รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายธีระพงษ์   รำกระโทก
2. เด็กชายศุภกร   วิเศษบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูมิ   เพชรศักดาสิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ภักดิ์กระโทก
2. เด็กหญิงวรมน   พลเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูมิ  เพชรศักดาสิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายศรายุทธ  แจ่มมงคล
2. เด็กชายสุวรรณ  ม่วงกุล
 
1. นายทศพล  แสนเจ๊ก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  หลอดกระโทก
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จรรยา
 
1. นายยุทธนา  ปานนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายธรรมนุูญ  รัตนวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่ถมยา
 
1. นายบุญธรรม  จำนงค์นอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยื่องกระโทก
2. เด็กชายพายุ  สุขนางรอง
3. เด็กชายพิไลพร  นรเพชร
4. เด็กหญิงวรรณรดา  อ่างกระโทก
5. เด็กชายวุฒิชัย  สุดกระโทก
 
1. นางสาวอังคณา  จงสุขกลาง
2. นางสาวโสภี  รวบกระโทก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงปวีณา  การบรรจง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ส่วยครบุรี
4. เด็กชายศุภวิทย์  ซ้ำจอหอ
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิเล
 
1. นายอรรถพล  ดีไพร
2. นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  กุลหอม
2. เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์
 
1. นางทรรศนันทน์   ตันพิพัฒน์
2. นางกวิตา   อ่องพิมาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายธราธร  รัตนสิงห์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พิมพะสาลี
 
1. นายชาตรี  พูลสมบัติ
2. นางสาวพรชนิตว์  ชันไธสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ตรึกตรา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   แท่นแก้ว
 
1. นางยุพา   บุญปัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  แก้วจริง
 
1. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 1. เด็กชายภูริพงษ์  ยามประโคน
 
1. นางนิศมา   ยุระวงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวิ่นกระโทก
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 1. เด็กหญิงวริศรา  คำดำ
 
1. นายธงชัย  ค้าคุ้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เชื้อชาติ
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงกรกมล   ปาจันทึก
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   สุขพงษ์
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  กินไธสง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  แป้นเชื้อ
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังสีแก้ว
2. เด็กชายภารดร  เสริฐกลาง
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายสายชล  ใหญ่กระโทก
2. เด็กชายอดิเชษฐ์  จุนกระโทก
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายบุญทวี  ทองดียิ่ง
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กชายชนกาญจน์  สดมสุข
2. เด็กหญิงสิรินภา  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  โมลา
 
1. นางสาวสกุณา  นามประสพ
2. นางสาวศิริภา  นามประสพ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจียนกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิสา  เก็บกลาง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ค้าเป็น
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
2. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายพฤทธิ์  สีดาน้อย
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุมาลี
3. เด็กชายสุรวงศ์  จันทรคาม
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายศุภชัย  พลจังหรีด
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงฐิติยา  กริบกระโทก
 
1. นายคงคาสิทธิ์  คุณาธร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายภัทรกฤตย์  แย้มกลิ่น
 
1. นายคงคาสิทธิ์  คุณาธร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ลบหนองบัว
 
1. นายปฏิพัทธ์  ลบหนองบัว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วันผักแว่น
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา   สินธุวงศานนท์
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ประกอบแจ่ม
 
1. นายนพรัตน์  แก้วคำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วสำราญ
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. นางสาวสุริยา  ดัชนะแสง
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงนลิณี  พิมพ์ทองครบุรี
 
1. นางนวลน้อย  แก้วศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสีอนาค
 
1. นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายอัครเดช  พูนพิมาย
 
1. นายสว่าง  พิรักษา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงวีณา  อาสานอก
 
1. นายวิษณุ  เถียนหนู
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาเนสซ่า   สมบัติ สินกิ่ง
 
1. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. นางสาวจิรนุช  อักษร
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วสำราญ
2. เด็กชายชนะชัย  ภิญโญลาภะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
4. เด็กหญิงนริศรา  สินธุวงศานนท์
5. เด็กหญิงพรปรียา  ขอมเมืองปัก
6. เด็กหญิงวณิชชา  ลาสา
7. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
8. เด็กหญิงอรสุมา  ธนูศร
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
2. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
3. นางสันธิฌา  บรรเทา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วันดอน
2. เด็กหญิงกรนิภา  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองไชย
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชุมกระโทก
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุลผักแว่น
6. เด็กชายทวีป  พรมมาแช่
7. เด็กหญิงบัญจรัตน์  สุขสีคิ้ว
8. เด็กหญิงพรรณิภา  เกิดโภคา
9. เด็กหญิงภัทรภร  จุลผักแว่น
10. เด็กหญิงภาลินี  สอนแหวน
11. เด็กหญิงมุทิตา  พันธุ์สวัสดิ์
12. เด็กชายรัชชานนท์  ชะนะภักดิ์
13. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสีคิ้ว
14. เด็กชายสิทธิชัย  กลิ่นจังหรีด
15. เด็กหญิงสิริมนตรา  พุ่มสว่าง
16. เด็กหญิงสุชาวดี  แถมดอน
17. เด็กหญิงสุพัชรี  ศรีชัย
18. เด็กหญิงสุวนันท์  โฉมจังหรีด
19. เด็กชายอดิเทพ  วงหาเทพ
20. เด็กชายเดชาวัต  แก้วดอน
 
