หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายมาโนช สายแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสมพิศ นันทสิริพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางเรณู วัดโต ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางเจริญ ใสผุดผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ ประธานศูนย์ขุนทด คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายนิคม คมพิทยากุล ประธานศูนย์เมืองเก่าพันชนะ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส ประธานศูนย์กุดพิมานหนองกราด คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวีระ โรจน์หิรัญ ประธานศูนย์ทักษิณด่านชัย คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์เพชรบูรพา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์หินดาดห้วยบง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ประธานศูนย์ขามทะเลสอ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพงษ์สันต์ มูกขุนทด ประธานศูนย์เทพารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวรเอก อามาตย์ รักษาการประธานศูนย์สันเทียะ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสิปปกร แก้วทองหลาง รักษาการประธานศูนย์ทศพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ ประธานศูนย์ลำเชียงไกร คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายชอบ แสงสี ประธานศูนย์ขามสะแกแสง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ รักษาการประธานศูนย์หนองหัวฟาน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายมนัส อาจสูงเนิน ประธานศูนย์พระทองคำ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ประธานศูนย์บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
35 น.ส.ศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
39 นายเผด็จ ศรีนอก ผอ.ร.ร.บ้านหนองจาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
40 นางยวนใจ ชอบใจ ผอ.ร.ร.บ้านบุตะโก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
41 นายประมวล สุวรรณบุบผา ผอ.ร.ร.บ้านชีวึก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
42 นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
43 นายจีรศักดิ์ ชอบใจ ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
44 นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
45 นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์ ร.ร.บึงพัฒนาประชาร่วมจิต คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
46 นางบุษบา พงษ์เกตุ ผอ.ร.ร.บ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
47 นายมงคล ท่วมกลาง ผอ.ร.ร.บ้านดอนพะงาด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
48 นายวิฑูรย์ พลมณี ผอ.ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
49 นางมาเรียม ท่วมกลาง รก.ผอ.ร.ร.บ้านหญ้าคาโนนแจง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
50 นายอนรุทธ์ อิสโร ผอ.ร.ร.บ้านหนุก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
51 นายเอกภพ บำรุงกลาง ผอ.ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
52 นายชอบ แสงสี ผอ.ร.ร.อนุบาลขามสะแกแสง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
53 นายโสภณ เพชรนอก รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
54 นายภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
55 นายมานิจ ภิรมย์กิจ รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
56 บุคลากรทุกคน ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
57 บุคลากรทุกคน ศูนย์ขามสะแกแสง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่
58 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
59 นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.ร.ร.ชุมชนนหองหัวฟาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
60 นายสมพร มั่งมี ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
61 นายวัฒนะ แถมวัฒนะ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
62 นายปรัชญา ทาซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
63 นางผุสดี สุวรรณบุบผา ผอ.ร.ร.บ้านเสมา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
64 นายโสฐพล บนภัทรวรรษ ผอ.ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
65 นางอันทนา ทนโคกสูง ผอ.ร.ร.บ้านงิ้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
66 นางบุญเหลือ กระจ่างโพธิ์ รก.ผอ.ร.ร.บ้านเมืองนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
67 นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง ผอ.ร.ร.บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
68 นายชนวีร์ พิมพ์พา ผอ.ร.ร.บ้านโนนมะเกลือ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
69 นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล ผอ.ร.ร.บ้านครึมม่วง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
70 นายปรัชญา วัชรธนาคม ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์นามาบ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
71 น.ส.จารุวรรณ ด้วงนอก ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
72 นางจุฑามาศ ระบือพิณ รก.ผอ.ร.ร.บ้านคูเมือง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
73 นายณัฐพล เหิกขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
74 นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ รก.ประธานศูนย์ฯ หนองหัวฟาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
75 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
76 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
77 นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
78 นายมาโนช สายแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
79 นางสมพิศ นันทสิริพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
80 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
81 นางอุไรวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
82 น.ส.อำไพ แดนขุนทด นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
83 น.ส.ณัฐิยา เจตนาวิไลย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
84 นางสุรัตน์ ช่วยงาน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
85 นางชลอศรี แก้วสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
86 นางจินตนา เริงนิสัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
87 น.ส.อาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม เจ้าพนักงานการเงินและพัสดุ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
88 นายวีระชัย ย่อชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
89 น.ส.จิรารัตน์ พิมพ์อุบล พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
90 น.ส.บรรจง งามพลกรัง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
91 น.ส.กัลยารัตน์ แก้วสุรินทร์ พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
92 นายสุพิชัย แชกขุนทด ช่างไม้ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
93 นายศักดา งามขุนทด นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
94 นางประถม คูณขุนทด นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
95 นางกนกกร มณีจันทร์ แม่บ้าน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
96 นายภัทรวุฒิ เอื้องคำประเสริฐ ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
97 นายศราวุฒิ เพมขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
98 นายอำนาจ ชุมพร นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
99 นายสิงขร พลขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
100 น.ส.พิชญกานต์ บำรุงกลาง เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
101 นายชิด หอขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
102 นางสมพิศ เมียกขุนทด เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
103 นางปวีร์ทิชา แพะขุนทด พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
104 นางวิไลพร เกิดขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
105 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
106 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
107 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
108 นางเจริญ ใสผุดผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
109 นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
110 นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
111 น.ส.มะลิดา หงษ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
112 นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
113 น.ส.สุปราณี บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
114 นางปราณีต ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
