หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 6 4
2 003 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 3 2
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 2 13 5
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 5 7 6
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 11 25 13
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 6 15 7
7 009 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 11 14 14
8 011 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 12 38 24
9 012 โรงเรียนด่านขุนทด 18 56 33
10 014 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 21 48 33
11 018 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 5 13 9
12 210 โรงเรียนบึงคำคู 21 43 30
13 211 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 3 2
14 212 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 0 0 0
15 019 โรงเรียนบ้านกระดาน 4 11 7
16 020 โรงเรียนบ้านกะพี้ 7 17 11
17 021 โรงเรียนบ้านกำปัง 6 18 11
18 022 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 8 18 13
20 026 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 7 17 8
21 234 โรงเรียนบ้านกุดโดก 1 3 2
22 025 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 9 11 9
24 033 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 6 16 12
25 035 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 3 9 4
26 036 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 2 4 3
27 037 โรงเรียนบ้านคลองแค 7 20 14
28 041 โรงเรียนบ้านคู 3 5 4
29 040 โรงเรียนบ้านคูเมือง 13 30 20
30 039 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 10 21 16
31 038 โรงเรียนบ้านค้างพลู 4 10 8
32 048 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 2 1
33 049 โรงเรียนบ้านจะบู 1 3 2
34 050 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 4 6 6
35 052 โรงเรียนบ้านจาน 13 20 15
36 055 โรงเรียนบ้านชีวึก 3 6 5
37 056 โรงเรียนบ้านซับพลู 4 7 5
38 057 โรงเรียนบ้านซับยาง 6 17 17
39 058 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 13 38 28
40 065 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
41 059 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 4 8 4
42 060 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 14 25 18
43 061 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 3 6 3
44 062 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 7 6
47 066 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 3 6 4
48 067 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 1 3 2
49 068 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 12 29 20
50 070 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
51 069 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 2 1
52 074 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 13 5
53 073 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 5 15 10
54 072 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 10 21 16
55 075 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 6 45 12
56 076 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 9 5
57 079 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 17 39 30
58 078 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 0 0 0
59 080 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
60 077 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านนา 7 17 11
62 082 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 5 15 11
63 081 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 7 21 11
64 098 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 4 8 6
65 099 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 0 0 0
66 100 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0
67 102 โรงเรียนบ้านบุตะโก 4 13 7
68 103 โรงเรียนบ้านบุระไหว 0 0 0
69 104 โรงเรียนบ้านบุสายออ 0 0 0
70 101 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 4 6 6
71 105 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 6 4
72 106 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 4 2
73 108 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 1 1 1
74 107 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 5 14 10
75 112 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 6 8 7
76 113 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 18 31 25
77 114 โรงเรียนบ้านพันชนะ 7 14 12
78 115 โรงเรียนบ้านพันดุง 5 12 8
79 120 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0
80 119 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 0 0 0
81 121 โรงเรียนบ้านมะเริง 2 4 2
82 122 โรงเรียนบ้านมาบกราด 2 9 5
83 127 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 3 3
84 128 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 9 19 14
85 130 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 0 0 0
86 131 โรงเรียนบ้านวังสนวน 12 20 16
87 132 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 13 39 25
88 129 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 6 13 11
89 133 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 10 46 21
90 134 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 7 8 7
91 136 โรงเรียนบ้านสระตอง 1 2 2
92 137 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 3 8 6
93 138 โรงเรียนบ้านสระพัง 10 14 12
94 135 โรงเรียนบ้านสระแจง 6 16 11
95 139 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 13 46 25
96 140 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 16 41 26
97 141 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 0 0 0
98 142 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 8 2
99 144 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 5 2
100 145 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 5 3
101 146 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 4 4
102 147 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 11 23 17
103 149 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 10 19 14
104 151 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 2 5 3
105 150 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 8 5
106 148 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 8 6
107 152 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 5 13 10
108 154 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 2 4 3
109 155 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0
110 156 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 15 10
111 158 โรงเรียนบ้านหนองดุม 15 28 25
112 160 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1 1 1
113 162 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 6 3
114 163 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 9 18 14
115 164 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 1 2 1
116 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 3 2
117 167 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 3 12 7
118 169 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 15 11
119 168 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 7 6
120 171 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 7 37 15