1. นายวีระเดช  เดชะคำภู
2. นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์
3. นายสำราญ  ชมชื่น
4. นางศิริพร  ใบดำรงศักดิ์
5. นางสาวพรพันธ์  แก้วอินตา
6. นางสาวศิรินภา  สกุลโชติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจริญา  ชุ่มครบุรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  เฉาะกระโทก
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ทิพย์สันเทียะ
4. เด็กหญิงชนาภา  เฉื่อยครบุรี
5. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
6. เด็กชายณรงค์เดช  พุทธวาส
7. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พระพราย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงียบกิ่ง
9. เด็กหญิงถนิมรักษ์  บุษบา
10. เด็กชายถิรวุฒิ  ยุพาครบุรี
11. เด็กหญิงทวินันท์  มาตสำโรง
12. เด็กหญิงทองพนาบุญ  นกงาม
13. เด็กชายธนพนธ์  นิยันตัง
14. เด็กชายธนภูมิ  นิยันตัง
15. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินจังหรีด
16. เด็กชายปฏิมากร  บุษดี
17. เด็กชายปิติวัฒน์  ชมกิ่ง
18. เด็กชายพงศธร  จันทะชัย
19. เด็กชายพนาวัลย์  พันโคกกรวด
20. เด็กชายพรชัย  อ่วมกระโทก
21. เด็กหญิงพรรษวรรณ  มีม้วน
22. เด็กชายภมรศักดิ์  รุ่งโรจน์
23. เด็กชายมงคล  สุบงกช
24. เด็กหญิงมาริษา  แร่มี
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  เศษโถ
26. เด็กหญิงวราภรณ์  ลัดสำโรง
27. เด็กหญิงวิไลรัตน์  มณโมรา
28. เด็กชายวีรศักดิ์  หยาดผักแว่น
29. เด็กหญิงสายรุ้ง  วากระโทก
30. เด็กหญิงสาริกา  ลัดสำโรง
31. เด็กหญิงสุฑามาศ  แคภูเขียว
32. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
33. เด็กชายสุริยา  หวินครบุรี
34. เด็กชายอรรถพล  แนมครบุรี
35. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
36. เด็กชายเจษฎาพร  จิตจร
37. เด็กชายเอกรักษ์  ลดกระโทก
38. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
39. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
40. เด็กชายไทยรัก  หว่าจังหรีด
 
1. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายสุทธิดล  หอมแสง
4. นางวาสนา  เม็งจันทึก
5. นางสุชิน  พาชาลี
6. นางสาลิณี  จันทร์พายัพ
7. นายพิทักษ์  ดาทอง
8. นายณัฐ  คำใบใหญ่
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เดชฉิมพลี
2. เด็กชายคิมหันต์  พันพรมราช
3. เด็กชายจิระภาส  หิงไธสง
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จรรยา
5. เด็กชายจีระศักดิ์  สีตาแสง
6. เด็กหญิงฉัตรพร  พันธุ์จะโปะ
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มรกฏ
8. เด็กหญิงณัชชา  ชุ่มผักแว่น
9. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ฉ่ำพรมราช
10. เด็กชายณัฐพล  แสพลกรัง
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งศรี
12. เด็กหญิงทิติยา  ประสิทธิเกษกรรณ์
13. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แสงศรี
14. เด็กชายนฤดล  ทอนสำโรง
15. เด็กหญิงนฤมล  กาฬสินธุ์
16. เด็กชายนวพล  เทียนพรมราช
17. เด็กหญิงนันทิกานต์  บมพรมราช
18. เด็กหญิงนิภาพร  พฤษจะโปะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  คบขุนทด
20. เด็กหญิงนิภาพร  คูณโชคชัย
21. เด็กชายประกริช  ปันพรมราช
22. เด็กหญิงประภัสสร  ชายตะขบ
23. เด็กชายพีรพัฒน์  แผ่วพรมราช
24. เด็กชายภาคภูมิ  ขอนตะคุ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  ก้อนพิมาย
26. เด็กชายยุทธภูมิ  ฟองสมุทร
27. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  กุดสระน้อย
28. เด็กหญิงวรรณศา  เกาะสระน้อย
29. เด็กหญิงวีรวรรณ  ครอบกิ่ง
30. เด็กชายสราวุฒิ  เดชจังหรีด
31. เด็กชายสิทธิพล  หินใหม่
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ประสิทธิเกษกรรณ์
33. เด็กหญิงสุชาดา  เทมพรมราช
34. เด็กหญิงสุภาพร  ภูกรองทอง
35. เด็กหญิงสุภาสิตา  แสงศรี
36. เด็กหญิงสุมิตา  พฤษจะโปะ
37. เด็กชายสุเกษม  กระแสร์กิ่ง
38. เด็กหญิงอัจฉรา  นพภา
39. เด็กชายอาทิตย์  ดีคง
 
