หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรผอ.ร.ร.บ้านหนุกประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เมฆสุนทรผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
3. นางวาสนา หาดขุนทดครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทันผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตประธานกรรมการ
2. นายสังคม ศรีวิพัฒน์ครู ร.ร.บ้านวังโป่งกรรมการ
3. นายสกล ใจเย็นครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต็์ ขำโพธิ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นายจันทรวัทน์ ศรีเพชรครู ร.ร.บ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจมั่นครู ร.ร.บ้านซินหนองเขวากรรมการ
4. นางธารินี เพิ่มขุนทดครู ร.ร.วัดกุดพิมานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประมวล สุวรรณบุบผาผอ.ร.ร.บ้านชีวึกประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินครู ร.ร.บ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายประพจน์ นาคประกอบครู ร.ร.มาบกราดวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดช แก้วสุรินทร์ครู ร.ร.บ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ กิ่งนอกครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ยะสูงเนินครู ร.ร.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เขียนเขว้าครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวายประธานกรรมการ
2. นางนิรมาลย์ บัวดีครู ร.ร.บ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางวัชราลักษณ์ ปราณีตพลารักษ์ครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมพร นาสูงเนินครู ร.ร.บ้านขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวอภิลักษณ์ พัฒนากุลครู ร.ร.พังเทียม (คุรุสามัคคี2)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุทธกุลครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มครู ร.ร.บ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายสุชาติ แพทย์เกาะครู ร.ร.บ้านนารายณ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวงศ์สุวัฒน์ โด่งพิมายผอ.ร.ร.บ้านหนองกระเทียมใต้ประธานกรรมการ
2. นายขบวน ใจกันธิยะครู ร.ร.พงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. นายชาญ จันทร์เรืองครู ร.ร.บ้านกุดจิกหนองแห้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุลผอ.ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ เมิมขุนทดครู ร.ร.บ้านกุดนางทอหูกกรรมการ
3. นางสุรภา แดนโคกสูงครู ร.ร.บ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ กลขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นายอำพน คูณขุนทดครู ร.ร.บ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุุรุราษฏร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
3. นางมนัสนันท์ โสภาคย์สิริรอง ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เกศเลขาครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ทองมากครู ร.ร.บ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษม จ่าพันดุงผอ.ร.ร.บ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐครู ร.ร.บ้านจานกรรมการ
3. นายประมาณ ทรงสุวรรณครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เพียกขุนทดผอ.ร.ร.บ้านโคกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาครู ร.ร.บ้านหนุกกรรมการ
3. นางอนงค์ สุขกิตติครู ร.ร.บ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูงผอ.ร.ร.บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)ประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิตย์ ความหมัี่นครู ร.ร.บ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)กรรมการ
3. นางปุณยวีร์ จิโรจน์ภัทรยศครู ร.ร.บ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินผอ.ร.ร.บ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางธัญธร เลิศนาครู ร.ร.บ้านป่าเพกากรรมการ
3. นางอนัญญา ประภาพิทยาพงษ์ครู ร.ร.ศรีชลสินธ์ุกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนินผอ.ร.ร.บ้านโกรกช้างน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ทรงสังข์ครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
3. นางบุษบาภรณ์ กาญจนเกตุครู ร.ร.บ้านพันดุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนัส อาจสูงเนินผอ.ร.ร.บ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นายเภา สุขจันทร์ครู ร.ร.บ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์ครู ร.ร.บ้านสระตองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ ป่วงกลางผอ.ร.ร.สระพระขมาดไพรประธานกรรมการ
2. นางบังอร กลขุนทดครู ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายเชิดชัย พรมพันธ์ใจครู ร.ร.บ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวละครประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จันทราสูงเนินครู ร.ร.บ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมชาย ตาลทองครู ร.ร.บ้านบึงอ้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ คงรัศมีผอ.ร.ร.บ้านโพนไพลประธานกรรมการ
2. นางนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางรินทร์ดา ด่านรำมะจากครู ร.ร.บ้านหิงห้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศรศักดิ์ เพียรภูเขาผอ.ร.ร.บ้านโป่งกระสังประธานกรรมการ
2. นางเลขา พุฒกลางครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ทองมากครู ร.ร.บ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเกษม เกณฑ์ขุนทดผอ.ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์ครู ร.ร.บ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นครู ร.ร.บ้านครึมม่วงกรรมการ
4. นางสาวศรัณญา คำสิงห์นอกครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสุวิช กูดอั้วครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
7. นางสาวละม่อม เปรมสระน้อยศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเกษม เกณฑ์ขุนทดผอ.ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์ครู ร.ร.บ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นครู ร.ร.บ้านครึมม่วงกรรมการ
4. นางสาวศรัณญา คำสิงห์นอกครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสุวิช กูดอั้วครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
7. นางสาวละม่อม เปรมสระน้อยศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาผอ.ร.ร.บ้านโนนระเวียงประธานกรรมการ
2. นายถาวร พันธ์สำโรงผอ.ร.ร.บ้านดอนสระจันทร์กรรมการ
3. นางจิดาภา บุญพิริยากรครู ร.ร.บ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณผอ.ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพจน์ ทองโม้ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
3. นางปรียา คำสุรีย์ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณผอ.ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพจน์ ทองโม้ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
3. นางปรียา คำสุรีย์ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณผอ.ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพจน์ ทองโม้ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
3. นางปรียา คำสุรีย์ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์ผอ.ร.ร.มาบกราดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีบุญเรืองครู ร.ร.บ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาริศา พบวันดีฤชากุลครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
4. นายสมชาติ ไทยปราณีตครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีครู ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
4. นางสาวสนธิยา สันทรูนัยครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ผอ.ร.ร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ คำโคกกรวดครู ร.ร.วัดบ้านด่านนอกกรรมการ
3. นางสลาย ปลั่งกลางครู ร.ร.บ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เพียกขุนทดผอ.ร.ร.บ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
3. นายพนม รอดสันเทียะครู ร.ร.บ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
4. นายประหยัด คำแอ่งครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
5. นางสาวครองสิน พาวัฒนาครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
6. นายวาทิน สิริภูริภากรเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.กรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นายเฉลิม เพียซ้ายผอ.ร.ร.บ้านหนองละมั่งกรรมการ
9. นายสุทวิช ชาญพิทยาผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านกดม่วงกรรมการ
10. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายประยุทธ สุวรรณวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
12. นายสารัมภ์ พรเสนาครู ร.ร.บ้านสระแจงกรรมการ
13. นายเฉลิมชัย คืนดีครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
14. นายวิชัย พุตจันทึกครู ร.ร.บ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
15. นายสมบัติ คล้ายแท้ครู ร.ร.บ้านหนองสรวงกรรมการ
16. นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
17. นายอรรคชัย ยิ้มพังเทียมลูกจ้างชั่วคราวกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจิระพันธ์ สาดสูงเนินรอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร สิงห์สุพรรณครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นางชมนาท รชตะภูวินทร์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุณยวีร์ จิตสันเทียะครู ร.ร.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางวิลาสินี กุมขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ แถมวัฒนะผอ.ร.ร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดครู ร.ร.บ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์ครู ร.ร.บ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรพิษณุ ทองคำครู ร.ร.บ้านถนนโพธิ์กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเดชา ผ่องโตผอ.ร.ร.บ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายชัยวิรัตน์ พิลึกครู ร.ร.บ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เข็มมะลังครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร ชนะบุญผอ.ร.ร.บ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท์ครู ร.ร.บ้านหนองดุมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู ร.ร.บ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถครู ร.ร.บ้านสระตองกรรมการ
4. นายคมสัน อาจจุฬาครู ร.ร.บ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
6. นายมงคล กิตติรงค์ครู ร.ร.บ้านหนองสารกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวรเอก อามาตย์ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวิชนีย์ อาจพรมครู ร.ร.บ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นายสมชิด พบขุนทดครู ร.ร.วัดกุดพิมานกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สายธนูครู ร.ร.บ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ สินขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู ร.ร.บ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถครู ร.ร.บ้านสระตองกรรมการ
4. นายคมสัน อาจจุฬาครู ร.ร.บ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
6. นายมงคล กิตติรงค์ครู ร.ร.บ้านหนองสารกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐผอ.ร.ร.บ้านกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขายครู ร.ร.บ้านโกรกช้างน้อยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สีหนาทครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมรัฐ ดวงกลางผอ.ร.ร.บ้านกำปังประธานกรรมการ
2. นายสิน เสียนขุนทดครู ร.ร.วัดสระจรเข้กรรมการ
3. นายเสงี่ยม ภิรมย์ชมครู ร.ร.อนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญเหลือ ทาไธสงผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เที่ยงตรงครู ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ จันคำครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ แถมวัฒนะผอ.ร.ร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดครู ร.ร.บ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์ครู ร.ร.บ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรพิษณุ ทองคำครู ร.ร.บ้านถนนโพธิ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวรเอก อามาตย์ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวิชนีย์ อาจพรมครู ร.ร.บ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นายสมชิด พบขุนทดครู ร.ร.วัดกุดพิมานกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สายธนูครู ร.ร.บ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ สินขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ ทีบัวบานผอ.ร.ร.บ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสนอง จับสันเทียะครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู ร.ร.บ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะครู ร.ร.บ้านงิ้วกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวิทยาธร นรินทร์ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา กอมขุนทดครู ร.ร.บ้านห้วยจรเข้กรรมการ
3. นายมาโนต หอมจะบกครู ร.ร.บ้านกะพี้กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ดวงกลางผอ.ร.ร.บ้านโกรกกระหาดประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ก่ำสระน้อยครู ร.ร.บ้านสะพานหินกรรมการ
3. นายสำราญ อุตตะเคียนครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ เจริญดีผอ.ร.ร.บ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สิทธิขุนทดครู ร.ร.บ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. สิบเอกธานุวัฒน์ กิขุนทดครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางผุสดี สุวรรณบุบผาผอ.ร.ร.บ้านเสมาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ จินชัยครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
3. นางพรกมล นันท์ปรีชารัตน์ครู ร.ร.บ้านหินหล่องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภัยวงษ์ สมนาผอ.ร.ร.บ้านมะเกลือโกรกกระสังประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ รักษ์พลพันธ์ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นายธวัชชัย ยศฉิมพลีครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอังคณา คำสิงห์นอกผอ.ร.ร.บ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นางวารี ขอสูงเนินครู ร.ร.บ้านพันชนะกรรมการ
3. นางอัญชลี เสียนขุนทดครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม คูณขุนทดผอ.ร.ร.บ้านมะเริงประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ รัตนพันธ์ครู ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวยุพาพันธ์ เสียดขุนทดครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะผอ.ร.ร.บ้านค่ายทะยิงประธานกรรมการ
2. นางปราณี สิทธิสุขครู ร.ร.บ้านนากรรมการ
3. นางธรรศญา รัตน์คุณากรครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียดประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ ชอบใจผอ.ร.ร.บ้านบุตะโกกรรมการ
3. นางสุรินทร์ แคนยาครู ร.ร.บ้านซินหนองเขวากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษผอ.ร.ร.บ้านโคกหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางงามนิตย์ ดุกขุนทดครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นายประหยัด มบขุนทดครู ร.ร.บ้านพันชนะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เพียกขุนทดผอ.ร.ร.บ้านจานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ผอ.ร.ร.บ้านโนนกรรมการ
3. นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ผอ.ร.ร.บ้านใหม่ศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวดผอ.ร.ร.บ้านโคกแฝกประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รัตน์ บุญเจือครู ร.ร.บ้านบึงปรือกรรมการ
3. นางยาใจ หนูสันเทียะครู ร.ร.บ้านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลผอ.ร.ร.บ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางเมตตา ยาทิพย์ครู ร.ร.บึงคำคูกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เลื่อนสูงเนินครู ร.ร.บ้านโคกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงนุช คชาผอ.ร.ร.บ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ชูเกษมครู ร.ร.บ้านห้วยจรเข้กรรมการ
3. นางสาวสุวารี ภูมิโคกรักษ์ครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญโรม ภูมิโคกรักษ์ครู ร.ร.บ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางนิรมล บัวประเสริฐครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสผอ.ร.ร.บ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เพียรขุนทดครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทดครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอันทนา ทนโคกสูงผอ.ร.ร.บ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางเลขา แก้วสูงเนินครู ร.ร.บ้านโนนกรรมการ
3. นางสาวอสมาภรณ์ นนทวิรัตน์ครู ร.ร.ด่านขุนทดกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนคร ฉันทะปรีดาครู ร.ร.บ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เตือนกฤษณพงศ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางปาริชาติ สมบูรณ์ครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา กัสนุกาครู ร.ร.อนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพันทิวา ศรีจันทึกครู ร.ร.บ้านหิงห้อยกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เผือกทิมครู ร.ร.บ้านหนองสารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษครู ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางกันยา เวียงสันเทียะครู ร.ร.บ้านค้างพลูกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวผอ.ร.ร.บ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางสมทรง พนมชัยครู ร.ร.บ้านห้วยหุงเกลือกรรมการ
3. นางสายวดี โพธิ์สิงห์คร ร.ร.บ้านอ้อไพลกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ดีมิตรผอ.ร.ร.ศรีชลสินธ์ุประธานกรรมการ
2. นางเด่นดวง ช่างเกวียนครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
3. นางมยุรี ทาสันเทียะครู ร.ร.บ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประทีป เพิ่มชีวาผอ.ร.ร.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุธรรมเทวกุลครู ร.ร.บ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางประคอง เนตรสูงเนินครู ร.ร.บ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุษบา พงษ์เกตุผอ.ร.ร.บ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฎโสมครู ร.ร.บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะครู ร.ร.บ้านกะพี้กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร จันทราศรีผอ.ร.ร.บ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา รุ่งเรืองครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วครู ร.ร.อนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง หอมขาวผอ.ร.ร.บ้านกะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ พิทักษ์ตระกูลครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
3. นางนุศรา คุณาคำครู ร.ร.บ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ผอ.ร.ร.ดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธ์ครู ร.ร.บ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์ครู ร.ร.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ รักษาทรัพย์ครู ร.ร.บ้านน้อยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวรัฐทยา ครุฑหมื่นไวยครู ร.ร.บ้านกำปังกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุณา สุวรณาโคผอ.ร.ร.บ้านโนนพุทราประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คำสระครู ร.ร.บ้านหนองกราดน้อยกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณครู ร.ร.บ้านจานกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เพ็งด้วงผอ.ร.ร.บึงคำคูประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์ครู ร.ร.บ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นครู ร.ร.บ้านครึมม่วงกรรมการ
4. นางสาวศรัณญา คำสิงห์นอกครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสุวิช กูดอั้วครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
7. นางสาวศิราณี กันชัยศึกษานิเทศก์กรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]