม
3. เด็กชายวิษณุ  เกตุแก้ว
 
1. นางเสาวคนธ์  มดแสง
2. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  คะเรียงรัมย์
2. เด็กหญิงวรดา  ลาสุดตา
3. เด็กชายศศธร  นะรากุล
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางอำพร  พลทองมาก
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงมณฑิตา   อัปไพ
3. เด็กหญิงสุกัลญา  แก้วบัว
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางสาวสุรีพร  พรมสาร
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายพันธกร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสายใจ  กาละพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวกฤติญา  ดินไธสง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายณัฐพล  ทัดทองหลาง
2. เด็กชายนราเทพ  พึ่งจันดุม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กชายนุกูล  เทียนแย้ม
2. เด็กชายสุรธัช  ไกรพะเนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวฐิติมา  จ่ามมาตย์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายวีรภาพ  สาพิมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขขุม
3. เด็กชายอนุรักษ์  อัคฮาด
 
1. นางพลับพรึง  วงค์คำจันทร์
2. นายธนากร  เสาแก้ว
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายคงศักดิ์  ศาธร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ดวงชาญ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มิสงอน
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสง
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายณภัทร  ขุนภักดี
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายกมลชัย  จันทกุล
 
1. นายสมชัย  สมบุญนอก
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพลพล  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรศาสน์  เชิญกลาง
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เนียมไธสง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงฐนิชา  โพธิ์ไทร
5. เด็กชายณภัทร  ขุนภักดี
6. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสีทา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกขันต์
9. เด็กชายต่อศักดิ์  เพ็ชรพูน
10. เด็กหญิงธัญชนก  ปัตตาลาโพธิ์
11. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตตาเทสัง
12. เด็กชายนฤพัทธ์  นันทจันทร์
13. เด็กหญิงนิจวิภา  บุญมา
14. เด็กชายปพนธนัย  โง่นสูงเนิน
15. เด็กหญิงปิยธิดา  แลไธสง
16. เด็กหญิงพรนภัส  ไชยวงศ์
17. เด็กหญิงพรภัสรา  สีสืบเชื้อ
18. เด็กหญิงพันชนก  พุงไธสง
19. เด็กชายรัชชานนท์  แสงจันทร์
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญหาร
21. เด็กหญิงละอองทิพย์  เพียงสองชั้น
22. เด็กหญิงวันวิสา  มุงกระโทก
23. เด็กชายวินัย  หวดไธสง
24. เด็กหญิงศศิธร  พันไร่
25. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
26. เด็กหญิงศิรวดี  มิตรจันทึก
27. เด็กชายอติวัณณ์ฺ  กลางสวัสดิ์
28. เด็กชายอนุภัทร  แลไธสง
29. เด็กหญิงิจิรารัตน์  ทองอาจ
30. เด็กชายเจษฎา  ปิติถาโน
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
2. นางราตรี  ลวกไธสง
3. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
4. นางเจนจิรา  วรรณพันธ์