รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เดียมขุนทด
2. เด็กชายธีรเทพ  บุญจันทึก
 
1. นายสัญญา  กันจินะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ดาบกลาง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลวงโคกสูง
 
1. นายนิธร  มาตย์วงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายธิเบต  เวกสันเทียะ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยุงสันเทียะ
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมะลัง
2. เด็กชายสุทิต  โนนสูง
 
1. นายอภิรัฐ  การภักดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายกฤษนัย  พืมขุนทด
2. เด็กชายอัษฎาวุต  ชินนอก
 
1. นางณัชมาศ  บ่อพิมาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงนรินทิรา  เวกสูงเนิน
3. เด็กหญิงปาริชาต  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงมนัสชนก  ช่วงกลาง
5. เด็กหญิงแพรวา  ดีจ้าย
 
1. นายสิปปวิชญ์  กนกธาดาสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทรา
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงนิรชา  ง้างกลางดอน
4. เด็กชายพงศกร  บานกลับ
5. เด็กหญิงอริศราภรณ์  มูลเพ็ญ
 
1. นายอิทธิฤทธิ์  แดขุนทด
2. นายพิเชษฐ  สายธนู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เชื้อจาด
2. เด็กชายพจนินท์  แช่มแล่ม
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นางวีณา  ผ่องโต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางสมถวิล  พงษ์นิรันดร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณปักษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุมสุต
 
1. นางกิ่งเพชร  วารี
2. นางเทวิกานต์  นิตภิรมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  แปวขุนทด
 
1. นางสาวนภัสศรณ์   ด้วงคำจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายธีรเนศ  เพชรก้อน
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยี่สันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงปาระวี   พร้อมสันเทียะ
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวจันทร์จิรา   อังคะ
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวปิยวรรณ  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนาท 1. เด็กชายรพีภัทร  โมกขันธ์
2. เด็กชายสิปปกร  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางรัตนา  จงคูณกลาง
2. นางสาวณภัทราชนก  รัตน์ปีติ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงณัญธิญา  โลพันดุง
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญหอม
 
1. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
2. นางอรพิน  เจิมขุนทด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงวัชรารัตน์  โคตนะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  แถมจะโป๊ะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
2. นายสำราญ  หกขุนทด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางอัชฌารัตน์  พรหมเศรณี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงณีรนุช  วิมลจิตต์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   แช่มขุนทด
3. เด็กหญิงแพงทองธา   ทองทัศน์
 
1. นางสุชาดา  ทองทัศน์
2. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเพกา 1. เด็กหญิงจีรภา  เจียมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  อวบสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนิษา  บัวลอย
 
1. นางธัญธร  เลิศนา
2. นางปพิชญา  เสมสันเทียะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวณัฐกานต์   สุขงานสันเทียะ
2. เด็กหญิงปนัดดา   สาธุสิทธิ์
3. นางสาวพนิดา   จันทราสูงเนิน
 
1. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
2. นางสุชาดา  ทองทัศน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอมอบกลาง
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นายศุภชัย  แสไพศาล
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แช่มสันเทียะ
 
1. นายกงจักร  ต่อศิริ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาวศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วระวัง
 
1. นายสานิตย์  หมอนพังเทียม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยะสูงเนิน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายวันชัย  ใจรักษา
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
 
1. นางทิพยาภรณ์  สายขุนทด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริฉัตร  หาญสูงเนิน
 
1. นายเตชทัต  แก้วทิตย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 1. เด็กชายธีระพงศ์  รักงาม
 
1. นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ค้าขาย
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ละเอียด
2. เด็กชายครรชิต  เกงขุนทด
3. เด็กหญิงจุรีพร  แป้นกลาง
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดุมขุนทด
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  พาเจริญตะคุ
6. เด็กชายธีรศักดิ์  นุขุนทด
7. เด็กหญิงนัชชา  โบขุนทด
8. เด็กหญิงบุญยอร  ดอกกระโทก
9. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  ช่วยณรงค์
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุนขุนทด
11. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
12. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชอบเรียบร้อย
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง
14. เด็กหญิงศุภสุดา  ชงขุนทด
15. เด็กหญิงศุภานัน  สอาดรัมย์
16. เด็กหญิงสายใจ  หงษ์ขุนทด
17. เด็กหญิงสุชาดา  กุมขุนทด
18. เด็กหญิงสุวนันท์  พิงสันเทียะ
19. เด็กชายอาทิตย์  พ้นพาล
20. เด็กชายเดชณภัทร  โชขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
4. นางอนันตพร  พำขุนทด
5. นางประการ   เดิงขุนทด
6. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ  บัวหอม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงหาญ
2. เด็กชายวันชัย  พึงขุนทด
3. เด็กชายวิศรุต  มณีีอินทร์
4. เด็กหญิงศิริจรรยา  สลุงอยู่
5. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์งาม
6. เด็กชายเฉินหลง  โพธิ์โชติ
 
1. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
2. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
3. นางสาวพัชรี  กึกขุนทด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  จิตจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1. เด็กชายธรรมกร  เมืองสันเทียะ
 
1. นางนงลักษณ์  ไพลกลาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 1. เด็กหญิงมัณฑนา  หอมสอาด
 
1. นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 1. เด็กชายวรพล  โคกเกษม
 
1. นางสาวสุนทรี  แพบขุนทด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นางสงกรานต์  กกขุนทด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
 
1. นางสมศรี  กลขุนทด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพิยดา  พอวังดอน
 
1. นางนงลักษณ์  ไพลกลาง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณภัทร  จิตจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา   จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์สกุล
 
1. นางสาวสุเมษา  น้อยพะเนา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงกุลญาดา  วัฒนสินชัย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายจิรภัทร์  จงแจ้งกลาง
 
1. นางภานุเกต  มนต์ทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงพรพิมุกต์   ทองเยิ้น
 
1. นางอรุโณทัย   โพธิ์พุดซา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตอนสันเทียะ
4. เด็กหญิงกัญญาวี  เงางาม
5. เด็กหญิงขวัญชนก  แนบสันเทียะ
6. เด็กหญิงจันฑิมา  ใจอ่อน
7. เด็กหญิงจิตติภัทรา  สิงขุนทด
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขวดพุทรา
9. เด็กชายฐานทัพ  เชื้อวงษ์
10. เด็กหญิงณภัสสร  พานิชชา
11. เด็กชายณัฐพงษ์  มะสันเทียะ
12. เด็กชายณัฐภัทร์  พารา
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ชอบระเบียบ
14. เด็กหญิงทิพย์วรินทร์  แก้วมะลัง
15. เด็กชายธงชัย  จำรัสประเสริฐ
16. เด็กหญิงธัญสิริ  รักงาม
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบือขุนทด
18. เด็กชายนันทวัฒน์  บุริจันทร์
19. เด็กชายบดินทร์  มหาสมุทร
20. เด็กหญิงพรชวัล  ชอบสงวน
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  แคสันเทียะ
22. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เมืองสันเทียะ
23. เด็กชายภูมิภัทร  เนตรแสงสี
24. เด็กชายภูรวินท์  ส่างกันจันทร์
25. เด็กชายยศวริส  ลาสันเทียะ
26. เด็กหญิงวรรณษา  หลงจำปา
27. เด็กหญิงวรัญญา  ฟาวสันเทียะ
28. เด็กหญิงศรันย์รัตน์  ชัยบุรีรัมย์
29. เด็กหญิงศศิชา  โตทะเล
30. เด็กหญิงศิรินัน  ผกามาศ
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรสันเทียะ
32. เด็กชายสรวิชญ์  ติสันเทียะ
33. เด็กหญิงสุชานันท์  เหิกขุนทด
34. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยมงคล
35. เด็กหญิงหทัยทิพย์  หลอดคำ
36. เด็กหญิงอภิชยา  สุวรรณโน
37. เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงเมฆ
38. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณปักษ์
39. เด็กหญิงอรณิชา  เหมือดชัยภูมิ
40. เด็กชายอรรถภูมิ  อินทะโส
 