1. นายพงษ์เทพ  ผาอ่อน
2. นางสาวสุจิตรา  ผาอ่อน
3. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
4. นางสาวพนอ  สวยปาน
5. นางสาวพยอม  ปลีกระโทก
6. นางจันทรา  นิลจันทร์
7. นายสาโรช  ภมร
8. นางชนันต์ญา  หิรัญภัทรสกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ทิพย์สันเทียะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงียบกิ่ง
3. เด็กชายมงคล  สุบงกช
4. เด็กชายเอกรักษ์  ลดกระโทก
5. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
6. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายสุทธิดล  หอมแสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กชายสุเกษม  กระแสร์กิ่ง
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
 
1. นางอมรรัตน์  สมสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายขัตติย  แสงแก้ว
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์   สังตะคุ
 
1. นายเกษม  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กชายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 1. เด็กชายภูมิรินทร์  แพทย์กลาง
 
1. นายสมเกียรติ  สุขประสบโชค
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงกุลยา  สูญขุนทด
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 1. เด็กหญิงชญากาณฑ์  โพธิ์ปาน
 
1. นางปนัดดา  ถาวรพรม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กชายสุเกษม  กระแสร์กิ่ง
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วัฒถียะ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กชายสุเกษม  กระแสร์กิ่ง
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายภาวิต   เชยสระน้อย
 
1. นางสาวพีรดา   บุญเรือง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มุ่งดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เขียวสาคู
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
 
1. นางอมรรัตน์  สมสุข
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แนบฉิมพลี
2. เด็กหญิงกันฐยา  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงกัลชิญา  ประโมทัย
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  อ่องสุนทร
5. เด็กหญิงกุลธิดา  มีพันธ์
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ช่องผักแว่น
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  เริงสูงเนิน
8. เด็กหญิงจิราพร  เขตสระน้อย
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ราศี
10. เด็กหญิงชลธิชา  ทะยอมใหม่
11. เด็กหญิงฐณัดิ์พร  พลอยตะคุ
12. เด็กหญิงฐิดารัตน์  สันติจำเริญกิจ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงธรภรณ์  แรมสูงเนิน
15. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  การกระโทก
16. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยจะโปะ
17. เด็กหญิงปนัดดา  บังจันทร์
18. เด็กหญิงพรกมล  สวนสระน้อย
19. เด็กหญิงพรชิตา  แสนเสริฐ
20. เด็กหญิงพรทิวา  โสพันธ์
21. เด็กหญิงพรพิมล  พึ่งดอน
22. เด็กหญิงพรรภษา  ก้อนกระโทก
23. เด็กหญิงมุฑิตา  แพนไธสงค์
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอื้อมิตร
25. เด็กหญิงวรินทิรา  ทราบตะขบ
26. เด็กหญิงวัชรี  งามเมืองปัก
27. เด็กหญิงศดานันท์  สุวรรณทัศน์
28. เด็กหญิงศิริพร  จิตรสำโรง
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  วุฒิกาย
30. เด็กหญิงสกลกานต์  ขันบรรจง
31. เด็กหญิงสภานันท์  สุวรรณทัส
32. เด็กหญิงสุพรรณี  งาตะขบ
33. เด็กหญิงสุภาวดี  รอดสันเทียะ
34. เด็กหญิงสุรินทา  สังเกตุ
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อ่อนกลั่นดี
36. เด็กหญิงสุวนันท์  ขุนปัก
37. เด็กหญิงอมราพร  อยู่กลาง
38. เด็กหญิงเปรมกมล  สนสระน้อย
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทันโคกกรวด
40. เด็กหญิงไพลิน  อุ่นสระน้อย
 
1. นายสมชาย  จิระสุโข
2. นางสาวนุชนาฎ  รัตนศิลา
3. นางหทัยทิพย์  กลางบุญเรือง
4. นางเปรมปรีดิ์  จิตพิทักษ์กุล
5. นางสุดาวดี  สุวรรณสุข
6. นายศุภกร  แอบไธสง
7. นางสาวอลิสรา  ภูพาดทอง
8. นายเจตน์  อนันตนมณี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มสบาย
 
