สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านพระมะขามสามัคคี 6 3 0 9 12 0 2 2 14
2 ด่านขุนทด 5 2 1 8 12 1 1 0 14
3 บ้านคูเมือง 5 2 0 7 11 1 1 0 13
4 บ้านจาน 5 1 1 7 8 2 0 0 10
5 บ้านหนองแวง 4 4 1 9 10 1 1 0 12
6 บ้านสะพานหิน 4 4 0 8 10 0 0 0 10
7 บ้านซินหนองเขวา 4 3 0 7 9 2 2 0 13
8 มาบกราดวิทยา 4 2 0 6 11 2 1 0 14
9 บ้านหนองละมั่ง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
10 บ้านห้วยบง 3 0 2 5 9 0 0 0 9
11 บ้านหนองดุม 2 3 5 10 12 1 0 0 13
12 บ้านใหม่เจริญสุข 2 3 1 6 9 1 1 0 11
13 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
14 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 1 3 6 12 4 0 0 16
15 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 2 1 2 5 6 2 0 0 8
16 บ้านหนองกกตลุกผักไร 2 1 1 4 9 1 1 0 11
17 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 2 1 0 3 6 3 1 0 10
18 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 1 0 3 5 1 0 0 6
19 ชุมชนหนองหัวฟาน 2 1 0 3 3 1 0 0 4
20 บ้านหนองไทร 2 0 2 4 6 3 0 0 9
21 บ้านโนนทอง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
22 บ้านโคกหนองไผ่ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
23 บ้านโพธิ์ตาสี 2 0 0 2 3 0 0 0 3
24 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บึงคำคู 1 3 2 6 12 2 2 0 16
26 บ้านดอนด่านใน 1 3 0 4 7 5 2 0 14
27 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 3 0 4 5 3 2 0 10
28 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1 2 2 5 10 0 1 0 11
29 บ้านขามทะเลสอ 1 2 2 5 6 0 0 0 6
30 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1 2 1 4 6 2 1 1 9
31 บ้านสระขี้ตุ่น 1 2 1 4 6 0 0 1 6
32 บ้านครึมม่วง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
33 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 1 2 4 8 1 1 0 10
34 บ้านเสมา 1 1 2 4 6 7 2 1 15
35 บ้านห้วยจรเข้ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
36 บ้านหนองพลวง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
37 บ้านหนองจาน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
38 บ้านน้อยพัฒนา 1 1 0 2 3 1 1 1 5
39 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านอ้อไพล 1 0 3 4 4 3 0 0 7
41 บ้านวังสมบูรณ์ 1 0 2 3 10 3 0 0 13
42 บ้านเมืองนาท 1 0 2 3 8 2 0 0 10
43 ชุมชนบ้านโคกสวาย 1 0 2 3 5 0 1 0 6
44 บ้านโนนผักชี 1 0 2 3 5 0 0 0 5
45 พงษ์ศิริวิทยา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
46 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 0 2 3 2 3 1 1 6
47 บ้านสำนักตะคร้อ 1 0 1 2 4 1 3 0 8
48 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
49 บ้านโนนสง่า 1 0 1 2 2 1 2 1 5
50 บ้านชีวึก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
51 บ้านวังสนวน 1 0 0 1 6 3 1 0 10
52 บ้านป่าเพกา 1 0 0 1 5 0 0 0 5
53 บ้านดอนขวาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
55 บ้านดอนพะงาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
56 บ้านกะพี้ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
57 บ้านประดู่งาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านโคกสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านโนน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านซับพลู 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านเหนือทัพรั้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโคกแขวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโนนตาล 0 3 1 4 7 0 3 0 10
66 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 3 5 15 1 3 1 19
67 บ้านแปรง 0 2 1 3 5 3 0 0 8
68 ชุมชนบ้านด่านจาก 0 2 1 3 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองบัวตะเกียด 0 2 0 2 6 1 0 0 7
70 บ้านกุดนางทอหูก 0 2 0 2 5 1 0 0 6
71 สระพระขมาดไพร 0 2 0 2 5 1 0 0 6
72 บ้านวัง (สายอนุกูล) 0 2 0 2 4 4 0 0 8
73 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 โนนไทย 0 1 2 3 5 0 0 0 5
75 บ้านกำปัง 0 1 2 3 5 0 0 0 5
76 บ้านซับยาง 0 1 2 3 3 1 2 0 6
77 บ้านจั่นโคกรักษ์ 0 1 2 3 2 2 0 0 4
78 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 0 1 1 2 4 2 0 1 6
79 บ้านนา 0 1 1 2 3 3 1 0 7
80 บ้านทรงธรรม 0 1 0 1 4 2 0 0 6
81 บ้านหนองกราดน้อย 0 1 0 1 4 1 0 0 5
82 บ้านฝายโบสถ์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
83 บ้านสระแจง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
84 บ้านโค้งตะคร้อ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
85 บ้านโกรกช้างน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านโกรกลึก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
87 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านหนุก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านพันดุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านมาบกราด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านหอกลองกระสัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านป่ารังงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านตะคร้อ 0 0 4 4 7 2 1 0 10
95 สายมิตรโนนไทย 6 0 0 3 3 7 3 0 0 10
96 บ้านหนองหอย 0 0 2 2 4 0 0 0 4
97 บ้านสระพัง 0 0 1 1 7 1 0 0 8
98 บ้านทำนบพัฒนา 0 0 1 1 5 5 1 0 11
99 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 0 0 1 1 5 2 3 0 10
100 บ้านบุตะโก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
101 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
102 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
103 ดอนน้ำใสวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
104 บ้านเจริญผล 0 0 1 1 2 1 2 0 5
105 บ้านสระตะเฆ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
106 บ้านห้วย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 0 0 1 1 1 4 0 0 5
108 บ้านกุดสระแก้ว 0 0 1 1 1 3 1 0 5
109 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
110 บ้านหนองกระเทียมใต้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
111 บ้านโนนหวาย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
112 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
113 บ้านคลองขามป้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านโนนมะเกลือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านพันชนะ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
117 บ้านหนองสรวง 0 0 0 0 5 2 0 1 7
118 บ้านคลองแค 0 0 0 0 5 2 0 0 7
119 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 6 1 0 11
120 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
121 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 4 3 0 0 7
122 บ้านค่ายทะยิง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
123 บ้านถนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
124 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
125 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 บ้านใหม่ศรีสุข 0 0 0 0 3 1 0 0 4
127 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านหนองสาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านห้วยหุงเกลือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 อนุบาลขามสะแกแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านบุเขว้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
132 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
136 บ้านหินดาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
137 บ้านคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 ศรีชลสินธุ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 เทพคงคา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
142 ไชยณรงค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 บ้านถนนหักใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านหนองหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านค้างพลู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
155 บ้านโคกกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
156 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านจะบู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบัวละคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหิงห้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านโพนไพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านกระดาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 วัดกุดพิมาน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
175 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
176 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านสระตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านตลุกชั่งโค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 100 96 308 621 184 75 24 880