กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 สพป.นม.3
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ในวันที่ 7 ตุลาคม  2558  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ณ  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  อำเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 23:02 น.