รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 1. เด็กชายจิตรภานุ  ทองมนต์
2. เด็กชายชนะภัตต์  ราศี
 
1. นายบัณฑิต  ดีมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 1. เด็กชายพิศิษฐ์  พุดเทศ
2. เด็กชายศรศักดิ์  สุขเจริญ
 
1. นายสุกิจ  คมสัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายบวรวิชญ์  บินขุนทด
2. เด็กชายพลกฤต  แมบจันทึก
 
1. นายสมทบ  กระชับกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีนอก
2. เด็กชายภูวนัย  รัติภัย
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายทศพล  โงกสูงเนิน
2. เด็กชายอภิชัย  ผลาเลิศ
 
1. นายบำรุง  ใหญ่สูงเนิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงกวิสรา  พันธ์ชาติ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  สมพงษ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นราช
4. เด็กชายธวัชชัย  เฉียดตะคุ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  รังสูงเนิน
 
1. นายอัครเดช  อินทร์สถาพร
2. นายเกียรติศักดิ์  รัตนชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  คงถือมั่น
3. เด็กหญิงวิชุดา  พาขุนทด
4. เด็กหญิงสิริณัฐกานต์  โหมขุนทด
5. เด็กหญิงโสภา  ขีดกลาง
 
1. นายชิตพล  ศรีคำมา
2. นายสุริยง  อึ้งใจธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ผันผ่อน
2. เด็กชายพิชิตพงศ์  โคตะบิน
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา  บุญมาก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหลี่ยมมุกดา
 
1. นางเพียร  สิบสกุลน้าเจริญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แฝงศรีพล
2. เด็กหญิงมนทิรา  สายเครือบุญ
 
1. นางดุษฎี  ศิลปวิศาล
2. นางดาวเรือง  ไชยพรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายมงคลชัย  หามะลิ
 
1. นางรัตนา  สมอ่อน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายรัชชานนท์  วงค์เทศ
 
1. นายอัครเดช  อินทร์สถาพร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสิริกุล  คนสมบูรณ์
 
1. นายกฤตกร   กุลพัฒนาตรานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 1. เด็กหญิงเย็น  อิงตะ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจฉ่ำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงแพรนภา  คำแก้ว
 
1. นายอัครเดช  อินทร์สถาพร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. นายฤทธิชัย  กฎมัจฉา
 
1. นายสำเนา  ปานหงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาศรี  แก้วเนตร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 1. เด็กหญิงภสร  คำอาย
 
1. นางสาวประภัสสร  มณีเนตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางโก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มากมูล
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  โมมขุนทด
 
1. นางพีลาวรรณ  เกียรติจีรกุล
2. นางสาวณัฏฐิณี  เทียมวงษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงพรจิตรา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  ทูลตะคุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  รัตนชัย
2. นางสาวเต็มวรรณ  พินิจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  หาญจันอัด
2. เด็กหญิงอารียา  ญาติจันทึก
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
2. นางปริญณา  เจือจันทึก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายบุญอยู่  ศรีสูงเนิน
 
1. นางพิมพ์พิศา  บัวผึ้ง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใส 1. เด็กชายชานนท์  หลายมาลา
2. เด็กชายธนาพร  แหลมกลาง
3. เด็กชายสิริวิมล  แพรปรุ
 
1. นางเตือนใจ  สุดหา
2. นางสาวธิดาวัลย์  กระแสร์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายธนพงษ์  รักจันทึก
2. เด็กชายสิทธินนท์  ประสิทธินอก
3. เด็กชายอภิพงษ์  พรเพ็ญ
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นายสมพงษ์  ไพรอด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลัย
2. เด็กชายตะวัน  เสาะสูงเนิน
3. เด็กชายเจษฎา  โสมรักษ์
 
1. นายสุชิน  อำภาพันธ์
2. นางสาวณิชชา  ศรีศิริ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายทศพล  คงบุญมี
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. นายนธวุฒิ  เพ็ชรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประโยชน์โยธิน
 
1. นางสาวศิริวิมล  ประคำศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงชลิตา  วิงสันเทียะ
 
1. นางสุจิตร  พรมจันทึก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  คุ้มหมื่นไวย์
 
1. นายอนุจิตร  นนท์เรืองฤทธิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. นายอนันต์สิทธิ์  ร้อยจันทึก
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงอวัสดา  บุระเนตร
 
1. นางสาวแพรวพัชร  ภิญโญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงนริศรา  ตีบจันทร์
 
1. นางสุจิตร  พรมจันทึก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  หลงพิมาย
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กชายเดิมพงษ์  รัตนะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ปอยสูงเนิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอภิสรา  คานกลาง
 
1. นางนันทยา  ทองตัน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสนิตยกุล
 
1. นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โชคธนชัยกุล
 
1. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ทิพมอน
 
1. นางสาวเพ็ญสุภา  จันสันเทียะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายรักษ์เกียรติ์  คลองงาม
 
1. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลชาติ
 
1. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ตับกลาง
2. เด็กหญิงวรรณวิไล  คงชื่นใจ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พัฒนะแสง
4. เด็กหญิงวินิธา  วงค์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงศิราพร  สุขประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสิริกร  สุขเกษม
7. เด็กหญิงสุชานันท์  มาใบ
8. เด็กชายเกียรติภูมิ  กาพย์พิมาย
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ทิพมอน
 
1. นายสุริยา  พลกลาง
2. นางสาววิลาวัลย์  แกตขุนทด
3. นางสาวเพ็ญสุภา  จันสันเทียะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประโยชน์โยธิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลชาติ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สันติวัฒนานนท์
4. เด็กชายธนากร  ฝอดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวิชัย
6. เด็กชายบรรณกร  สุริยะโยธิน
7. เด็กหญิงปานิตา  บุญวิจิตร์
8. เด็กหญิงพรนภัส  เรืองสูงเนิน
9. เด็กชายภรัณยู  ตะนูรักษ์
10. เด็กชายภูมินทร์  ตะนูรักษ์
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยดิษฐ์
12. เด็กหญิงอวัสดา  บุระเนตร
 
1. นายชยุตพงศ์  พัฒนจุรีพันธ์
2. นางสาวชลธิชา  พัฒนจุรีพันธ์
3. นางสาวจิราภา  พูนสูงเนิน
4. นางสาวสุภาวดี  สุขสำราญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แขนโพธิ์
3. เด็กหญิงชญาดา  พุ่มพนม
4. เด็กชายธนวัฒน์  รักดี
5. นายนธวุฒิ  เพ็ชรัตน์
6. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
7. เด็กชายรักษ์เกียรติ์  คลองงาม
8. เด็กหญิงลักษณา  คลองงาม
9. เด็กชายวรรณชัย  คำบุญศรี
10. เด็กหญิงวรรณรัตน์  คำบุญศรี
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
2. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจินดามณี  มีแสง
3. เด็กชายชาดารัตน์  เมขุนทด
4. เด็กหญิงญานิศา  บัพพาแก้ว
5. เด็กหญิงดวงวิภา  แทบท้าว
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศิริพิทักษ์
7. เด็กหญิงธารินธร  มีเดช
8. เด็กหญิงนัชธิดา  หักทะเล
9. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมเจริญ
10. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
11. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
12. เด็กชายวงศกร  ศักดา
13. เด็กชายวัชระศักดิ์  ซ้งคำ
14. เด็กชายศิวา  คงสูงเนิน
15. เด็กชายสมนึก  ผาสูงเนิน
16. เด็กชายสิทธิพล  ฉ่องสูงเนิน
17. เด็กหญิงอภิรดี  แฉ่งสูงเนิน
18. เด็กหญิงเพียงพร  ทุนสูงเนิน
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่อสูงเนิน
20. เด็กหญิงแพรวา  บังพิมาย
 
1. นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน
2. นายวีระ  เลิศจันทึก
3. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
4. นางนิตยา  ชูจารย์
5. นายนคร  บวรมงคล
6. นายอภิวัฒน์  บวรมงคล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายนิธิกร  วงศ์ตุ้ย
2. เด็กหญิงบุญยาพร  ยอดปรางค์
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงวนิดา  พรมดี
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ยาดี
6. เด็กชายไชยา  ชูชื่นบุญ
 
1. นายเจษฎา  พรจรรยา
2. นายดิษกร  สารพิบูลย์
3. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมทาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายชูชีพ  นฤสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงชลิตา  ดำสนิท
 
1. นางอาจารีย์  ชาติเชยแดง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายพีรพล  พรมวงศ์
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงวีรดา  ชำนาญฤทธิ์
 
1. นางสุภัคฐิต์ชาภัทร  บุญสูงเนิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประชากลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  สุมงคล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกะสัง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุทินรัมย์
 
1. นางสุภัคฐิต์ชาภัทร  บุญสูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงวรรณภา  เลี๊ยบฮวด
 
1. นางอาจารีย์  ชาติเชยแดง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 1. เด็กหญิงอลิิษา  จารึกกลาง
 
1. นายสุรวัตน์  เสนาชัยนรัก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมทาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายชูชีพ  นฤสุข
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  วงศ์อภิวัฒน์
 
1. นางรัชนีกร  อุณะศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายศรราม  อุ่นสูงเนิน
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กชายอติกานต์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวหฤทัย  กลีบกมล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญยืน
 
1. นางสาวภัทราพร  ฝอดสูงเนิน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สิงห์จันทึก
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หริ่งคณานนท์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  นาคพิมาย
5. เด็กชายณัฐดนัย  ไกรอ่ำ
6. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โคสินทร์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชวรรณ
8. เด็กชายธนกร  ศรีหมื่นไวย์
9. เด็กชายธวัชชัย  ตันแต๋ว
10. เด็กหญิงธิดา  น้ำจันทร์
11. เด็กหญิงนนธิชา  มาดี
12. เด็กชายนันทวัฒน์  กล่องสูงเนิน
13. เด็กชายพัชรพล  โสภา
14. เด็กชายมานะ  ถิ่นทองหลาง
15. เด็กหญิงรัชนีกร  จันคำ
16. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภักดี
17. เด็กหญิงวนิดา  สุขปลั่ง
18. เด็กหญิงวริศรา  เย็นใจ
19. เด็กชายวาทิตย์  ดอกพิกุล
20. เด็กชายวิไกร  นาประจักษ์
21. เด็กชายสมชาย  เสนนอก
22. เด็กชายสมพงษ์  ธงฉิมพล
23. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อินทรา
24. เด็กหญิงสุฎารัตน์  ไชยบำรุง
25. เด็กชายสุรพงษ์  แกมขุนทด
26. เด็กหญิงสุริชา  โทนสูงเนิน
27. เด็กชายอรรถพล  กมลศิลป์
28. เด็กหญิงอรอุมา  เร็วสูงเนิน
29. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ตั้ง
30. เด็กหญิงอารียา  สัตยากุมภ์
31. เด็กชายอเนชา  กอกสูงเนิน
32. เด็กหญิงเจนจิรา  ชะรัมย์
33. เด็กชายเวโรจน์  ชินนอก
34. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  เจริญจิตร
35. เด็กหญิงแก้วตา  หมื่นพรมมา
 
1. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
2. นายสุระสิทธิ์  รุ่งแสง
3. นายชัย  บัติสูงเนิน
4. นางสาวประภาพร  ครึมสูงเนิน
5. นางสาวภัณฑิลา  สาสวน
6. นายณัฐพงษ์  ชัยรัตน์
7. นางอมลวรรณ  มีจินดา
8. นางสาวสุพรรณษา  ภาวจันทึก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายชนาภัทร  บวรธนวัฒน์
 
1. นางปราณี   กลิ่นจันทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางอัมไพ  องอาจไพบูลย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสง่าพัฒนา 1. เด็กชายกฤษดา  หงส์อนนท์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพ็ญยะกุล
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ขวกเขียว
4. เด็กชายณัฐพล  แสนภูมี
5. เด็กหญิงธนิฏฐา  ผาสุก
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศาลาแดง
7. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิ่มดำ
9. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  เสาศิลา
10. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
11. เด็กหญิงปิยนุช  วงษ์เสียงดัง
12. เด็กหญิงพรพรรณ  โหว่มุลตรี
13. เด็กหญิงพรไพลิน  มิมะลา
14. เด็กหญิงภัคจีรา  แทงเหล็ก
15. เด็กหญิงภาณี  พรมเมตตา
16. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญช่วย
17. เด็กหญิงวรัญญา  สีหะรัตน์
18. เด็กหญิงวัชรียา  ฝูงใหญ่
19. เด็กชายวายุ  เตื่อยจันทึก
20. เด็กหญิงศศิวิมล  ดงดังรัมย์
21. เด็กหญิงสุจิตรา  ผิผ่วนนอก
22. เด็กหญิงสุพรรณนิษา  เทสะนอก
23. เด็กหญิงสุภัสสร  พิผ่วนนอก
24. เด็กหญิงสุภาพร  โหว่มุลตรี
25. เด็กชายอนิรุธ  บุญชู
26. เด็กหญิงอนุสรา  เชิดชู
27. เด็กหญิงอภิชญา  ขัดโพธิ์
28. เด็กหญิงอัญธิญา  ประทีปรัตน์
29. เด็กหญิงอาทิตยา  ปราบหนองบัว
30. เด็กหญิงเกวรินทร์  ว๊อตจันทึก
 
1. นางสาวมนฤดี  ชานกระโทก
2. นางอรพิม  เบ็ญขุนทด
3. นางเพ็ญศรี  นพกุล
4. นายสุวิทย์  สงรัมย์
5. นายมงคล  ประดิษฐ์ธรรม
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายชาญชัย  ใหม่สูงเนิน
2. เด็กชายนฤดล  นวลฉวี
3. เด็กหญิงนฤมล  เวียมตะคุ
4. เด็กหญิงนลินี  นวลฉวี
5. เด็กชายพลกฤษณ์   สิงบุดดี
6. เด็กหญิงพิมพา  บุตรผาด
7. เด็กชายวาทิตย์  สายรัตน์
8. เด็กหญิงวิภาพรรณ  กลั่นกลิ่น
9. เด็กชายสิทธิพล  ฆารวิพัฒน์
10. เด็กหญิงอภิริญา  หมื่นแก้ว
 
1. นายประวิทย์   กองทรัพย์
2. นายธิดา  ไกรทองสุข
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสง่าพัฒนา 1. เด็กชายคุณากร  ศิริโฉม
2. เด็กหญิงชวิศา  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศาลาแดง
4. เด็กชายธนกร  เสียมสกุล
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  วงษ์เสียงดัง
6. เด็กหญิงภัทรชกร  ไชยะลา
7. เด็กหญิงลินดา  อภัยนอก
8. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณ์
9. เด็กชายศักดินนท์  คงดังรัมย์
10. เด็กชายเฉลิมชัย  ดีเลิศ
 
1. นางสาวมนฤดี  ชานกระโทก
2. นางอรพิม  เบ็ญขุนทด
3. นายสุวิทย์  สงรัมย์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
4. เด็กหญิงนงนภัส  ประสิทธินอก
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำน้อย
8. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
9. เด็กหญิงวิภาวิณี  อัณฑะพันธุ์
10. เด็กหญิงศิรินภา  นิลรัตน์
 
1. นางวิภาพันธ์ุ  วังขนาย
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นายชัย  บัติสูงเนิน
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปลื้มฤทัย   ตีบจันทร์
2. เด็กหญิงพรกมล   ชัยประภา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   วันละดา
4. เด็กหญิงพุทธินันท์   ครูเกษตร
5. เด็กหญิงวรรณนภา   ฝอดสูงเนิน
6. เด็กหญิงวิไลรัตน์   อ่ำดอนกลอย
7. เด็กหญิงสุนิศา   มะลิลา
 
