หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2558   30 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
20 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
21 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
22 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
24 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
25 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
26 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 สพป.นม.4 อาคารไม้ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
27 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
28 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.นม.4 หอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้าสพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร หอประชุมอเนกประสงค์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตร หอประชุมอเนกประสงค์ 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้า สพป.นม.๔ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
6 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตร 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้าสพป.นม.4 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ลานอเนกประสงค์หน้าสพป.นม.4 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ด้านล่างหอประชุม ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]