1. นางสาวพรรณทิพา  หวานเหนือ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงทองพนาบุญ  นกงาม
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนโทพรมราช
2. เด็กชายจตุภัทร  ขาวสระน้อย
3. เด็กชายชาคริต  จิตนาเรียง
4. เด็กชายณรงค์  เย็นกลาง
5. เด็กหญิงถลัชนันท์  ภู่ภมร
6. เด็กหญิงทิพย์นารี   ว่าความดี
7. เด็กชายธนภัทร  แฝดกลาง
8. เด็กหญิงธนัชชา  นะที
9. เด็กชายธนากร  ผาลี
10. เด็กชายธีระรัตน์  ทาจ้อย
11. เด็กชายธีระวัฒน์  อันจันดา
12. เด็กหญิงนันภัส  สาระบัว
13. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จุลตะคุ
14. เด็กชายบัญญัติ  กลั่นสระน้อย
15. เด็กชายปฐพี  บมฉิมพลี
16. เด็กชายปัณณธร  เที่ยงพาที
17. เด็กชายพันธกร  คนโท
18. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เกตุฉิมพลี
19. เด็กชายภวดล  รุมพรสระน้อย
20. เด็กหญิงภัทรวดี  ขีดสันเทียะ
21. เด็กชายภูธเนศ  สุดขำ
22. เด็กชายภูวนันท์  ขอเหนี่ยวกลาง
23. เด็กชายภูวเนศ  สุดขำ
24. เด็กหญิงวรินธร  รัศมี
25. เด็กชายวรเวช  เย็นดี
26. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จิ๋ว
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  สินธุ์พรมราช
28. เด็กหญิงสกุลณา  กลั่นสระน้อย
29. เด็กหญิงสริพร  นานอก
30. เด็กชายสุชานนท์  ป้างทอง
31. เด็กชายสุทธินัย  หร่ำกิ่ง
32. เด็กหญิงสุธิดา  ลักษณะพรมราช
33. เด็กชายอนุรักษ์  ไข่พรมราช
34. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ฝอยทองพรมราช
35. เด็กหญิงเกวลิน  ลักษณะพรมราช
36. เด็กหญิงเกวลี  ลักษณะพรมราช
37. เด็กหญิงเขมิกา  นราสูงเนิน
38. เด็กชายเจษฎา  มากนอก
39. เด็กชายเมธิชัย  สุบงกช
40. เด็กหญิงเมษณี  เทโคกกรวด
 
1. นางไปรมา  จุฑางกูร
2. นายณัฐ  คำใบใหญ่
3. นายจุล  ย่อยพรมราช
4. นายเจษฎา  ทะเสนฮด
5. นางอำนวย  ทับจะบก
6. นางธมนวรรณ  ใหญ่พรมราช
7. นางพสุธร  หยั่งกระโทก
8. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติยา  วรรณโน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยุทไธสง
3. เด็กชายฉลองชัย   สิทธิกร
4. เด็กชายธีรภัทร  ทิทำมา
5. เด็กชายพิบูลย์  สีชมภู
6. เด็กชายวัฒนา  ลาจันทึก
7. เด็กหญิงศิรินภา  ไม่โศรก
8. เด็กหญิงเกวลิน  ปะกัง
 
1. นายธำรงศักดิ์  แดงทุมมา
2. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคคล้าย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ญาติกิ่ง
3. เด็กชายณัฐดนัย  ขาวสระน้อย
4. เด็กหญิงธารศิริ  ยอดไธสง
5. เด็กชายภูลิพัฒน์  แรมฉิมพลี
6. เด็กหญิงศิริกาญ  ชดช้อยพรมราช
7. เด็กหญิงสรินยา  คนโทพรมราช
8. เด็กชายอดิเทพ  โชติกิ่ง
 
1. นางอำนวย  ชีจะโปะ
2. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ    
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  การบรรจง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธัญญะชาติ
3. เด็กหญิงนรรัตน์  ขาวพิศุทธิ์พูนพร
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  ขวัญเสน่ห์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เย้กระโทก
6. เด็กชายอภินันท์  มีบุญ
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นายชอิฐ  ผิวงาม
3. นางสาวลัดดาวัลย์  คำไธสง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมมงคล
2. เด็กหญิงจันทนา  ทุมทอง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เจสันเทียะ
4. เด็กหญิงชนิตา  เจตนาดี
5. เด็กชายพิทักษ์  แน่งน้อย
6. เด็กหญิงเมธาพร  ดวงถาวร
 
1. นางสิริสุดา  เดชชัยภูมิ
2. นางสุรัติยา  หมีอยู่
3. นางพิมผกา  เกิดมงคล
4. นางพิมพา  เล็งไธสง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แรมฉิมพลี
2. เด็กหญิงชมพูนุช   เดือนจะโปะ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูนนะเหม
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารุณะ
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำมาตรมนตรี
6. เด็กหญิงวิภาลัย  ไพรกระโทก
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางอำนวย  ชีจะโปะ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงดาวใจ  ขันกระโทก
2. เด็กหญิงนันฑิชา  โสไพร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปลั่งกลาง
4. เด็กหญิงพรพิมล  กองกระโทก
5. เด็กหญิงภัทธิรา  สอบกระโทก
6. เด็กหญิงมินธดา  ไทยตะขบ
7. เด็กหญิงสมฤทัย  ไทยตะขบ
8. เด็กหญิงสุนิตา  ล่ามกระโทก
9. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางสาวพัชรินทร์  เปียนขุนทด
3. นางสาวศิรินทิพย์  ไค่นุ่นสิงห์
4. นายพิชิต  ทิศจันทร์
5. นางสินีนาถ  แทนรินทร์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์สุข
2. เด็กชายติยะ  สมไทย
3. เด็กหญิงปฏิมา  สุวรรณสิงห์
4. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
5. เด็กชายพงศ์รพี  ศรีสุข
6. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
7. เด็กชายพินิจพรม  มุลาสะเก
8. เด็กหญิงพิริยาพร  เกษีสังข์
9. เด็กชายยศภัทร  แก้วจันทร์
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจอ่อน
11. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนะ
12. เด็กหญิงวัลลภา  ศักดาศรี
13. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
14. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชพันธ์
15. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาท
16. เด็กหญิงอัญศิริ  สุดโท
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
2. นางสาวนกแก้ว  คุณเอนก
3. นางสาวภัทรนันท์  ศรอินทร์
4. นายวิทยา  ด่านลำมะจาก
5. นางสาวสุพิชญา  กิ่งจันทร์แก้ว
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  จับปินครบุรี
2. เด็กชายภัทรพล  ขันดี
3. เด็กชายวรเมธ  อ่อนเขนย
4. เด็กชายศักดิ์รินทร์  แหวกแสวง
5. เด็กชายอัคนี  งามสูงเนิน
 
1. นายพิชิต  ทิศจันทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์  ไค่นุ่นสิงห์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองนอก
2. เด็กชายดนุพร  แก้วกางเมือง
 
1. นางมยุรี  ประไพรัตน์
2. นางดวงรัตน์  ศุภนิจวัฒนา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กหญิงชินนี่  ศรียศ
2. เด็กหญิงธันวาพร  พิศพงษ์
3. เด็กหญิงนันทิพร  เถื่อนจันทึก
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ผ่องกลาง
5. เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์คำ
6. เด็กหญิงเกศกนก  ธัญญะ
 
1. นายกฤษณชัย  บุญยิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  นารี
3. นางสาววาสนา  บุญนาที
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กชายธนชัย  วงษ์ประทุม
2. เด็กชายธนวุฒิ  วิเศษชาติ
3. เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  ทุมจันทึก
4. เด็กชายภูภัทร์ชานนท์  เพรชสิงห์แก้ว
5. เด็กชายราเมศรว์  ปะติตัง
6. เด็กชายเจนภพ  ชัยชนะ
 
1. นายฉัตรชัย  สาคร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 1. เด็กชายธนธร   หาญฉิมพลี
2. เด็กชายธีระภัทร   ขวดสำโรง
3. เด็กชายนันทพงศ์   ฉิ่งสำโรง
4. เด็กชายวรวุฒิ   ครากกระโทก
5. เด็กชายศราวุธ   ผาตะคุ
6. เด็กชายสุธิราช   งามสำโรง
7. เด็กชายสุรพงษ์   ศัตรูพินาศ
8. เด็กชายเอกชัย   ทราบกิ่ง
 
1. นายยุรนันท์  ส่องกระโทก
2. นายวสันต์  ระไหวพรมราช
3. นายสิทธิโชค  บุญภาสน์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อินทร์อ่อน
2. เด็กชายปฏิภาณ  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คิดการ
 
1. นางมยุรี  จันจำปา
2. นางสาวสมชาติ  เสกรัมย์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เวิ่นเสิยง
3. เด็กหญิงเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
2. นางลำดวน  วัดกระโทก
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กหญิงสราญจิต  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอุ้มศิริ  เนียมพรมราช
 
1. นางสาวธนิษฐา  ดุษฎี
2. นางสาธนี  วงศ์อินทร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงจริญญา    คำทา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   เวียงแก้ว
 
1. นางอิศรินทร์    จันทร์ศรีรัตน์
2. นายสังคม  จันทร์ศรีรัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกำไร  ตั้งดำรง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยุรวงค์
3. เด็กหญิงพรนภา  บุเมืองปัก
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางทัศนีย์วรรณ  ผลถาวร
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพานิดา  ไผครบุรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  อบกระโทก
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
 
84 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. เด็กหญิงดนิสา   ระวังจังหรีด
2. เด็กชายอดิศร   ไทรมณี
 
1. นางสาวอมิตดา   มณีรัตนพันธ์
2. นางนิรินทร์   นารถสมบูรณ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันธหงษ์
2. เด็กหญิงคำมาย  รอบคอบครบุรี
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาลิณี  จันทร์พายัพ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร   เนตรสว่าง
2. เด็กชายธีรเดช   น้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวธนาทิพย์   คำจันทร์
2. นายสังคม  จันทร์ศรีรัตน์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวาล 1. เด็กชายธนกฤต  รวมครบุรี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่โค้ว
 