1. นายพงกฤษฎ  รักษาไพร
2. นางโสพิศ  ศรีเนาวรัตน์
3. นางสาริณี  ขวดพุทรา
4. นางทักษพร  นาคประกอบ
5. นายสุรเดช  พึ่งโคตร
6. นางสาวอัญชลิตา  แผ่วสูงเนิน
7. นางสาวทัศนีพร  พิลา
8. นายอภิรัฐ  การภักดี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายทศพล  ทีจันทึก
2. เด็กชายธันยบูรณ์  มุมขุนทด
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  โอฐจันทึก
4. เด็กหญิงพรนภา  เพียซ้าย
5. เด็กชายพุทธพงค์  ภู่แก้ว
6. เด็กหญิงรสิกา  ทีจันทึก
7. เด็กชายสหฤทธิ์  แสงนอก
8. เด็กหญิงสายทอง  เมฆขุนทด
9. เด็กหญิงสิราพร  แสงนอก
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามขันธ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ฝ้ายจันทึก
2. นางณิกัญญา  สายธนู
3. นางอัจนา  เผ่าทวี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุดวิสัย
2. เด็กหญิงนันทิรา  ซำสันเทียะ
3. เด็กชายพีรพล  แสงชัย
4. เด็กหญิงภัทธิรา  ชินบดี
5. เด็กชายภากร  สุวรรณปักษ์
6. เด็กหญิงรพีพัช  โนมขุนทด
7. เด็กหญิงศิริพร  มนสันเทียะ
8. เด็กชายอภิรเดช  ศรีพนม
9. เด็กหญิงเกสรา  ภูมิโคกรักษ์
10. เด็กชายเมธิส  สาลีรัตนา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดสันเทียะ
2. นางอนงค์  จรโคกกรวด
3. นางปัญจรัศม์  ศุภรานนท์พุฒิ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชัยกูล
2. เด็กหญิงกานติมา  นิธิกรณ์กุลภรณ์
3. เด็กหญิงธิชากร  กุดขุนทด
4. เด็กหญิงมัญชรี  เดชขุนทด
5. เด็กหญิงยุธิดา  ยินขุนทด
6. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
7. เด็กหญิงวรรณิภา  สุขเหลือง
8. เด็กหญิงสุดาพร  ใบทอง
9. เด็กหญิงสุภิญญา  บวกขุนทด
10. เด็กหญิงอริศรา  งันขุนทด
11. เด็กหญิงอโรชา  นิมขุนทด
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พั่วพันศรี
 
1. นางกฤติกา  ชมขุนทด
2. นางอัญชลี  เพียรภูเขา
3. นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล
4. นางใจทิพย์  แทนสุโพธิ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงจันทนา  ขุนพิทักษ์
2. นางสาวธิดากานต์  วงศ์แสนใจ
3. เด็กหญิงวนัชพร  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ยศกลาง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมายกลาง
6. เด็กหญิงอังคณา  อุเลา
7. เด็กหญิงอัญชลี  อุเลา
8. เด็กหญิงเกษสุดา  ชื่นนอก
 
1. นางสาวสนธิยา  สันทรุนัย
2. นางสาวศศิธร  ฝ่ายกลาง
3. นางสาวอัจฉรา  ปิวชัยภูมิ
4. นางพิมพ์วรา  ทองโม้คำทรัพย์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  อาสาวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองวิลัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แดงสันเทียะ
5. เด็กหญิงวณิชา  อินสันเทียะ
6. เด็กหญิงศรีสุดา  โต้งกระโทก
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เดิมสันเทียะ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสไพศาล
 
