ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 4
5 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 5
6 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่ศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 4
5 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 5
6 บ้านปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 6
7 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 7
8 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 8
9 บ้านป่าเพกา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 9
10 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
11 วัดกุดน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
4 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 5
6 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 6
8 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
9 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
10 บ้านหนองกราดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
11 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
12 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
13 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
14 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 14
15 บ้านโกรกลึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4
5 บ้านหนองหัน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4
6 บ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4
7 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4
8 บ้านละเลิงพิมาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 8
9 บ้านคลองแค สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9
10 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9
11 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9
12 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9
13 ศรีชลสินธุ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 13
14 บ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.33 ทอง 4
5 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.33 ทอง 5
6 บ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 6
7 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.67 ทอง 7
8 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 8
9 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.33 ทอง 9
10 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 10
11 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.67 ทอง 11
12 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 12
13 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรงธรรม สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.67 เงิน 4
5 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 5
6 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.67 เงิน 6
7 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 7
8 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 7
9 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.67 เงิน 9
10 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
11 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 4
5 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ารังงาม สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระพระขมาดไพร สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านบุเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 5
6 ศรีชลสินธุ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านโค้งตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7
8 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
9 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8
10 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 10
11 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 11
12 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 12
13 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 13
14 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 14
15 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรงธรรม สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 4
5 บ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 5
6 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7
8 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7
9 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
11 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 4
5 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 4
6 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 6
7 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7
8 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
9 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 5
6 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 6
7 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 7
8 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 8
9 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 9
10 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.33 ทอง 4
5 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 5
6 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.33 ทอง 6
7 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
8 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
4 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนพะงาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 4
5 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 5
6 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 6
7 บ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 7
8 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 8
9 บ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 9
10 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 10
11 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 11
12 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 12
13 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 13
14 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 14
15 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 4
5 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 4
6 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
7 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 7
8 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 8
9 บ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 9
10 โนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 10
11 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 11
12 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพะงาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 4
5 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 5
6 วัดกุดพิมาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 6
7 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโกรกลึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 4
5 บ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 5
6 บ้านบุเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 6
7 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 6
8 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 6
9 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 9
10 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 10
11 บ้านหนองกลางดอน สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 11
12 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
13 บ้านหนองหัน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
14 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน