หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนครบุรีวิทยา 13 29 19
2 003 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1 3 1
3 004 โรงเรียนจอมทองวิทยา 8 25 12
4 006 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 14 27 21
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 9 65 23
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 7 14 9
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 25 49 37
8 010 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 2 3 2
9 011 โรงเรียนตะแบกวิทยา 8 15 9
10 013 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 11 47 21
11 014 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 9 18 9
12 015 โรงเรียนบ้านกลาง 1 3 2
13 016 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 16 30 22
14 020 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
15 022 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 6 4
16 023 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 5 8 7
17 203 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 3 13 7
18 026 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 6 3
19 027 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 4 6 4
20 028 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 3 2
21 031 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 9 19 11
22 032 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1 6 3
23 033 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 6 18 6
24 034 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 2 6 4
25 025 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 4 2
26 029 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1 6 1
27 046 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 24 163 57
28 049 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 6 1
29 047 โรงเรียนบ้านซับเต่า 1 6 1
30 048 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 3 10 6
31 050 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 2 21 7
32 051 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 0 0 0
33 052 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 16 28 16
35 054 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 6 14 8
36 055 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 11 5
37 057 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 14 54 24
38 060 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 0 0 0
39 059 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 8 18 12
40 058 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 9 7
41 065 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 0 0 0
42 064 โรงเรียนบ้านน้อย 2 4 3
43 066 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 10 21 14
44 073 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 3 3 3
45 075 โรงเรียนบ้านบุตะโก 6 14 6
46 076 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 3 4 4
47 204 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 8 22 15
48 079 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 2 4 2
49 080 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 15 37 24
50 081 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 3 6 5
51 074 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 7 10 9
52 077 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 15 32 24
53 071 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 4 15 4
54 072 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 10 3
55 082 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 1 2 1
56 083 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 12 37 16
57 084 โรงเรียนบ้านปางไม้ 3 8 6
58 088 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 2 4 4
59 089 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 0 0 0
60 090 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 0 0 0
61 091 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 0 0 0
62 093 โรงเรียนบ้านมาบกราด 10 15 14
63 094 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 3 5 4
64 096 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 1 3 2
65 097 โรงเรียนบ้านระเริง 9 26 15
66 098 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 6 20 9
67 099 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 2 9 3
68 102 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 14 66 27
69 103 โรงเรียนบ้านลำเพียก 4 10 4
70 101 โรงเรียนบ้านลำไซกง 7 9 8
71 104 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 2 1
72 105 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 4 3
73 106 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 16 7
74 107 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 5 4
75 108 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 14 25 20
76 109 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 2 9 3
77 110 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 7 13 7
78 111 โรงเรียนบ้านสระประทีป 3 4 4
79 112 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 5 13 8
80 113 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 4 7 5
81 114 โรงเรียนบ้านสันติสุข 10 24 13
82 116 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 2 2
83 115 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 13 22 17
84 117 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 2 1
85 118 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
86 119 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 4 10 5
87 124 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 19 51 35
88 125 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 3 2
89 126 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 9 4
90 123 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 3 1
91 128 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 3 1
92 130 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
93 131 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 1 3 1
94 136 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 4 3
95 137 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 4 11 7
96 139 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 2 10 3
97 140 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 4 3
98 144 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0
99 145 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 7 5
100 146 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0
101 147 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0 0 0
102 149 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 13 8
103 148 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 5 10 9
104 134 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 6 4
105 141 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 0 0 0
106 120 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 12 42 18
107 121 โรงเรียนบ้านหนองแดง 12 15 14
108 133 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 1 1
109 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
110 122 โรงเรียนบ้านหนองโดน 0 0 0
111 129 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 21 47 37
112 142 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 24 6
113 143 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 2 6 4
114 151 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 24 17
115 150 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 5 14 7
116 127 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
117 132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 4 4
118 135 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 8 14 11
119 152 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0
120 205 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 1 2 1
121 154 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 8 6
122 153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 0
123 156 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0
124 157 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 1 1
125 017 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 6 6 5
126 021 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 3 5 3
127 043 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 10 15 13
128 056 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 6 30 11
129 061 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 2 2 2
130 095 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 43 84 65
131 044 โรงเรียนบ้านแชะ 13 32 20
132 018 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 4 10 7
133 019 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 1
134 035 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 3 3 3
135 040 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 12 4
136 041 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 5 11 7
137 042 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 3 6 4
138 036 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 8 5
139 037 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 7 4
140 038 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 3 2
141 039 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1 3 1
142 068 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 27 15
143 069 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 5 9 9
144 070 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 2 6 4
145 067 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
146 086 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 0 0 0
147 085 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1 1 1
148 092 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 2 1
149 155 โรงเรียนบ้านใหญ่ 2 2 2
150 045 โรงเรียนบ้านไชยวาล 5 8 7
151 062 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 23 71 41
152 063 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 8 5
153 087 โรงเรียนบ้านไผ่ 9 15 12
154 100 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 0 0 0
155 159 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 17 110 38
156 160 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 7 21 12
157 164 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 3 5 4
158 167 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 1 2 1
159 168 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0
160 170 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 0 0 0
161 171 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 3 8 5
162 172 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 1 3 2
163 173 โรงเรียนวัดพรหมราช 23 48 33
164 206 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม 2 2 2
165 177 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
166 179 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 2 4 3
167 180 โรงเรียนวัดหงษ์ 7 16 10
168 181 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 5 6 5
169 169 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 2 6 3
170 174 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 11 20 15
171 175 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0
172 182 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 12 44 18
173 178 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 4 8 7
174 183 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 3 5 3
175 184 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 2 6 4
176 185 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 24 109 41
177 186 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 6 13 10
178 190 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 2 4 2
179 191 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 24 43 37
180 192 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 54 12
181 193 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 0 0 0
182 201 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 5 10 5
183 005 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 10 28 16
184 196 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 8 5
185 162 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0
186 161 โรงเรียนไผ่สีสุก 3 8 4
187 012 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 0 0 0
188 158 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 20 44 23
189 163 โรงเรียนภูริตา 0 0 0
190 165 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 3 27 11
191 166 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1 3 1
192 187 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 4 11 7
193 188 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 0 0 0
194 197 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 3 5 4
195 199 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 17 91 37
196 198 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 0 0 0
197 200 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 10 27 19
198 195 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 3 6 5
199 189 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 3 11 4
รวม 1034 2865 1589
4454


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]