1. นางอุษา  ถ้ำแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  ธวัชชัยพันธุ์
3. นางสาวจารุกิตติ์  เจิมขุนทด
4. นางสาวอารีรัตน์  เดสันเทียะ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวจินดารัตน์  มูลละ
2. นางสาวชลธิชา  เตินขุนทด
3. นางสาวดารุณี  ก่ำวงษ์
4. นางสาวนุจรี  แกมขุนทด
5. นางสาวพลอยไพรินทร์  สีดาชมพู
6. นายภูชิชย์  สองคอน
7. นายภูชิต  มิ่งจันทึก
8. นางสาวมานิตา  แก้วคำมี
9. นายวัชระ  แสนมะฮุง
10. นางสาวศิริวิภา  พิลาโท
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ควบพิมาย
12. นางสาวสุชาดา  มูลละ
13. นางสาวสุดารัตน์  เกงขุนทด
14. นางสาวอุไรพร  โปยขุนทด
15. นางสาวเปรมสุดา  กึบขุนทด
16. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่อมขุนทด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
3. นางสาววิไลวรรณ  ทมิฬทร
4. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
5. นางนุชรินทร์  ชาพันดุง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไขจัตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐพร  กัวะขุนทด
3. เด็กหญิงณิชนันท์  เวียงไธสง
4. เด็กหญิงณิชา   แซ่โค้ว
5. เด็กหญิงณิชากร  ชมภูโล
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีขุนทด
7. เด็กหญิงวรรณพร  ยามจัตุรัส
8. เด็กหญิงวรรณิภา  อยู่จัตุรัส
9. เด็กหญิงศศิวิมล  สองคอน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่จัตุรัส
11. เด็กหญิงิมินตรา  แซ่โค้ว
12. เด็กหญิงไอลดา  โกนขุนทด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
3. นางสาววิไลวรรณ  ทมิฬทร
4. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
5. นางนุชรินทร์  ชาพันดุง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายจักริน  ฝ่ายกลาง
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้ววิลัย
3. เด็กหญิงปานเรขา  เพิงพิศ
4. เด็กชายพรเทพ  สบัติวงศ์
5. เด็กชายวีรวุฒิ  เถระปัญญา
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
2. นายอนุชิต  เพชรน้ำแดง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจุรีภร  นาถา
2. เด็กชายทัศกรณ์  จันทร์นามอม
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นางสาวพัชรี  พงษ์สุพรรณ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กชายกชกร  มีชำนาญ
2. เด็กชายชุติเทพ  พิเชษฐ์เมธากุล
3. เด็กชายทศพร  ฟ้าคุ้ม
4. เด็กชายสิทธิโชค  ธงสันเทียะ
5. เด็กชายเขื่อนเพชร  เพ็งขุนทด
6. เด็กชายเจ้าพระยา  นิธิวัฒน์วโรดม
 
1. นายเอกนฤน  โสดา
2. นางสาวขวัญตา  เพียกขุนทด
3. นางสาวไพรรินทร์  จักรแก้ว
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายจักรรินทร์  คูณขุนทด
2. เด็กชายณัฐพล  งามลาภ
3. เด็กชายถิรวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กชายธนดล  หุตะเมขลิน
5. เด็กชายรุตน์ระวี  ศรีขุนทด
6. เด็กชายเทวฤทธิ์  ลมขุนทด
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ภูมิโคกรักษ์
2. นายสมพงศ์  ภูมิโคกรักษ์
3. นายอำนาจ  กลขุนทด
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. นายชนาทร  ฟ้าโปรด
2. นายณัฐวุฒิ  แขขุนทด
3. นายธีรภัทร  สายจันทร์
4. นายนันทพงษ์  นุ่มขุนทด
5. นายปฏิภาณ  จันทร์ประทักษ์
6. นายภากร  ไกนอก
7. นายสุพลี  บุญศรี
8. นายสุริยะ  สายบัว
 
1. นายสรรค์ยศ  หาวิรส
2. นายนฤเบศ  ทรงจันทึก
3. นางสาวพิมพ์พร   แสนพันธุ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างกุดเวียน
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันตุ
3. เด็กหญิงสุธิดา  สังข์สันเทียะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ติสันเทียะ
2. นางจรินทร์  ชนะมาร
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤกษ์ดำรงค์
2. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงวรดา  ด้วงพังเทียม
 
1. นางสาวทองรักษ์  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาววัลลภา  จันทร์เรือง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ภูโคกเนิน
2. นางสาวจันทนา  กล้าค้างพลู
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางจีระพร  สกลรัตน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตากิ่มนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  พูนโคก
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางญาณวรรณ  ทุมกลาง
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจมั่น
2. เด็กหญิงระติพร  มีหาฤทธิ์
3. เด็กหญิงแก้วกานดา  กองปูนกลาง
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทศร
2. นายสุขเกษม  จันทรแสน
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายคมสันต์  รักชาติ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ตุลโคกสูง
 
1. นายอนุพงค์  จันคำ
2. นายศุภกิจ  ภู่โอบ
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชุมเกิด
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เกี้ยวกลาง
 
1. นางวรินทร  พลมณี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปลื้ม  ศิริธีรพัฒน์
2. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  โมท้ง
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายสันติภาพ  จ่าโนนสูง
2. เด็กชายสุรพล  พยุพล
 
1. นายสนอง  จับสันเทียะ
2. นายประหยัด  รังกระโทก
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  มโนวงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. นายธวัชชัย  ใกล้ค้างพลู
2. เด็กหญิงอริสา  อบกลาง
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางจีระพร  สกลรัตน์
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กหญิงสุรภา  สาประโคน
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางอัญธิฌา  ปิ่นแก้ว
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชอบระเบียบ
2. เด็กชายอานุภาพ  แพทย์สันเทียะ
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทศร
2. นายสุขเกษม  จันทรแสน
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวผกายวรรณ์  ชิดพังเทียม
2. นายอนุพงค์  จันคำ
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กชายศุภวัฒน์  โนมขุนทด
2. เด็กชายอลงกรณ์  บิกขุนทด
3. เด็กชายเอกลักษณ์  นันขุนทด
 
1. นายกมลรักษ์  คูณขุนทด
2. นายภูมิ  โคกขุนทด
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ระวิวัฒน์
2. เด็กชายบัณฑิต  ชอบด้วยไถ
3. เด็กชายศราวุธ  วรบุตร
 
1. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
2. นายปรัชญา  แก้วโพธิ์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์พรม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   อ่อนดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จารึกกลาง
 
1. นายชาญชัย  สวามิชัย
2. นางวัชราภรณ์  ตังตระกูล
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  กุมขุนทด
2. เด็กหญิงวสิพร  มาวขุนทด
3. เด็กชายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นายสุริยา  กอมขุนทด
2. นางสาวพัชรี  ชูเกษม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1. เด็กชายชลวัฒน์  ผันกลาง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สมัยกลาง
3. เด็กชายเอกรัตน์  แทนสูงเนิน
 
1. นางสาววงค์เดือน  ปรุสันเทียะ
2. นางวารี  หวังปรุงกลาง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. นายชัยธวัช  เถรหมื่นไว
2. นายวรวุฒิ  เนื่องสันเทียะ
3. นายอภิชัย  สังข์เกษม
 
1. นางสุรินทร์  แคนยา
2. นายสรายุทธ  บัวหอม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายวัยวัฒน์  ช่วยงาน
2. เด็กชายสถาพร  ชับขุนทด
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณปักษ์
 
1. นางรชานันท์  ชาญชัย
2. นางวาสนา  แสบงบาล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ด่านกลาง
2. เด็กชายพงษ์เทพ  รุ่งสันเทียะ
3. เด็กชายสาธิต  กลางสันเทียะ
 
1. นายโชคดี  บุญเจริญชัย
2. นายกิตติภพ  กิ่งกุ่มกลาง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กุมสูงเนิน
2. เด็กหญิงมุขดา  กายตะคุ
3. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พรหม
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีเพชรพงษ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ชาญสูงเนิน
 
1. นางเลขา  แก้วสูงเนิน
2. นางสาวแสงจันทร์  ช่างสาน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นางสาวชนนิกานต์  กวงขุนทด
2. นางสาวชื่นกมล  แนมพลกรัง
3. เด็กหญิงบุษบา  สีนวล
4. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์กลาง
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดขุนทด
6. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นายอิทธิพงศ์  คืบขุนทด
3. นางสาวสุมาลี  ประสาทสิทธิ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 1. เด็กหญิงจนิตา  นาคมะณี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ธงวิชัย
3. เด็กชายอธิคม  สวัสดี
 
1. นางสาวรัติกาล  จันทรวิวัฒน์
2. นางอุบล  ชนะภัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กชายชาคริต  หน่องพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปูนขุนทด
3. เด็กชายพิพัฒพงษ์  กลึงกลางดอน
 
1. นายประยูร  ศิริคุณ
2. นางสาวนิภา  เรียงสันเทียะ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กหญิงณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. เด็กหญิงศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  จิตจันทึก
2. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กชายนำโชค  หอมสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เลียบสันเทียะ
3. เด็กชายเดชาธร  รุ่งสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  หมายซ่อนกลาง
2. นายฉลอง  จันทะบาล
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประทุม
2. เด็กหญิงภัทรีดา  ดีจันทึก
3. เด็กหญิงลักษณา  มินทร์จันทึก
 
