สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 15 1 3 1 19
2 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 12 4 0 0 16
3 บึงคำคู 12 2 2 0 16
4 ด่านขุนทด 12 1 1 0 14
5 บ้านหนองดุม 12 1 0 0 13
6 บ้านพระมะขามสามัคคี 12 0 2 2 14
7 มาบกราดวิทยา 11 2 1 0 14
8 บ้านคูเมือง 11 1 1 0 13
9 บ้านวังสมบูรณ์ 10 3 0 0 13
10 บ้านหนองแวง 10 1 1 0 12
11 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 10 0 1 0 11
12 บ้านสะพานหิน 10 0 0 0 10
13 บ้านซินหนองเขวา 9 2 2 0 13
14 บ้านใหม่เจริญสุข 9 1 1 0 11
15 บ้านหนองกกตลุกผักไร 9 1 1 0 11
16 บ้านห้วยบง 9 0 0 0 9
17 บ้านจาน 8 2 0 0 10
18 บ้านเมืองนาท 8 2 0 0 10
19 บ้านห้วยน้ำเค็ม 8 1 1 0 10
20 บ้านดอนด่านใน 7 5 2 0 14
21 สายมิตรโนนไทย 6 7 3 0 0 10
22 บ้านตะคร้อ 7 2 1 0 10
23 บ้านสระพัง 7 1 0 0 8
24 บ้านโนนตาล 7 0 3 0 10
25 บ้านเสมา 6 7 2 1 15
26 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 6 3 1 0 10
27 บ้านวังสนวน 6 3 1 0 10
28 บ้านหนองไทร 6 3 0 0 9
29 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 6 2 1 1 9
30 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 6 2 0 0 8
31 บ้านหนองบัวตะเกียด 6 1 0 0 7
32 บ้านพันชนะ 6 1 0 0 7
33 บ้านสระขี้ตุ่น 6 0 0 1 6
34 บ้านขามทะเลสอ 6 0 0 0 6
35 บ้านทำนบพัฒนา 5 5 1 0 11
36 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 5 3 2 0 10
37 บ้านแปรง 5 3 0 0 8
38 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 5 2 3 0 10
39 บ้านหนองสรวง 5 2 0 1 7
40 บ้านคลองแค 5 2 0 0 7
41 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 1 0 0 6
42 บ้านกุดนางทอหูก 5 1 0 0 6
43 สระพระขมาดไพร 5 1 0 0 6
44 ชุมชนบ้านโคกสวาย 5 0 1 0 6
45 บ้านหนองละมั่ง 5 0 0 0 5
46 บ้านโนนผักชี 5 0 0 0 5
47 บ้านป่าเพกา 5 0 0 0 5
48 โนนไทย 5 0 0 0 5
49 บ้านกำปัง 5 0 0 0 5
50 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 4 6 1 0 11
51 บ้านวัง (สายอนุกูล) 4 4 0 0 8
52 บ้านหนองปรือ 4 3 1 0 8
53 บ้านอ้อไพล 4 3 0 0 7
54 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 4 3 0 0 7
55 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 4 2 0 1 6
56 บ้านหนองพลวง 4 2 0 0 6
57 บ้านทรงธรรม 4 2 0 0 6
58 บ้านสำนักตะคร้อ 4 1 3 0 8
59 บ้านหนองจาน 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองกราดน้อย 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 0 0 0 4
62 พงษ์ศิริวิทยา 4 0 0 0 4
63 บ้านดอนขวาง 4 0 0 0 4
64 บ้านหนองหอย 4 0 0 0 4
65 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 3 3 1 0 7
66 บ้านนา 3 3 1 0 7
67 บ้านค่ายทะยิง 3 2 0 0 5
68 บ้านถนนโพธิ์ 3 1 2 1 6
69 บ้านซับยาง 3 1 2 0 6
70 บ้านน้อยพัฒนา 3 1 1 1 5
71 บ้านฝายโบสถ์ 3 1 1 0 5
72 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 3 1 1 0 5
73 ชุมชนหนองหัวฟาน 3 1 0 0 4
74 บ้านโนนทอง 3 1 0 0 4
75 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 3 1 0 0 4
76 บ้านบุตะโก 3 1 0 0 4
77 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 3 1 0 0 4
78 บ้านใหม่ศรีสุข 3 1 0 0 4
79 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 3 1 0 0 4
80 บ้านสระแจง 3 0 1 0 4
81 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
82 บ้านโค้งตะคร้อ 3 0 0 1 3
83 บ้านโคกหนองไผ่ 3 0 0 0 3
84 บ้านโพธิ์ตาสี 3 0 0 0 3
85 บ้านครึมม่วง 3 0 0 0 3
86 บ้านห้วยจรเข้ 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 0 0 0 3
88 บ้านดอนพะงาด 3 0 0 0 3
89 ชุมชนบ้านด่านจาก 3 0 0 0 3
90 บ้านโกรกช้างน้อย 3 0 0 0 3
91 บ้านโป่งกระสัง 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองสาร 3 0 0 0 3
93 บ้านห้วยหุงเกลือ 3 0 0 0 3
94 อนุบาลขามสะแกแสง 3 0 0 0 3
95 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 2 3 1 1 6
96 ดอนน้ำใสวิทยา 2 2 0 1 4
97 บ้านจั่นโคกรักษ์ 2 2 0 0 4
98 บ้านบุเขว้า 2 2 0 0 4
99 ศิริบ้านไร่ 2 2 0 0 4
100 บ้านโนนสง่า 2 1 2 1 5
101 บ้านเจริญผล 2 1 2 0 5
102 บ้านโกรกลึก 2 1 1 0 4
103 บ้านชีวึก 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 1 0 0 3
105 บ้านสระตะเฆ่ 2 1 0 0 3
106 คมพิสิฐวิทยา 2 1 0 0 3
107 บ้านละเลิงพิมาน 2 1 0 0 3
108 บ้านหนุก 2 0 1 0 3
109 บ้านกะพี้ 2 0 0 1 2
110 บ้านบัลลังก์สะอาด 2 0 0 1 2
111 บ้านหินดาด 2 0 0 1 2
112 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
113 บ้านประดู่งาม 2 0 0 0 2
114 บ้านโคกสามัคคี 2 0 0 0 2
115 บ้านโนน 2 0 0 0 2
116 บ้านใหม่โคกพรม 2 0 0 0 2
117 ชุมชนบ้านกุดม่วง 2 0 0 0 2
118 บ้านห้วย 2 0 0 0 2
119 บ้านคู 2 0 0 0 2
120 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 2 0 0 0 2
121 ศรีชลสินธุ์ 2 0 0 0 2
122 เทพคงคา 2 0 0 0 2
123 บ้านวังโป่ง 1 4 1 0 6
124 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 1 4 0 0 5
125 บ้านกุดสระแก้ว 1 3 1 0 5
126 ไชยณรงค์วิทยา 1 2 1 0 4
127 บัวปุ่นสันเทียะฯ 1 2 0 1 3
128 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 1 1 0 3
129 บ้านโนนหวาย 1 1 1 0 3
130 บ้านถนนหักใหญ่ 1 1 1 0 3
131 บ้านซับพลู 1 1 0 0 2
132 บ้านพันดุง 1 1 0 0 2
133 บ้านมาบกราด 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองหัน 1 1 0 0 2
135 บ้านค้างพลู 1 1 0 0 2
136 บ้านถนนหัก 1 1 0 0 2
137 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
138 บ้านสำโรง 1 1 0 0 2
139 บ้านเมืองเก่า 1 1 0 0 2
140 บ้านโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 1 0 2
142 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1 0 1 0 2
143 บ้านหนองกลางดอน 1 0 1 0 2
144 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 1
145 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 1 0 0 1 1
146 บ้านโคกกระบือ 1 0 0 1 1
147 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 0 1
148 บ้านเหนือทัพรั้ง 1 0 0 0 1
149 บ้านโคกแขวน 1 0 0 0 1
150 บ้านหอกลองกระสัง 1 0 0 0 1
151 บ้านป่ารังงาม 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองแดง 1 0 0 0 1
153 บ้านคลองขามป้อม 1 0 0 0 1
154 บ้านหญ้าคาโนนแจง 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 0 1
157 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
158 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 0 0 0 1
159 บ้านกุดโดก 1 0 0 0 1
160 บ้านจะบู 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองบง 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบัวละคร 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองแจง 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองแหน 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 0 1
167 บ้านหิงห้อย 1 0 0 0 1
168 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนพุทรา 1 0 0 0 1
170 บ้านโพนไพล 1 0 0 0 1
171 บ้านกระดาน 0 2 0 0 2
172 บ้านทองหลาง 0 2 0 0 2
173 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 0 2
174 วัดกุดพิมาน 0 1 2 0 3
175 บ้านหนองสะแก 0 1 1 1 2
176 บ้านมะเริง 0 1 1 0 2
177 บ้านสระตอง 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 0 1
179 บ้านตลุกชั่งโค 0 0 1 0 1
180 บ้านนารายณ์ 0 0 1 0 1
181 บ้านหินลาด 0 0 1 0 1
182 บ้านหินหล่อง 0 0 1 0 1
183 บ้านงิ้ว 0 0 0 1 0
184 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
185 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0
186 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 0 0 0 0 0
187 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 0
รวม 621 184 75 24 904