1. นางสาวจันทิมา   ต้นสมบูรณ์
2. นายนิวิทย์   ต้นสมบูรณ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองสอน
2. เด็กหญิงคงชนก  กมลศิลป์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เกตุกาง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงณัฐพร  พรมดี
6. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผาดกลาง
7. เด็กหญิงบุษดี  อบอุ่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  วิชัยดิษฐ์
9. เด็กหญิงออรยา  มีบุญลือ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบัวเผื่อน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ
3. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัชพิสิทธิ์  รอดทอง
2. เด็กหญิงณัชธินันทน์  นันตะบุรี
3. เด็กหญิงตันหยง  คนโท
4. นางสาวปิ่นมนัส  ศิริภาค
5. เด็กหญิงพณิดา  เถียรจันทึก
6. เด็กหญิงพนิดา  หงวนสูงเนิน
7. เด็กหญิงพันธุ์ธารา  อู๋สูงเนิน
8. นายพันฤทธิ์  บัวชู
9. เด็กหญิงสิริพร  ไกลสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุภัตตรา  นนท์ศิริ
11. เด็กหญิงอัญชริกา  สุขมังสา
12. นางสาวเบญญาภา  แพนดี
 
1. นางศิริเนตร  ลิลาเจริญพร
2. นางณัฐฐินันท์   ธรรมะจิตติ์
3. นางบังอร  เพียซ้าย
4. นายบรรจด  โกะสูงเนิน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นครแสน
2. เด็กชายธนัญชัย  สุขโข
3. เด็กชายธรรมทัช  อิ้วจันทึก
4. เด็กหญิงธิติมา  เจ๊กจันทึก
5. เด็กหญิงน้ำฝน  กล่อมจันทึก
6. เด็กชายพงศกร  บุญสว่าง
7. เด็กหญิงพัชราภา  หล่าจันทึก
8. เด็กชายสิรภัทร  ฝาชัยภูมิ
9. เด็กหญิงสุภนิดา  หมื่นจิตร
 
1. นายชัยณรงค์  เกียนแจ้ง
2. นางสุรัสวดี  สมรูป
3. นางสาวปิยธิดา  สินโพธิ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลัย
2. เด็กชายณัชนันท์  วงษ์เลิศ
3. เด็กหญิงปะลิวัน  โผดนอก
4. เด็กชายมังกร  ปาทองหลาง
5. เด็กชายโชคอนันต์  จันทราสูงเนิน
 
1. นายณัฐวัส  ปัญญาโส
2. นางพิษณุลักษณ์  บุญทวี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  โสภา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาลางาม
 
1. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
2. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 1. เด็กชายชะอม  อิงตะ
2. เด็กหญิงภาวิดา  ขอสินกลาง
3. เด็กชายลอด   
4. เด็กชายวัชรา  สุขแก้ว
5. เด็กชายเมือง  หมู่แก้ว
6. เด็กหญิงเอื้อย  หมู่แก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  สงครามรอด
2. นางสาวนวพร  ตรีศักดิ์
3. นางสาวสมปอง  บุญพูน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วพรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสูงเนิน
3. เด็กชายธนาวิทย์  สุวรรณวิเศษ
4. เด็กชายพนาสัณฑ์  คามีศักดิ์
5. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจสูงเนิน
6. เด็กชายศิริศักดิ์  ปัญญา
 
1. นายอนนท์  วงศ์ปัสสะ
2. นายชนุตร์  คงเพ็ชร์
3. นายณรงค์ศักดิ์  คามีศักดิ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายคมสรรณ์  เชื้อบัณฑิตย์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ภักดีกลาง
3. เด็กชายนราภัทร  พลอยเพ็ชร
4. เด็กชายพุฒินันท์  แซนรัมย์
5. เด็กชายวิชิตชัย  วิรัตน์อรุณวงศ์
6. เด็กชายสหรัฐ  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายอนันต์  นันกลาง
8. เด็กชายอิศวรินทร์  จิตแสง
 
1. นายไพรรัตน์  ยิ้มแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์  ศรีสมบัติ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ถือชาติ
2. เด็กหญิงนีนนารา  สายศิลป์
3. เด็กหญิงศิริรัตร์  อิ่มจันทึก
 
1. นางพยอม  บูรณะ
2. นางวิมลพร  บุญเติม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงอรดา  ประเสริฐวงศ์
3. เด็กหญิงอารดา  ขาวพิมาย
 
1. นางสุนีย์  สุวรรณประทีป
2. นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายทรงพล  พิทักษ์
2. นายศุุกดิ์ชัย  สรรพการ
 
1. นายฌานุตย์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพินชญา  ดีขำ
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงณิชาดา  เหมิกจันทึก
2. เด็กหญิงโชติรส  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  กุ้งทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญัฐกานต์  เคล้งชะเอม
2. เด็กหญิงทิพสุคนธ์  วงค์ตาล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พลศีลธรรม
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ปินสันเทียะ
2. นายบุญสนอง  ขึมสูงเนิน
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. นายนวพล  เลือดขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  ขออยู่กลาง
 
1. นายพิทยา  บุญมาใส
2. นายสฎายุ  อ้วนไตร
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. เด็กชายนรบดี  วรรณเสถียร
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายเอกภพ  ห่านคำวงค์
2. เด็กชายไพรัตน์  ดาวเศรษฐ
 
1. นางเนตรนภา  สีโนรักษ์
2. นายแพรุ่ง  สีโนรักษ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณลักษณ์  สีหาวงษ์
2. เด็กชายเอกราช  ปานกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  กาญจนศุภศักดิ์
2. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดวนจันทึก
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันติสรรเสริญ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นายฐาปกรณ์  เครือวัน
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายวีรากร  สมรัตน์
2. เด็กชายโกศัลย์  สมรัตน์
 
1. นายฌานุตย์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพินชญา  ดีขำ
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์อร่าม
2. เด็กชายอรรถพล  โนนคำพันธ์
 
1. นางสาวกฤตยา  จงกลนี
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายทศพล  วันใส
2. เด็กชายบวร  อยู่ดี
 
1. นายปรีชา  ราชพลแสน
2. นายสมยศ  เอียการนา
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณจรูญ
2. เด็กหญิงแพรวา  พรมภิรมย์
 
1. นางนภักษร  จรจันทึก
2. นางสาววดีทิพย์  วัสขุนทด
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายชนาธิป  สอจันทึก
2. เด็กหญิงดวงพร  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กชายอภิคม  สมควร
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดหา
2. เด็กชายธนากร  ตระหง่านกุลชัย
3. เด็กชายธีรเทพ  ทองมนต์
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
2. นายชนธีร์  วนกลาง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสอยดาว 1. เด็กชายชัชชัย  มอตะราช
2. เด็กชายณัฐพล  จิตรกลาง
3. เด็กชายภูธิภัทร  ขอเหล็กกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทน์ทพัทธ์  พรมสร้อย
2. นางสาวศศิรัศมิ์  พงศ์ลวดกระโทก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กล่ำกลาง
2. เด็กชายประพจน์  สุดจันทึก
3. เด็กชายพงศกร  วงษ์ชารี
 
1. นายมนตรี  มิกขุนทด
2. นายพิสิษฐ์  ทิพย์นางรอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  กะการดี
2. เด็กหญิงอิสริยา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวรส  แก้วก่ำ
 
1. นางศิริรัตน์  เสนาะเสียง
2. นางกัญชลี  อุดมศักดิ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทาจันทึก
2. เด็กหญิงอริยา  แดนทองหลาง
3. เด็กหญิงอังคณา  งามเสงี่ยม
 
1. นางศิริรัตน์  เสนาะเสียง
2. นางสาวปฏิญญา  ถาพันธ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สูบขุนทด
2. เด็กชายชยานันต์  นันท์สูงเนิน
3. เด็กหญิงชุติมา  ขวัญมา
4. เด็กหญิงพรพนา  ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงสุชีรา  เกตุสระ
6. เด็กหญิงไอรดา  พานทอง
 