1. นายมนตรี  แจ้งคำพี้
2. นายดาวธง  ศรีสุนนท์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นะรารัมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ถาวรสุข
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เสาร์กระโทก
2. นางสาวนิภารัตน์  เสาร์กระโทก
 
89 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีดาชมภู
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  อยู่เจริญ
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางรำพันธุ์  ขาวเมืองน้อย
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์ศรี
2. เด็กชายอนุชา  กายพรมราช
 
1. นายศุภกร  แอบไธสง
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หลักรอด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาศาเมือง
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางยุวดี  พันธ์แก่น
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขตต์สูงเนิน
2. เด็กชายยุทธสันต์  อาจสูงเนิน
3. เด็กชายไมตรี  ยะสูงเนิน
 
1. นายพันธ์ธนัต  ภวฤทธิ์นาคินทร์
2. นายธีรศักดิ์  มโนธรรม
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายกฤษรินทร์   ขอดวงกลาง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาตะคุ
3. นายนราธิป  วงษ์เปีย
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นางสุวดี   จิระสุโข
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายกิตติพศ  นาสมปอง
2. เด็กหญิงธิดา  สาลี
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสนเจ๊ก
 
1. นายพิสิษฐ์  จันทรานนท์
2. นางศันสนีย์  จันทรานนท์
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนพร  ฝ่ายจันทร์
2. เด็กชายนคฤทธิ์  แอบครบุรี
3. เด็กชายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ชนะเพียร
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทั่งทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายศรายุทร  ตาไธสง
2. เด็กชายอนุภัทร  บุญแก้ว
3. เด็กชายเอกรินทร์  ทับทิมกลาง
 
1. นางชนาภัทร  กลองจันทร์
2. นายนพรัตน์  แก้วคำ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายทัชชัย  ให่กระโทก
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญรอด
3. เด็กชายวัชระ  งามหล่อ
 
1. นางดวงจันทร์  โชติธรรมวาทิน
2. นางจำรัส  สงัดวงศ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กหญิงวราพร  ถอนโพธิ์
2. เด็กหญิงสวนีย์  ญาติกระโทก
3. เด็กหญิงอริญาภรณ์  จะรอนรัมย์
 
1. นางเมตตา  นิมิตร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กชายจิรายุ  คูณขุนทด
2. เด็กชายธีรศักดิ์  อิ่มนอก
3. เด็กชายวรัญญู  แก้วเทพ
 
1. นายพิสิทธ์  พงษ์สุภา
2. นายปะนิชฐา  หล้าสุวงษ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงฐิตารี   มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา    กองสันเทียะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุกฤตา   สมการ
5. เด็กหญิงสุภาพร   พรหมสรอก
6. เด็กหญิงอภิสรา  รำพัน
 
1. นางสาวสีสุดา  สุขอร่าม
2. นายเจษฎา  พจน์กิ่ง
3. นางสาวพนิตรา  น้อยวงษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เสงี่ยมโคกกรวด
2. เด็กหญิงบัวทิพย์   นามประภา
3. เด็กหญิงพรนิภา   โอดฉิมพลี
4. เด็กหญิงสาธิดา   ยุพดี
5. เด็กหญิงเกษริน   ชำนาญศรี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เอียดผักแว่น
 
1. นางอาภรณ์  ศาสตร์สูงเนิน
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
3. นายเหมราช  จิระสุโข
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงทักษิณา  ทับวิเศษ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  วงค์ใหญ่
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร  ขันธะหัตถ์
 
1. นางสาววันทนา  ศรีอภัย
2. นางสาวสุวรรณา  ทศดร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงฐิติยา   ละสา
2. เด็กหญิงสุขฑา  กุตพันธ์
3. เด็กหญิงสุพรปัญญา   พิรักษา
 
1. นายสวัสดิ์  นามไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เวิ้นกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   แน่กระโทก
3. เด็กหญิงศิรประภา  เสิดเกลือ
 
1. นางธีรพร  คุณาธร
2. นางวราภรณ์  โสภักดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกมลเทพ  แก้วระวัง
2. เด็กชายรุ้งตะวัน  สิงห์ขร
3. เด็กหญิงสวรส  อรรณพานุรักษ์
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันชนะ
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ทองดีนอก
3. เด็กหญิงวารี  สวนฉิมพลี
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
2. เด็กหญิงอรบุษป์  แสงรัมย์
3. เด็กหญิงเมลมิษา  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสาวสิริวัลย์  นะแสน
2. นางสาวเมวิกา  แว่นรัมย์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันธุ์สำโรง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุตสาหะ
3. เด็กชายเดชอุดมชัย  จันทร์อิ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก
2. นางสาวมณฑา  ดวงแข
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปรียา  ไหวดี
2. เด็กหญิงวิมล  กวีเมฆ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฝอยจะโป๊ะ
 