121 175 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 14 26 20
122 176 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 5 20 11
123 178 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 11 9
124 180 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 6 5
125 179 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0
126 181 โรงเรียนบ้านหนองสาร 3 9 6
127 182 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 32 12
128 183 โรงเรียนบ้านหนองหัน 5 11 7
129 157 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 3 2
130 159 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 3 2
131 177 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 44 22
132 184 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 3 2
133 166 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 2 6 4
134 173 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 6 15 11
135 172 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 7 50 13
136 174 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 0
137 185 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 5 3
138 161 โรงเรียนบ้านหนองไทร 9 26 17
139 170 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 5 4
140 186 โรงเรียนบ้านหนุก 3 3 3
141 187 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 25 17
142 196 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 3 6 5
143 197 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
144 198 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 1 3 2
145 199 โรงเรียนบ้านหินดาด 3 7 5
146 201 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 3 2
147 202 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 2 2
148 200 โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 0
149 192 โรงเรียนบ้านห้วย 2 2 2
150 188 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 3 5 4
151 189 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 10 25 17
152 191 โรงเรียนบ้านห้วยบง 12 40 22
153 193 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 0 0 0
154 194 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 6 13 10
155 190 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 3 2
156 209 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 8 19 13
157 029 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 0 0 0
158 028 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0
159 034 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 1 5 2
160 053 โรงเรียนบ้านเจริญผล 5 10 7
161 124 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 0 0 0
162 125 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 11 41 21
163 123 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 2 8 4
164 143 โรงเรียนบ้านเสมา 19 32 25
165 203 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 2 5 4
166 109 โรงเรียนบ้านแปรง 8 37 17
167 030 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 0 0 0
168 031 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 4 6 5
169 032 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 4 4 4
170 042 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 2 5 3
171 045 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 2 2 2
172 046 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 6 6 6
173 043 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1 2 2
174 044 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 1 1
175 047 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 4 6 4
176 054 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 7 13 10
177 071 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 10 25 19
178 097 โรงเรียนบ้านโนน 2 7 3
179 084 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 8 5
180 085 โรงเรียนบ้านโนนตาล 10 23 16
181 087 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 12 8
182 088 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 8 20 14
183 089 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1 2 2
184 090 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 1 3 2
185 093 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
186 094 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 6 12 8
187 095 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 0 0 0
188 096 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 6 16 10
189 086 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 0 0 0
190 092 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 14 42 24
191 091 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 9 20 13
192 110 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 6 5
193 111 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 5 5 5
194 116 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 4 11 8
195 117 โรงเรียนบ้านโพนไพล 6 12 10
196 207 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0
197 208 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 5 13 9
198 205 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 0 0 0
199 206 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 13 29 21
200 204 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 2 6 4
201 126 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 23 49 31
202 214 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 8 20 12
203 216 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 15 71 30
204 217 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 3 9 6
205 218 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 3 7 5
206 220 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 6 11 9
207 221 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 0 0 0
208 222 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 5 8 5
209 223 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 4 10 5
210 224 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 1 1 1
211 225 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 13 28 18
212 226 โรงเรียนวัดหนองราง 0 0 0
213 227 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 3 3 3
214 228 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 11 7
215 229 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 6 11 8
216 231 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 6 13 10
217 233 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 6 27 14
218 015 โรงเรียนเทพคงคา 2 4 4
219 017 โรงเรียนโนนไทย 10 25 17
220 010 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 4 8 8
221 002 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 3 8 6
222 213 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 4 15 7
223 215 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
224 230 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 10 13 12
225 232 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0
226 016 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 0 0 0
รวม 1106 2763 1787
4550


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]