1. นางพยอม  รักรัตน์
2. นางสาววรารัตน์  วงศ์พินทุ
3. นายวุฒินันทช์  วรรณมาตย์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมจักร์
2. เด็กหญิงชลดา  วิลามาศ
3. เด็กหญิงตรีนภา  เปียนขุนทด
4. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  คำโสภา
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  เนรมิตร
6. เด็กหญิงสายธาร  อุทัยรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
2. นางสาวกลิ่นขจร  เจียมเกาะ
3. นางสาววิไลพร  คัดจันทึก
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทูโคกกรวด
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
3. เด็กหญิงวนัชพร  รักชนะพันธ์
 
1. นางสุภัทรา  ศรีสมบัติ
2. นางชวัลรัตน์  แก้วสุรินทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุข
2. เด็กชายพีรพงษ์  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายศตวรรณ  ทาภักดี
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูสี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นบกลาง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มาทาจันทึก
3. เด็กหญิงอังกอร์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางจิตวรา  สนิทไทย
2. นางรัชนี  แสงประพาฬ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธิติมา  หอมจันทึก
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ลาป้อง
3. เด็กชายเมือง  ลุงต๊ะ
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  วังพิมูล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชาละ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มีสาลี
 
1. นางวันเพ็ญ  รุ่งเรือง
2. นางเนาวรัตน์  สนธิการ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงนัฐสุดา  จุติตรี
3. เด็กหญิงวัชรวิลัย  วารินทร์
 
1. นางอารีย์  อยู่คะเชนทร์
2. นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1. เด็กหญิงธนพร  พุ่มพันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงพุทธศาสตร์  พุ่มพันธ์วงษ์
3. เด็กหญิงเปรมปรีญา  แช่มบัณฑิตย์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  วันดี
2. นางสาวสุภรดา  ตรงดี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคริมา  อุทัยรัตน์
2. เด็กหญิงพรรณิษา  อ้วนจันทึก
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ใจหมั่น
 
1. นางสาวศิปภา  กระจาย
2. นางวัชราภรณ์  เนาวนนท์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปานโตนด
2. เด็กหญิงนภัสสร  อัดกลาง
3. เด็กหญิงประภัสสร  เถาพันธ์
 
1. นางราณีย์  ปั่นพิมาย
2. นายธนวัฒน์  ทุนสูงเนิน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงทิพจุฑา  แสงอะโน
2. เด็กหญิงวณัชพร  ศรีจันทึก
3. เด็กหญิงอารยา  ทองเทพ
 
1. นางวิลาวัลย์  ปทุมปี
2. นางสิริกร  ลาดคำกรุง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงติ๊ด  สุขใจ
2. เด็กหญิงธนกานต์    สว่างชม
3. เด็กหญิงวิชุดา  สำราญดี
 
1. นางนวลจันทร์   เวียงดินดำ
2. นางอลิศรา  จันทร์วิฑูรย์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติภูมิ  คานจันทึก
2. เด็กชายประทีป  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาโสตร์
 
1. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
2. นายปรีชา  ราชพลแสน
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เวชยันต์
2. เด็กชายชานนท์  บุตรรักษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  ฐานวิสัย
 
1. นางนงนาท  ศรีเพ็ชร
2. นางจินตนา  สมิงกล้าทัพ
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา  แสงเลิศล้ำ
2. เด็กหญิงปราญชลี  อินทนู
3. เด็กชายเจริญชัย  พิมสอน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พิมพ์โคกสูง
2. นางสาวอรุณ  บุญมี
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงกัญญา  แก่นกระโทก
3. เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์บุญเอื้อ
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
2. นางสาวจันทรจิรา  เลิศประเสริฐ
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โคตรภูธร
2. เด็กชายมนตรี  มูลจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ  วรรญาต
 
1. นางเทพศิริ  สบาย
2. นางสุวิจิตร  วรรณมาตย์
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชุติพงศ์  ปะตาสะโก
2. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญนคร
2. เด็กชายภูมิภัทร  จันทะสิทธิ์
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัถมัง
 
1. นางสาวอุไรพร  โชคบัณฑิต
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงฉันทัช  ทับจันอัด
 
1. นางรัชดา  พุดขุนทด
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พรมเสนา
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เจริญสลุง
 
1. นายประพัฒน์   ศิริโสม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายปฏิพล  บุญดีดวงรุ่ง
 