1. นางอุบลวดี   แขกไทย
2. นางสาววรรณา   พันธ์สำโรง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พิงสระน้อย
2. เด็กหญิงรัฐน้อม  แถมสระน้อย
3. เด็กหญิงสุธิตา  บังโอดตะคุ
 
1. นางศิวพร  เสาร์ประโคน
2. นางสาวภัทรา   ภูสำเภา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพียก 1. เด็กชายบรรณธิกานต์  โคตรวงษ์
2. เด็กชายบุญทวี  ผากระโทก
3. เด็กชายสุริยา  แก้วสาร
 
1. นางสาวชลนาคี  ศรีสัตตนาค
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัญญา  โฉดงูเหลือม
2. เด็กหญิงวาสนา  นาคสีสด
3. เด็กหญิงเจนใจ  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวณีย์  สอนน้อย
2. นายปวิญญ์ธิกรณ์  สอนน้อย
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญมา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สะอาดวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ไพคำนาม
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางสาวโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กชายบุญธรรม  ไชยแสง
2. เด็กชายวรากร  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ดัสกร
 
1. นางสาวจันทร์หอม  พวงจำปา
2. นางกัญญาณัฐ  บราวน์
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ทองพันชั่ง
2. เด็กหญิงบารมี  ไทยตะขบ
3. เด็กหญิงปวีณา  เจริญรัมย์
 
1. นางสุภี  พาพักตะคุ
2. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธิติยา  เสาวโร
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  สวรรค์รัมย์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวประเทือง  ราชกระโทก
2. นางลันดอน  แทนไธสง
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1. เด็กหญิงจริยา  แววฉิมพลี
2. เด็กชายนครินทร์  วรรณโกษิต
3. เด็กชายปารวัชร  ทรายทะเล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนอก
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายสรรชัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาสองชั้น
 
1. นางอัจฉรา  พุ่มสุวรรณ
2. นางสมสิริ  จำปามูล
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายชาคริต  ภัยนรินทร์
 
1. นางสาวเจนจิราภรณ์  ภาคีพันธ์
2. นางกันยา  โมรา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงเกษมณี  มลคลชาติ
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กหญิงชาริสา  อินต๊ะสม
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุมิตตา   พิศกระโทก
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เสริฐสระน้อย
 
1. นายบุญชัย   ฉันทะจำรัสศิลป์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดา
 
1. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชุนเจิม
3. เด็กหญิงวรรณา  โคมารัมย์
4. เด็กหญิงศุภมาศ  วงษ์มั่น
5. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาศักดิ์
6. เด็กชายสุพร  ปางไธสง
7. เด็กชายเทพทัต  สงค์พรมราช
 
1. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
2. นางสุภาวดี  นานไธสง
3. นางสมหมาย  ศรนารายณ์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายอินทราชัย  ชุ่มชิด
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  เหนียวบุปผา
 
1. นางสาววณัฐภรณ์  ตุ๊โค
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  มนัสศิลา
 
1. นางสาววิภาดา  สารัมย์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   ถนนกลาง
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่ 1. เด็กชายภูริภัทร  สุนทราราม
 
1. นางเรียมใจ  แฉเกษม
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   มินดอน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ชินศรี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายสุกลวัฒน์  ไพรเขียว
 
1. นางสินีนาถ  แทนรินทร์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    อุดมแก้ว
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายเชาว์วัฒน์   ตุ่มไทย
 
1. นายบุญชัย   ฉันทะจำรัสศิลป์
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช้างสาร
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธีระรินทร์  อินพิลา
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายรังสรรค์  ผลพิมาย
 
1. นายธนดล  ภูมิมณี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญา  ยุ้งกระโทก
2. เด็กชายธนโชติ  ฤกษ์สง่า
3. เด็กหญิงนงนภัส  เศียรกระโทก
 
1. นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก
2. นางวาสนา  กรึกกระโทก
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองศรีจันทร์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิกูลรัมย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เหมกระโทก
 
1. นายวรพจน์  กระจงกลาง
2. นางสาวรังสิมา  วงษ์ตระกูล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระทุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสยกระโทก
2. เด็กหญิงปาริตา  ผางนุย
3. เด็กหญิงสุธิดา  สิทธพรหม
 
1. นางนันท์นภัส  แวงสูงเนิน
2. นางเสาวลักษณ์  เทียมตะขบ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร   ปรางค์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนาการ  คณาธรรม
3. เด็กชายบูรพา  ญาติตะคุ
 
1. นางพัทธนันท์   เสาะขุนทด
2. นางพัชนี  คำพิทักษ์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายจักริน  แก้วนางรอง
2. เด็กชายนครินทร์  ไหวกระโทก
3. เด็กหญิงวารุณี  รังกระโทก
 
1. นางสำรอง  ต้นกระโทก
2. นางสาวรชนิ  แซ่ลิ้ม
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายกมลเทพ   ลักษณะฉิมพลี
2. เด็กชายพายุ   บุญฉิมพลี
3. เด็กชายวีรพงษ์   ชินสำโรง
 
1. นางพัทธนันท์   เสาะขุนทด
2. นางอาภรณ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายนภดล  คำพาพุทธ
2. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาศักดิ์
3. เด็กชายอภินัฐฏ์  พรมภักดี
 
1. นางสุภาวดี  นานไธสง
2. นางวันวิสา  สายชนะ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  จันทะจร
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ศิษย์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  วันแก้ว
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงฐานิต  ขจัดภัย
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วดี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  คุ้มกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ศรนารายณ์
2. นางสมหมาย  ศรนารายณ์
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กชายจิรพงษ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางไขแข  อินทรนอก
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์   อะพรรัมย์
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  อะพรรัมย์
 
1. นางสาวปิยนุช   เวชสัสถ์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  อยู่คุ้ม
2. เด็กชายรัชพงษ์  ถะเกิงผล
 
1. นางสุพรรณิการ์  ยงศิริ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เศียรกระโทก
2. เด็กชายสุชัญญา   แฟนพิมาย
3. เด็กชายอดุลย์  โมพันดุง
 
1. นายสวัสดิ์  นามไธสง
2. นายวัฒนา  สุมาลุย์
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายพงษ์ธร  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงมนธิชา  ดวงชาติ
3. เด็กชายวัชรินทร์  เบิกขุนทด
 
1. นายนราวิชญ์  ดีหมื่นไวย
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายกำพล  โคระดา
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พนาโพธิ์
 
1. นายบุญธรรม  จำนงค์นอก
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายสุเทพ  ช่างตบแต่ง
 
1. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  คำสมบูรณ์
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชยางกูร  สียางนอก
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายวรากร  กุลพิมาย
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรชาติ  วงศ์เมือง
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายดนุเดช  ดอนกระโทก
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีแสน
2. เด็กหญิงกริชนก   บีท
3. เด็กชายกำพล  โคระดา
4. เด็กชายกิตติพงศ์  นามบำรุง
5. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์แก้ว
6. เด็กชายทินกร  แก้วสุข
7. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  จิตติเมธากุล
8. เด็กชายธนพล  สดมพฤติ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
10. เด็กชายปุณยวีรย์  ศรีสุข
11. เด็กหญิงภัทรสุดา   คำจันดี
12. เด็กชายมนัสนัน  ถินนอก
13. เด็กหญิงศิขรินธาร   บุตรพินธ์
14. เด็กชายสหพันธุ์  หนูกระโทก
15. เด็กหญิงสิรภัทร  จินตนา
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ลู่กระโทก
17. เด็กหญิงอนัญญา  สีละวัน
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ทศพร
19. เด็กหญิงอาภาพร  พรมมา
20. เด็กหญิงอารยา  ภักดีรัตน์
21. เด็กชายเอกพจน์  มะสีถา
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย
2. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
3. นางยุพิณ   เดชะยา
4. นางสาวสุพิชญา  ชมวิชา
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจังหรีด
3. เด็กชายชินวัตร  กองเงินนอก
4. เด็กชายดนุเดช  ดอนกระโทก
5. เด็กหญิงดาริน  พลโยธา
6. เด็กชายธนกฤต  กลึงกลางดอน
7. เด็กชายธีรพงศ์  สร้อยฟ้า
8. เด็กชายธีรภัทร  คำสมบูรณ์
9. เด็กชายธีระวุฒิ  พุทธบุรี
10. เด็กหญิงนิตยา  เสนาสัง
11. เด็กหญิงพัณณิตา  พันเสน
12. เด็กหญิงภรภิญจรรย์  โนจร
13. เด็กชายภัทราวดี  มาพบ
14. เด็กหญิงมินตรา  สินจันทึก
15. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โนนนอก
16. เด็กชายรัตนชัย  ช้อนรัมย์
17. เด็กหญิงรัตนาวดี  คตภูธร
18. เด็กชายวรากร  กุลพิมาย
19. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เรืองรัมย์
20. เด็กหญิงศรินญา  เที่ยงบ่า
21. เด็กหญิงศศิวรรณ   อรัญ
22. เด็กชายศุภกิจ   ชาญสูงเนิน
23. เด็กหญิงสาวิตรี  น้ำผุด
24. เด็กชายสิริมา  อินน้อย
25. เด็กหญิงสุชาดา  สอนทอง
26. เด็กหญิงสุธิดา  ยางนอก
27. เด็กชายสุเทพ  ช่างตบแต่ง
28. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ทองเผือก
29. เด็กหญิงอุมาพร  จบกระโทก
30. เด็กชายเฉลิมลาภ  ค่ำสุข
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
2. นายนันทวัฒน์  พองชัยภูมิ
3. นายชาคริต  จงดี
4. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
5. นางกุลนิษฐ์  ใจเมตตา
6. นางสาวสุพัตรา  ล้อมกระโทก
7. นางสาวนวรัตน์  ยอดผักแว่น