หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสงวน กายเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
2. นายศุภยศ บัวชัยโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ด่านลำมะจากโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
5. นายยุทธนา ปานนท์โรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อยโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา บุญจันทาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
8. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
9. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
10. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสงวน กายเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
2. นายศุภยศ บัวชัยโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ด่านลำมะจากโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
5. นายยุทธนา ปานนท์โรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อยโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา บุญจันทาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
8. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
9. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
10. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสงวน กายเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
2. นายศุภยศ บัวชัยโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ด่านลำมะจากโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
5. นายยุทธนา ปานนท์โรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อยโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา บุญจันทาโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
8. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
9. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
10. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสงวน กายเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
2. นายศุภยศ บัวชัยโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ด่านลำมะจากโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
5. นายยุทธนา ปานนท์โรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อยโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา บุญจันทาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
8. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
9. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
10. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสงวน กายเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
2. นายศุภยศ บัวชัยโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ด่านลำมะจากโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
5. นายยุทธนา ปานนท์โรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อยโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา บุญจันทาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
8. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
9. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
10. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญนำ นักรบโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายกรฤทธ์ ปิดตายังโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายอาณพ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยากรรมการ
4. นายเมืองแมน ฉูดกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
5. นางญานิศา จิตเจริญโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
2. นางธัชกร สิงห์อาจโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุขกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายประวิทย์ ขันอาษาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นายอุดม วัชรานสินโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นางสาธิตา พรหมภูวัลย์โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทรายกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เสนาโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แหมไธสงโรงเรียนบ้านสระประทีปกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณิชาดา ชยเสนาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
2. นายมานะ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เมฆวิทยาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกโจดกรรมการ
5. นางสุภาพร กินนารีโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นางบุญยวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นิลดีสระน้อยโรงเรียนบ้านสุขังกรรมการ
4. นางระรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. นางกวิตา อ่องพิมายโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางศศิธร วิสิฐธนวรรธโรงเรียนบ้านหนองผักไรกรรมการ
3. นางภานิกา จรูญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางศศิธร วิสิฐธนวรรธโรงเรียนบ้านหนองผักไรกรรมการ
3. นางสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
4. นางภานิกา จรูญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางศศิธร วิสิฐธนวรรธโรงเรียนบ้านหนองผักไรกรรมการ
3. นางภานิกา จรูญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายสุรจิตร์ แทบประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางชวนพิศ ตรีศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นายสุรกานต์ สุรพรแก้วโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายสุรจิตร์ แทบประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางชวนพิศ ตรีศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นายสุรกานต์ สุรพรแก้วโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายสุรจิตร์ แทบประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางชวนพิศ ตรีศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นายสุรกานต์ สุรพรแก้วโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เพชรศรีโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ไตรทิพย์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เพชรศรีโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ไตรทิพย์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายทนง เวียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
3. นางสมัย เดชวีระธรรมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสรัญญา เยาว์สูงเนินโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ พันธ์ุมณีโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
6. นายธนพล โพธิเตียนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายทนง เวียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
3. นางสมัย เดชวีระธรรมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสรัญญา เยาว์สูงเนินโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ พันธ์ุมณีโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
6. นายธนพล โพธิเตียนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายทนง เวียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
3. นางสมัย เดชวีระธรรมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสรัญญา เยาว์สูงเนินโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ พันธ์ุมณีโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
6. นายํธนพล โพธิเตียนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์โรงเรียนบ้านโกรกหว้ากรรมการ
3. นายทศกัณฑ์ ขวัญเมืองโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวฃัชดาพร ปานโหน่งโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธงชัย ค้าคุ้มโรงเรียนสามิตรปักธงชัย 7กรรมการ
2. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
4. นายสมชาย ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางสาวประภาพร วรธงไชยโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
6. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ค้าคุ้มโรงเรียนสามิตรปักธงชัย 7กรรมการ
2. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
4. นายสมชาย ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางสาวประภาพร วรธงไชยโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
6. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ค้าคุ้มโรงเรียนสามิตรปักธงชัย 7กรรมการ
2. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
4. นายสมชาย ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางสาวประภาพร วรธงไชยโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
6. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ ภูมิพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
2. นางสาววกุล ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