1. นางสุวิจิตร  วรรณมาตย์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 1. เด็กชายชนัต  นาคา
2. เด็กชายชนินทร์  ดงงาม
3. เด็กชายณัฐพล  นุนารัมย์
4. เด็กชายธวัชชัย  ผิผ่วนนอก
5. เด็กหญิงลลิดา  ภาษาสุข
6. เด็กหญิงวิมลมณี  เริกกลาง
7. เด็กหญิงไพจิตร  ชูรส
 
1. นางสุภา  เชื้อสูงเนิน
2. นายพลากร  ปธิปะปา
3. นายวุฒินันทช์  วรรณมาตย์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บัวมะดัน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เลิศประเสริฐ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรประภา  ใขสี
 
1. นางพัทธิยา  ภูมิเกษม
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจือจันทึก
 
1. นายชัชชัย  คำพุช
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงมาริสา  มีเงิน
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  โยธะชัย
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พันธสิงห์
 
1. นายจตุพร  สุตนนท์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. นางสาวมินตรา  เที่ยงรัมย์
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โพธิ์ดี
 
1. นางกานดา  ทิศนาม
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายอุเทน  อินแปลง
 
1. นายโรมรัน  ทองโคกกรวด
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. นายพรหมชัย  ธีระพุทธ
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  นบกลาง
2. เด็กหญิงนฤทัย  ปิดจันทึก
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  อ้นวิเชียร
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
2. นางสาวเพื่อนขวัญ  วันนา
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองจันทร์
2. เด็กชายปรเวศน์  ปีบกระโทก
3. เด็กชายสิทธชัย  ขิมทอง
 
1. นางสาวสมจิต  จันจุฬา
2. นางสุนันท์  เจริญสุขสมบูรณ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สรรพสาร
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญหนุน
3. เด็กหญิงไพฑูรย์  ชัยสุริวงศ์
 
1. นางจ้นทร์ฉาย  โพธิอาภา
2. นางเพ็ญพร  ขันธสม
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  รู้หาเงิน
2. เด็กชายชนะชัย  สวยกลาง
3. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
2. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายวริณทร  ยอดชมญาณ
2. เด็กชายอธิเดช  เชิญขวัญ
3. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองจันทร์
 
1. นายชูเกียรติ  คลีมานะกิจ
2. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นงพญา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนภูมิ
 
1. นางสุภาภรณ์  เพิ่มพร
2. นายสุกฤษฎิ์  คำขุนทด
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  อรรคดี
2. เด็กชายพงศธร  พิมพ์อุบล
3. เด็กชายศุภกฤต  มุมขุนทด
 
1. นางสุภาภรณ์  เพิ่มพร
2. นายสุกฤษฎิ์  คำขุนทด
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปักการะโน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทวัฒน์
3. เด็กชายภูมิน  ดอนเซ็นแก้ว
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ดีเปี่ยม
2. นางสาวสุภาษร  ทองบุ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายตะวัน  ยิ่งนอก
2. เด็กชายธีรเดชกุล  ทิมผักแว่น
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายฐานันดร  ขันคำ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีสมาน
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กชายตะวัน  ผ่องอารมย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  เม่ากรูด
3. เด็กชายเอกชัย  โถสูงเนิน
 
1. นางสมฤดี  ทนสูงเนิน
2. นายสวัสดิ์  วันโสภา
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  แรมกลาง
2. เด็กชายทยากร  ตองอ่อน
3. เด็กชายลัทธพล  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวสายสุดา  แจ่มเรือน
2. นายวิชัย  จันทร์สูงเเนิน
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนวัฒน์  ตุ้มพิมาย
 
1. นายวิรัตน์  ชมตะคุ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. นายธีรพัฒน์  จริงพิมาย
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายณัฐพล  ค้ากระบือ
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงภูมิพัฒน์  ต่อโชติ
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขอต่อกลาง
 
1. นางสาวจันทิมา  ต้นสมบูรณ์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายวราเมธ  แก้วใส
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายเอกนรินทร์  มามุ่งนอก
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม