สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจาน 6 3 1 10 11 2 0 0 13
2 บ้านพระมะขามสามัคคี 6 3 0 9 12 0 2 2 14
3 ชุมชนหนองหัวฟาน 5 3 0 8 8 1 0 0 9
4 ด่านขุนทด 5 2 2 9 13 1 1 0 15
5 บ้านคูเมือง 5 2 0 7 11 1 1 0 13
6 บ้านหนองแวง 4 4 1 9 11 1 1 0 13
7 บ้านสะพานหิน 4 4 0 8 10 0 0 0 10
8 บ้านหนองดุม 4 3 5 12 14 1 0 0 15
9 บ้านซินหนองเขวา 4 3 0 7 9 2 2 0 13
10 มาบกราดวิทยา 4 2 0 6 11 2 1 0 14
11 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 4 1 0 5 6 0 0 0 6
12 บ้านหนองละมั่ง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
13 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 3 2 4 9 15 4 1 0 20
14 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 3 1 2 6 7 2 0 0 9
15 บ้านกะพี้ 3 1 1 5 6 0 0 1 6
16 บ้านห้วยบง 3 0 2 5 9 0 0 0 9
17 บึงคำคู 2 4 2 8 15 2 2 0 19
18 บ้านใหม่เจริญสุข 2 3 1 6 9 2 1 0 12
19 บ้านโคกหนองไผ่ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
20 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
21 บ้านทำนบพัฒนา 2 1 2 5 9 6 1 0 16
22 บ้านเสมา 2 1 2 5 7 8 3 1 18
23 บ้านหนองกกตลุกผักไร 2 1 1 4 9 1 1 0 11
24 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 2 1 0 3 6 3 1 0 10
25 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 2 1 0 3 5 2 0 0 7
26 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 1 0 3 5 1 0 0 6
27 บ้านหนองไทร 2 0 2 4 6 3 0 0 9
28 บ้านโพธิ์ตาสี 2 0 1 3 4 0 0 0 4
29 บ้านโนนทอง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
30 บ้านนารายณ์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
31 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านดอนด่านใน 1 3 0 4 7 5 2 0 14
33 บ้านกุดนางทอหูก 1 3 0 4 7 1 0 0 8
34 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 3 0 4 5 3 2 0 10
35 ดอนน้ำใสวิทยา 1 2 3 6 8 2 1 1 11
36 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1 2 2 5 10 0 1 0 11
37 โนนไทย 1 2 2 5 8 0 1 0 9
38 บ้านขามทะเลสอ 1 2 2 5 6 0 0 0 6
39 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1 2 1 4 6 2 1 1 9
40 บ้านสระขี้ตุ่น 1 2 1 4 6 0 0 1 6
41 ชุมชนบ้านด่านจาก 1 2 1 4 4 0 0 0 4
42 บ้านพันดุง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
43 บ้านครึมม่วง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
44 บ้านอ้อไพล 1 1 3 5 5 3 0 0 8
45 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 1 2 4 8 1 1 0 10
46 บ้านกำปัง 1 1 2 4 6 0 0 0 6
47 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 1 2 4 3 3 1 1 7
48 บ้านโพนไพล 1 1 1 3 6 0 0 0 6
49 บ้านห้วยจรเข้ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
50 บ้านวังสนวน 1 1 0 2 7 3 1 0 11
51 บ้านหนองพลวง 1 1 0 2 4 2 1 0 7
52 บ้านหนองจาน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
53 บ้านสระแจง 1 1 0 2 4 0 2 0 6
54 บ้านน้อยพัฒนา 1 1 0 2 3 1 1 1 5
55 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
56 บ้านค้างพลู 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านหอกลองกระสัง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านโนนผักชี 1 0 3 4 7 1 0 0 8
59 บ้านวังสมบูรณ์ 1 0 2 3 10 3 0 0 13
60 บ้านเมืองนาท 1 0 2 3 9 2 0 0 11
61 บ้านสำนักตะคร้อ 1 0 2 3 6 4 3 0 13
62 ชุมชนบ้านโคกสวาย 1 0 2 3 5 0 1 0 6
63 พงษ์ศิริวิทยา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
64 บ้านโนนหวาย 1 0 2 3 3 2 1 0 6
65 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 0 1 2 6 2 3 0 11
66 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
67 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
68 บ้านโนนสง่า 1 0 1 2 2 1 2 1 5
69 บ้านชีวึก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
70 บ้านป่าเพกา 1 0 0 1 5 0 0 0 5
71 บ้านใหม่ศรีสุข 1 0 0 1 4 1 0 0 5
72 บ้านดอนขวาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
73 บ้านบัลลังก์สะอาด 1 0 0 1 3 0 0 1 3
74 บ้านดอนพะงาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 ศรีชลสินธุ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านประดู่งาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านเหนือทัพรั้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านโคกสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านโนน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านซับพลู 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านโคกแขวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโนนตาล 0 3 1 4 7 0 3 0 10
86 บ้านหนองบัวตะเกียด 0 3 0 3 7 1 0 0 8
87 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 3 5 15 1 3 1 19
88 บ้านแปรง 0 2 1 3 5 3 0 0 8
89 บ้านวัง (สายอนุกูล) 0 2 1 3 4 5 0 0 9
90 สระพระขมาดไพร 0 2 0 2 5 1 0 0 6
91 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
92 บ้านซับยาง 0 1 2 3 3 1 2 0 6
93 บ้านจั่นโคกรักษ์ 0 1 2 3 2 2 0 0 4
94 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 0 1 1 2 4 2 0 1 6
95 บ้านโกรกช้างน้อย 0 1 1 2 4 0 0 0 4
96 บ้านนา 0 1 1 2 3 3 1 0 7
97 บ้านหนองหัน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
98 บ้านถนนโพธิ์ 0 1 0 1 5 1 2 1 8
99 บ้านห้วยหุงเกลือ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
100 บ้านทรงธรรม 0 1 0 1 4 2 0 0 6
101 บ้านหนองกราดน้อย 0 1 0 1 4 1 0 0 5
102 บ้านฝายโบสถ์ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
103 บ้านโค้งตะคร้อ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
104 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านโกรกลึก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
106 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 บ้านหนุก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 บ้านหนองโบสถ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านมาบกราด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านป่ารังงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านตะคร้อ 0 0 4 4 7 2 1 0 10
113 สายมิตรโนนไทย 6 0 0 3 3 7 3 0 0 10
114 บ้านกุดสระแก้ว 0 0 3 3 3 3 1 0 7
115 บ้านค่ายทะยิง 0 0 2 2 7 3 0 0 10
116 บ้านหนองหอย 0 0 2 2 4 0 0 0 4
117 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 0 0 2 2 2 4 0 0 6
118 บ้านสระพัง 0 0 1 1 7 1 0 0 8
119 อนุบาลขามสะแกแสง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านบุตะโก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
121 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
122 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
123 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
125 บ้านเจริญผล 0 0 1 1 2 1 2 0 5
126 บ้านสระตะเฆ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
127 บ้านห้วย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองกระเทียมใต้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
129 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
130 บ้านคลองขามป้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนมะเกลือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 6 6 1 0 13
134 บ้านพันชนะ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
135 บ้านหนองสรวง 0 0 0 0 5 2 0 1 7
136 บ้านคลองแค 0 0 0 0 5 2 0 0 7
137 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
138 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 4 3 0 0 7
139 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
140 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านคู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านหนองสาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านบุเขว้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
144 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านหินดาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
148 เทพคงคา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
150 ไชยณรงค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 บ้านกระดาน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านถนนหักใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านโคกกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านจะบู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองบัวละคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหิงห้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 วัดกุดพิมาน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
177 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
178 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านสระตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านตลุกชั่งโค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 150 128 118 396 730 200 82 24 1,012