3. นายณัฎฐยุทธ แสงโชติโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาววรัชยา ฉัตรตะขบโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรเจต เพ็ญเติมพันธ์โรงเรียนบ้านสระว่านพระยากรรมการ
2. นางสาวปะภาวรรณ ทุมเมืองโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เวชสัสถ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางศิรินภา หวังร่วมกลางโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวพร แต้สิริโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คลอดทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนวุฒิ รัตนดอนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายพีระณัฐข์ กลางสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางสาวเกษรา อินจันทึกโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุธาโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
2. นางวัฒนียา บุญไชยโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
3. นายพิทักษ์ โฮนทุมมาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนันทิวัน พันดุงโรงเรียนวัดโคกสระน้อยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมมิตร ชีจะโปะโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนากรรมการ
2. นางสาววรัทยา ลำเภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือบองกรรมการ
3. นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์โรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นางสาวปอศรัณย์ แก้วกล่ำโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย อินทร์แปลงโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วระหันต์โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกฤชธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ สินชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
2. นายศุภกร แอบไธสงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงไกร จีรรัตน์ธัญญกุลโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวมาลี มีสัตย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา มีพวงพินธ์ุโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
2. นายเหมราช จิระสุโขโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สร้อยเสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา สายแววโรงเรียนบ้านคลองยางฯกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมนตรี แจ้งคำพี้โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โสพงษ์โรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
3. นายดิลก พัชรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
4. นายเกษ จันทร์โสมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เสยกระโทกโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
2. นายพงศิรินทร์ เครื่องกลางโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
3. นายทวี ปะสาริกังโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
4. นางสาวอมิตตา มณีรัตนพันธ์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายรฐนนท์ ขันธพงษ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
2. นายสมพร สังข์ทองหลางโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดม หาญนึกโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นางสาวสมพิศพิไล พฤกษาพรหมโรงเรียนรักเมืองไทย 1กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจุล ย่อยพรมราชโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
2. นายสมเกียรติ คงวัฒนะโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการ
3. นายชนะ แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจุล ย่อยพรมราชโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
2. นายสมเกียรติ คงวัฒนะโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการ
3. นายชนะ แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
2. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รังสีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ ดีเกษมโรงเรียนบ้านดอนกรูดกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ ลบแย้มโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
6. นางสุกัญญา บัวคำโคกโรงเรียนบ้านสระว่านพระยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมนทิรา พัวอมรพงศ์กรรมการ
2. นางปาหนัน ศรีสุนนท์กรรมการ
3. นางอรัญญา จงมุมกรรมการ
4. นางสุวรรณี นคราวนากุลกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ สร้อยเสนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ปันเตสฟป.นม.3กรรมการ
2. นางอำไพ ทางไธสงโรงเรียนบ้านเมืองปักกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต ปันเตสฟป.นม.3กรรมการ
2. นางอำไพ ทางไธสงโรงเรียนบ้านเมืองปักกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมสิริ จำปามูลกรรมการ
2. นางสาวเวสารัช โกรธากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมสิริ จำปามูลกรรมการ
2. นางสาวเวสารัช โกรธากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญรัตน์ น้องกลางกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางกรรมการ
3. นายรัฐกร เสนาปักษ์กรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางกรรมการ
3. นายรัฐกร เสนาปักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นายรฐกร เสนาปักโรงเรียนกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
2. นางสำรอง ต้นกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวจิรดา นันตาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นางขิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นางขนิษฐา ชะไม้กลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายรัฐกร เสนาปักษ์กรรมการ
2. นางสาวกัญรัตน์ น้องกลางกรรมการ
3. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางกรรมการ
4. นางสมคิด ละออไขย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรการศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11กรรมการ
2. นางนางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางละมัย ชิดดีโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกทิพย์ ปินะพังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นางนิชาพร กิตติกรชัยชาญบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางลักษณา รักสมัยบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางเกษร รัตนะบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางประยงค์ ศรีตะคุบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยะมาตย์ ภาโสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
5. นางมันทนา โพธิภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกษร รัตนะบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางประยงค์ ศรีตะคุบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยะมาตย์ ภาโสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
5. นางมันทนา โพธิภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ สายไพศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เดือนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านตะเข้-หนองตูมกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สายไพศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เดือนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ เดือนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สายไพศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านตะเข้-หนองตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางเกษร รัตนะบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางประยงค์ ศรีตะคุบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยะมาตย์ ภาโสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
5. นางมันทนา โพธิภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางเกษร รัตนะบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางประยงค์ ศรีตะคุบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยะมาตย์ ภาโสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
5. นางมันทนา โพธิภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันทนา ซามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกกรรมการจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันทนา ซามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกกรรมการจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันทนา ซามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกกรรมการจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม พิทักษ์เสนีย์โรงเรียนกรรมการ
2. นางกัลยา ปัดนาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม พิทักษ์เสนีย์กรรมการ
2. นางนภาพร สุสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกัลยา ปัดนาโรงเรียนหนองโสมงกรรมการ
4. นายวัลลพ ลมสูงเนินกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]