หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายกฤษณะ โดดจันทึก ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
4 นายสมใจ ถนอมพุดซา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
5 นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกราดสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
6 นางพัชรี วากเนอร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
7 นางมาลี อังคุณานุวัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
8 นายนิคม แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
9 นายธนาพจน์ ศรีคำเวียง ครูโรงเรียนบ้านหัวป้าง คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
10 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซับตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
11 นายสราวุฒิ วาจาดี ครูโรงเรียนบ้านโนนกระโดน คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
12 นายศุภวุฒิ แนมกลาง ครูโรงเรียนบ้านซับใต้ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
13 นายภูวดล คำพิมูล ครูโรงเรียนบ้านขนงพระใต้ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
14 นายสมิทธิ์ สมานพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
15 นายบุญยสิทธิ์ บุญธิติพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
16 นายไตรรงค์ ชาติวงศ์ ครูโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
17 นายชิตพล ศรีคำมา ครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
18 นายอภิมุข อินทร์แพรง ครูโรงเรียนโค้งยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
19 นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองสลักใด คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
20 นางสุดาพร เกิดจันทึก ครูโรงเรียนขนงพระใต้ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
21 นางชนิกานต์ โชติจันทึก ครูโรงเรียนบ้านวังไทร คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
22 นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
23 นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์ ครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
24 นางสาวสุพรรณี สงครามรอด ครูโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
25 นางสาวนพวรรณ ซ่อมจันทึก ครูโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
26 นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
27 นางสาวณภัชกมล แก้ววิชิต ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
28 นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
29 นายกฤษณะ โดดจันทึก ครูโรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
30 นายปรีชา ราชพลแสน ครูโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
31 นายแพรุ่ง สีโนรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
32 นางสาวศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก โรงเรียนบ้านสอยดาว คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
33 นางสาวพัชราภา อธิพรเมธา โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
34 นางสาวธันยพร มณีอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
35 นางสาวชนัดดา นรินยา โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]