หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วครูโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นายเกษม ต่อโชติครูโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
4. นางจามรี วรสุนทรครูโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายบรรจง มรกตครูโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูบดินทร์ ไปหนี้ครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชมตะคุครูโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินครูโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนิกร ธานีวรรณครูโรงเรียนบ้านวังกระสวยฯกรรมการ
4. นายบุญธรรม คูณขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกมะกอกฯกรรมการ
5. นางญดาภัค กัลปดีศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ มะแม้นครูโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างครูโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
4. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรครูโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สูงเนินครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายคะนึง งึมกระโทกครูโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
4. นายสุเทพ รังสูงเนินครูโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอาคม เวียงดินดำผอ.โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ โดดจันทึกครูโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักครูโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
4. นายจารึก เลิศสำโรงครูโรงเรียนหนองพะยอมกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอาคม เวียงดินดำผอ.โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ โดดจันทึกครูโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯกรรมการ
3. นายจารึก เลิศสำโรงครูโรงเรียนบ้านหนองพะยอมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักครูโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ชอบสงวนศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางวิระดา นาสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางนภา ศรีเงินยวงครูโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
4. นางธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองยางกรรมการ
5. นางสาวรัชนี โสพันธ์รองผอ.โรงเรียนบ้านปางแกฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ชอบสงวนศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางภคณัท สกุลบุญลพผอ.โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐กรรมการ
4. นางกัลยา ชนะชัยครูโรงเรียนบ้านโนนค่าวิทยากรรมการ
5. นางเพียร สืบสกุลน้าเจริญครูโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
6. นายดำรง คงจิตรค้าครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ชอบสงวนศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผอ.โรงเรียนบ้านถนนคดกรรมการ
3. นางวนิดา คุ้มสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแก่นท้าวฯกรรมการ
4. นางนาถวดี โนนสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอกรรมการ
5. นางสุวรรณี พันธ์งามครูโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางทวีพร เชาว์สันเทียะครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางอารมณ์ บันเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโสกน้อยกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางอารมณ์ บันเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโสกน้อยกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางอารมณ์ บันเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นายถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นายถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นายถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสำเนา ปานหงส์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา ปานหงส์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนา ปานหงส์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
3. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายศุภเดช อินอิ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
3. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายศุภเดช อินอิ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
3. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายศุภเดช อินอิ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุล โรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.4กรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์วัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชิณวงศ์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหันฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
7. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรเชตุ สมบัติสินสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
9. นายนายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชัย บัตรสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางภรชวรรณ สักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้นส้มกบงามกรรมการ
6. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
7. นางนันท์นภัส คำสาสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชัย บัตรสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางภรชวรรณ สักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้นส้มกบงามกรรมการ
6. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
7. นางนันท์นภัส คำสาสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชัย บัตรสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางภรชวรรณ สักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้นส้มกบงามกรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
7. นางนันท์นภัส คำสาสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัย บัตรสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางภรชวรรณ สักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้นส้มกบงามกรรมการ
6. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
7. นางนันท์นภัส คำสาสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
5. นายปฎิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นม.๔กรรมการ
4. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
5. นางธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูลโรงเรียนระดมวิมยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธิดา ต้นบัวโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
7. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
5. นายปฎิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นม.๔กรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
5. นางธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูลโรงเรียนระดมวิมยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธิดา ต้นบัวโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
7. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
5. นายปฎิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
5. นายปฎิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นม.๔กรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
5. นางธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูลโรงเรียนระดมวิมยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธิดา ต้นบัวโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
7. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นม.๔กรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
5. นางธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูลโรงเรียนระดมวิมยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธิดา ต้นบัวโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
7. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนแก่นท้าวฯกรรมการ
5. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางวริสา ศิลปะสพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ แจ่มจำรัญผอ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ผอ.โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สนธิการครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
6. นางวชิรา สำราญมากลูกจ้างชั่วคราว สพป.นม.๔กรรมการ
7. นางพจนี จันทรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสฎายุ อ้วนไตรผอ.โรงเรียนหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายนายชนุตร์ คงเพ็ชร์ผอ.โรงเรียนนิคมฯ๒กรรมการ
3. นายประจักษ์ ชะเอมผอ.โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนายภูวดล ปุณฑริกกุลผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือฯกรรมการ
5. นายนายขวัญชัย พรมแสนครูโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
6. นางลำธาร จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
7. นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนายศุภฤกษ์ บุญสูงรองผู้ตรวจการลูกเสือฯประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ผอ.โรงเรียนนิคมฯ๕กรรมการ
3. นายสุพรรณ แน่นดีผอ.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นายพงศักดิ์ สนธิการครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร แจ่มจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาระชิน ยศสูงเนินครูโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งฯกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาครูโรงเรียนนิคมฯ๑กรรมการ
4. นางจินตนา บุญเลิศครูโรงเรียนบ้านใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวสุภัคฌา สมนึกครูโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นางกนกกาญจน์ ผาสุกนิตย์ครูโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุณีย์ สุวรรณประทีปครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่าฯกรรมการ
8. นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาระชิน ยศสูงเนินครูโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งฯกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาครูโรงเรียนนิคมฯ๑กรรมการ
4. นางจินตนา บุญเลิศครูโรงเรียนบ้านใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวสุภัคฌา สมนึกครูโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นางกนกกาญจน์ ผาสุกนิตย์ครูโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุณีย์ สุวรรณประทีปครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่าฯกรรมการ
8. นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายภูวดล คำภิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
4. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมร แพงสวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางสาวปิยมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสลักใดกรรมการ
3. นางสาวสมนึก คุ้มกลางโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ธีรวัฒน์วิทยาโรงเรียนบ้านโนนประดู่กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
7. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะโรงเรียนบ้านปางแกฯกรรมการ
4. นายสุธี โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
5. นายวชิระ รัศมีสุทรางกูลโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางชนิกานต์ โชติจันทึกโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่สามัคคีกรรมการ
5. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
6. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ แนบกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิทยา โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนบ้านพรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ แนบกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนิตยา กาญจนศุภศักดิ์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ณภัส พลิศรสกุลโรงเรียนบ้านบุตาสงกรรมการ
6. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายวชิระ รัศมีสุทรางกูลโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
3. นางสุขุมาล ศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางสาวสมนึก คุ้มกลางโรงเรียนวัดโขนงพระเหนือกรรมการ
5. นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
6. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ โชติจันทึกโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางสาวสมนึก คุ้มกลางโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. นางสุขุมาล ศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
7. นายสุธี โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
5. นายวิทยา โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวดล คำพิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
4. นางจิราพร แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นายสมทบ กระชับกลางโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ธีรวัฒน์วิทยาโรงเรียนบ้านโนนประดู่กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายนายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เคี่ยวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นางสาวราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
5. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
6. นางสาวหฤทัย กลีบกมลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางสำลี สุขขามโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
8. นายสุพจน์ เจ็กจันทึกโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
9. นางรมย์ชลี นิวัฒนากูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เคี่ยวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นางสาวราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
5. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
6. นางสาวหฤทัย กลีบกมลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางสำลี สุขขามโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
8. นายสุพจน์ เจ็กจันทึกโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
9. นางรมย์ชลี นิวัฒนากูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ พูพรโรงเรียนคีรีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา วันยวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าฯกรรมการ
3. นายคมกริช กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นายบุญฑริกศร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทดโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ พูลพรโรงเรียนคีรีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา วันยวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าฯกรรมการ
3. นายคมกริช กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นายบุญฑริกศร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทดโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี ภู่ทองโรงเรียนบ้านห้วยลุงประธานกรรมการ
2. นางชูศรี หล่ำจันทึกโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
3. นางทิพจุฑา วิทูรคุปต์โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยพร ยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองมะค่าฯประธานกรรมการ
2. นางรัศมี แก้วเนตรโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุชาดา ชุนจินดาโรงเรียนบ้านปากช่องฯกรรมการ
4. นางปัฐมาวดี เข็มทิพย์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเนตร ใยอยู่โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
6. นางดารารัตน์ คงมั่นโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแกฯประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ พันธ์งามโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสุพจน์ รัศมีเพ็ญโรงเรียนเรืองศรีวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์ แขกสูงเนินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางสีไพร แยบสูงเนินโรงเรียนกุดหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
5. นายสุวรรณ สุขจรรยาโรงเรียนประสารวิทยากรรมการ
6. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแกฯประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ พันธ์งามโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสุพจน์ รัศมีเพ็ญโรงเรียนเรืองศรีวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์ แขกสูงเนินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางสีไพร แยบสูงเนินโรงเรียนกุดหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
5. นายสุวรรณ สุขจรรยาโรงเรียนประสารวิทยากรรมการ
6. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะศึกษานิเทศก์ สพป. นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางธีราพร แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านปางแกฯกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
6. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะศึกษานิเทศก์ สพป. นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางธีราพร แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านปางแกฯกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
6. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรนุช นวลจันทึกโรงเรียนบ้านหนองสลักไดประธานกรรมการ
2. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่สามัคคีกรรมการ
5. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
6. นายมณูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นางวรนุช นวลจันทึกโรงเรียนบ้านหนองสลักไดกรรมการ
6. นายมณูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร เดือนกลางโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ธรรมจารย์โรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวโรจณีย์ เดือนแจ่มโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
7. นางสุวิจิตร วรรณมาตย์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
8. นางสาวสมจิต จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวัชราภรณ์ เนาวนนท์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
10. นางรัตนา คำดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
11. นางรุ้งตะวัน ทองล้นนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร เดือนกลางโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ธรรมจารย์โรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวโรจณีย์ เดือนแจ่มโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
7. นางสุวิจิตร วรรณมาตย์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
8. นางสาวสมจิต จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวัชราภรณ์ เนาวนนท์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
10. นางรัตนา คำดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
11. นางรุ้งตะวัน ทองล้นนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร จันทร์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร คำภีระโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
5. นางสาวศุภรฏา พยัคพลโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางน้อยประนอม เคียนทองศึกษานิเทศก์ สพป. นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร จันทร์นวลโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร คำภีระโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่ฯกรรมการ
5. นางสาวศุภรฏา พยัคพลโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางน้อยประนอม เคียนทองศึกษานิเทศก์ สพป. นม.๔กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัญชลี ดวงกลางศึกษานิเทศก์ สพป. นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร พุ่มหมื่นไวยโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นางพิกุล อ่อนปุยโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางพัชรา ฝอยทองคำโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นางสาวรำไพ พันธุ์วิริยากุลโรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษากรรมการ
6. นางจินตนา การบรรจงโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา นามขาวโรงเรียนบ้านหนองห่านฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลำจวน กิ่งแก้วกาญจน์โรงเรียนโค้งยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปานฤดี ว่องงามอนันต์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางฐิตาภา โกนสันเทียะโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ คำลือโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
6. นางนิติยา กระชับกลางโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
7. นางบุญเรือง ตอบกลางโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคิรีวัฒนากรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210ประธานกรรมการ
2. นางรัชดา พุดขันทดโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางละเอียด เมิดจันทึกโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210ประธานกรรมการ
2. นางรัชดา พุดขันทดโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางละเอียด เมิดจันทึกโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองประธานกรรมการ
2. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสกรรมการ
3. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฐ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]