115 น.ส.สุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
116 นางธนัชวลัญจน์ กวีกิจรัตนา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
117 นายประสพชัย ฉายขุนทด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
118 น.ส.ชุติกาญจน์ นนท์ขุนทด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
119 นางโสจิรัตน์ พบขุนทด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
120 นางมธุริน แผลงจันทึก นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
121 นางกุลจิรา ว่องเกษการ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
122 น.ส.รัชนี เพิ่มพูลบุญ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
123 นางศจี จิตสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
124 นางเจษฎาพร ทศสูงเนิน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
125 น.ส.นัทธมนพร ทับพร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
126 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
127 น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
128 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
129 น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน
130 นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายมาโนช สายแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นายวีระชัย ย่อชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายกิตติพงศ์ สินขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 น.ส.จินตนา ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
137 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
138 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
139 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
140 น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
141 น.ส.ศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
142 น.ส.พชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
143 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
144 น.ส.นุชจรีย์ จันทพัฒน์ ธุรการ ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
145 นายภูมิ โคกขุนทด ธุรการ ร.ร.วัดกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
146 น.ส.รัตติยากร พินิจดวง ธุรการ ร.ร.บ้านเก่าบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
147 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด ธุรการ ร.ร.บ้านโนนทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
148 นางรุจีรัตน์ โมงขุนทด ธุรการ ร.ร.บ้านหนองละมั่ง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
149 น.ส.เบญจวรรณ ปั้นนอก ธุรการ ร.ร.บ้านตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
150 นายอนรรฆพันธ์ุ อาจศึก ธุรการ ร.ร.บ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
151 นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
152 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
153 น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
154 นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
155 นางมธุริน แผลงจันทึก นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานและประกาศผล
156 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
157 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
158 นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
159 นางณัทนิษฐ์ ไชยคำ รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
160 นายมานิจ ภิรมย์กิจ รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
161 นายสมชาติ ไทยปราณีต ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
162 น.ส.นภาพร ช่างทำ ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
163 นางนิตยา หงษ์ขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
164 นายอิทธิฤทธิ์ แดขุนทด ครู ร.ร.บ้านห้วยบง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
165 น.ส.วัชรกร พูดขุนทด ครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
166 น.ส.ศิรินาฏ ทวีผล ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
167 น.ส.รุ่งนภา พองขุนทด ครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
168 นางจีรพร คงชุ่มชื่น ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
169 นางณภาภัช สุขดี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
170 น.ส.มิตรสินี โมฆรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโป่งกระสัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
171 นายบริพัชร คุขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
172 น.ส.กาญจนา ชอนขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
173 นางปรียา คำสุรีย์ ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
174 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
175 นายภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
176 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
177 น.ส.ศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
178 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
179 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
180 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
181 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
182 นายเจตพงษ์ ไชยณรงค์ ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
183 นายพงษ์พันธ์ เพ็งขุนทด ครู ร.ร.บ้านวังสนวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
184 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
185 นางเรณู วัดโต ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
186 นางวิภา พิมพ์จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
187 นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
188 นางสมพิศ เมียกขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
189 น.ส.กัลยารัตน์ แก้วสุรินทร์ พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
190 น.ส.บรรจง งามพลกรัง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
191 น.ส.จิรารัตน์ พิมพ์อุบล พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
192 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
193 นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
194 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
195 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
196 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
197 น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
198 น.ส.ศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
199 น.ส.พชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
200 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
201 น.ส.นุชจรีย์ จันทพัฒน์ ธุรการ ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
202 นายภูมิ โคกขุนทด ธุรการ ร.ร.วัดกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
203 น.ส.รัตติยากร พินิจดวง ธุรการ ร.ร.บ้านเก่าบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
204 นางรุจีรัตน์ โมงขุนทด ธุรการ ร.ร.บ้านหนองละมั่ง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
205 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด ธุรการ ร.ร.บ้านโนนทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
206 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
207 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
208 นายสกล พูดขุนทด ครู ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
209 นายบริพัชร คุขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
210 นายอิทธิฤทธิ์ แดขุนทด ครู ร.ร.บ้านห้วยบง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
211 นายเชาวริน อาจโยธา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
212 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
213 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
214 น.ส.วัชรกร พูดขุนทด ครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
215 น.ส.มิตรสินี โมฆรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโป่งกระสัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
216 น.ส.กาญจนา ชอนขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
217 นางปรียา คำสุรีย์ ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
218 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
219 น.ส.ศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
220 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
221 ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์ ชูเกษม ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]