สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 14 2 3 19 20 2 2 0 24
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 6 5 4 15 19 11 4 3 34
3 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 6 3 1 10 13 3 0 1 16
4 บ้านซับก้านเหลือง 6 3 1 10 11 3 3 3 17
5 สะแกราชวิทยาคม 5 7 0 12 12 4 1 3 17
6 บ้านบุหว้าสามัคคี 5 4 2 11 11 3 0 1 14
7 บ้านกุดโบสถ์ 5 3 1 9 9 7 0 0 16
8 บ้านสุขไพบูลย์ 5 2 0 7 10 2 0 1 12
9 บ้านทรัพย์เจริญ 5 1 1 7 9 1 0 0 10
10 บ้านไทยสามัคคี 4 6 1 11 15 3 3 1 21
11 บ้านศาลเจ้าพ่อ 4 3 1 8 12 1 1 0 14
12 บ้านลำนางแก้ว 4 3 1 8 12 1 0 1 13
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 3 0 7 8 0 1 0 9
14 อนุบาลสกุลจิตร 4 1 3 8 15 2 0 0 17
15 บ้านแชะ 4 1 2 7 6 3 0 2 9
16 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 3 4 2 9 12 4 0 1 16
17 บ้านหนองโบสถ์ 3 3 3 9 10 6 0 5 16
18 ครบุรีวิทยา 3 2 2 7 9 3 0 1 12
19 บ้านน้ำซับ 3 1 2 6 7 1 1 1 9
20 ตะแบกวิทยา 3 1 0 4 4 0 1 0 5
21 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านบุไผ่ 2 3 2 7 7 5 1 1 13
23 ชุมชนบ้านตะขบ 2 3 0 5 5 0 1 2 6
24 ท้าวสุรนารี(2521) 2 2 1 5 6 4 0 1 10
25 ชุมชนจระเข้หินฯ 2 2 0 4 8 6 0 0 14
26 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 2 5 9 0 1 0 10
27 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 2 1 0 3 5 0 0 0 5
28 บ้านสันติสุข 2 0 1 3 6 1 1 1 8
29 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 2 0 0 2 3 1 2 1 6
30 บ้านมาบกราด 2 0 0 2 2 3 4 0 9
31 บ้านสระว่านพระยา 2 0 0 2 2 1 1 0 4
32 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 หนองนกเขียนสามัคคี 1 4 3 8 14 6 2 2 22
34 บ้านดอนแสนสุข 1 3 2 6 8 2 2 2 12
35 วัดพรหมราช 1 2 4 7 8 11 2 2 21
36 บ้านระเริง 1 2 3 6 7 1 0 0 8
37 บุญณดาวิทยา 1 2 2 5 13 4 0 2 17
38 วัดใหม่สำโรง 1 2 1 4 5 4 2 1 11
39 ธงชัยเหนือวิทยา 1 2 0 3 3 2 1 3 6
40 บ้านหนองแคทราย 1 1 4 6 10 2 0 0 12
41 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 1 2 4 4 3 1 1 8
42 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 1 1 3 5 2 2 0 9
43 สามัคคีประชาสรรค์ 1 1 1 3 5 0 0 1 5
44 บ้านไผ่ 1 1 1 3 4 4 1 0 9
45 บ้านไชยวาล 1 1 1 3 4 1 0 0 5
46 บ้านหนองแดง 1 1 0 2 6 6 0 0 12
47 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 1 0 2 5 2 0 1 7
48 บ้านโคกสำราญ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
49 สายมิตรปักธงชัย7 1 1 0 2 2 1 1 0 4
50 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 สกัดนาควิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 4 1 0 0 5
53 บ้านลำเพียก 1 0 1 2 3 1 0 0 4
54 บ้านสระประทีป 1 0 1 2 3 0 0 0 3
55 บ้านสระตะเคียน 1 0 1 2 2 2 0 1 4
56 บ้านราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2 2 0 1 3 3
57 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านโคกโจด 1 0 1 2 1 1 0 0 2
59 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองหลักศิลา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านเขาพญาปราบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 เหรียญทองวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านบะใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านโนนเหลื่อม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านคลองสะท้อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านยางกระทุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโคกไม้งาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 อนุศาสน์วิทยา 0 2 1 3 5 3 1 1 9
73 แหลมรวกบำรุง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
74 บ้านโคกสันติสุข 0 2 0 2 4 1 0 0 5
75 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 0 2 0 2 3 4 1 0 8
76 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 2 0 2 3 0 2 1 5
77 บ้านหนองไม้สัก 0 2 0 2 1 4 2 0 7
78 บ้านปลายดาบ 0 1 4 5 8 2 1 1 11
79 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
80 ไผ่สีสุก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านบุตะโก 0 1 1 2 2 2 1 1 5
82 บ้านหนองตาด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 1 3 1 2 5
85 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 1 3 0 0 4
86 ป่าไม้อุทิศ 2 0 1 0 1 5 0 2 0 7
87 บ้านโนนสาวเอ้ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
88 บ้านโกรกสำโรง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
89 บ้านหนองล้างช้าง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
90 แสนยวิทยาภูมิ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
91 บ้านวังหมี 0 1 0 1 1 1 0 2 2
92 วัดมกุฎไทยยาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองสนวน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
94 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโกรกหว้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองใหญ่ 0 0 3 3 7 1 1 3 9
97 จอมทองวิทยา 0 0 2 2 4 2 2 0 8
98 อาจวิทยาคาร 0 0 2 2 3 1 1 0 5
99 มารีย์ธงชัย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
100 บ้านบ่อปลา 0 0 2 2 2 2 0 0 4
101 บ้านสระผักโพด 0 0 2 2 2 1 1 1 4
102 วัดโพธินิมิตร 0 0 1 1 8 2 1 0 11
103 บ้านเก่าปอแดง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
104 วัดหงษ์ 0 0 1 1 4 0 2 0 6
105 บ้านลำไซกง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
106 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านปางไม้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านคลองเตย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 วัดหลุมข้าว 0 0 1 1 1 3 1 0 5
110 บ้านสมบัติเจริญ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านหนองต้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหลุมเงิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองโสมง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
114 บ้านหนองกก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
115 วัดศีรษะกระบือ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
116 บ้านบุเจ้าคุณ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
117 บ้านหนองหินโคน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
118 บ้านคลองสาริกา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
119 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านซับไทรทอง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
121 บ้านมาบตะโกเอน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
123 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านพนาหนองหิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
126 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
127 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านหนองเมา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านคลองทุเรียน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
132 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
138 จตุคามวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองผักไร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกใบบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 รักเมืองไทย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 0 2 3 0 5
146 วัดไม้เสี่ยว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
147 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
148 บ้านเทพนิมิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 ม่วงแก้ววิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 ด่านอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 วัดโคกสระน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านประชาสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 วัดบ้านส่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 160 129 109 398 577 241 86 78 904