1. นายมนัสถา  สีทอง
2. นางอัจนา  เผ่าทวี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เฉื่อยกลาง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยลา
3. เด็กหญิงพรรณิภา  อิงชัยภูมิ
 
1. นางกิ่งดาว  บำรุงกลาง
2. นางสุกัญญา  รอบคอบครบุรี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครึมม่วง 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  วงศ์คง
2. เด็กหญิงสริตา  พิทักสง
3. เด็กหญิงอรราวรรณ  สุขบัวใหญ่
 
1. นางสาวดวงใจ   ลาภกำเนิด
2. นางสาวเกียรติสุดา  เกียรติเกาะ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงนุชสรา  เหวขุนทด
2. เด็กชายวุฒิการณ์  บางขุนทด
3. เด็กหญิงเมธาวี  นูสันเทียะ
 
1. นางปาริชาติ  เหล็กคงสันเเทียะ
2. นางกมลพร  สนขุนทด
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงปัทมา  แววสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรี  หูกขุนทด
3. เด็กหญิงพิชญา  เสาะขุนทด
 
1. นางสุมาลี  สัจจาวัฒนา
2. นางสาวณัฐณิชา  แป้นจัตุรัส
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงบุญญาทิพย์  หนูน้อย
2. เด็กหญิงวันดี  ญวณขุนทด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เบาขุนทด
 
1. นางนภา  ประกอบทอง
2. นางสาวอรุณยุพา  กมขุนทด
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชื่นชม
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใสพลกรัง
3. เด็กชายวรวุฒิ  สมสี
 
1. นางบุปผา  ทาไธสง
2. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุจิรา  กรอบพุดซา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หมื่นจิตร
 
1. นางบุปผา  ทาไธสง
2. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปิ่นขุนทด
2. เด็กหญิงรจนา  ตุ้มจันทึก
3. เด็กหญิงสายสมร  จันทร์สว่าง
 
1. นางศรัญญาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงอตินุช  เวียงสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  เกิดคล้าย
2. นางสมฤดี  อาจศิริ
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายศิริราช  ชัยเกษมวิไลพร
2. เด็กชายอภินันท์  จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเขมผกา  นำสันเทียะ
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงนุจรี  ชาวไร่
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เสียนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
2. นายสำราญ  หกขุนทด
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 1. เด็กหญิงลัดดา  เกิดสุข
2. เด็กชายสุพจน์  บวดขุนทด
 
1. นางเกศิณี  อนันตะบุตร
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 1. เด็กชายวโรดม  สำราญใจ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวทัณฑิมา  เศวตกานต์
2. นายบุญธรรม  งีสันเทียะ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1. เด็กชายรชตะ  หึกขุนทด
 
1. นายแท้  ชอบใหญ่
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ทับเงิน
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายสันติสุข  บำรุงนา
 
1. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฎร์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงสาลิกา  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางชไมพร  อินทรภิรมย์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงมัญฑิตา   เรตสันเทียะ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ฉอสันเทียะ
3. เด็กหญิงลลิตา    ใจเที่ยง
4. เด็กหญิงสุธาศินี    แผ่วสูงเนิน
5. เด็กหญิงอภิญญา    ไปวันหน้า
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองพิมาย
 
1. นางกรรณิการ์  ชาวไร่
2. นางสาวเวนิกา  ไกรสำโรง
3. นางประภา  ธีรวัฒนะ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายมงคลศักดิ์  คงนาค
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทวิสา  ชินสันเทียะ
 
1. นายชัชวาลย์  เหิมขุนทด
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นายณัฐชัย   แววโคกสูง
 
1. นายวัชระ   ศิลป์ประเสริฐ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงนฤมล  เดชสันเทียะ
 
1. นางเกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เพ็งศรี
 
1. นายวีระพงษ์  เหมือนสิงห์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายพีระชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์สอน
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  แก้วผ่อง
 
1. นายธาดา  โพธิ์พุดซา
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงธวัลพร  นิยมชื่น
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  เรียงสันเทียะ
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจิมขุนทด
 
1. นายสมเกียรติ  พิขุนทด
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. นายยุรนันต์  จงแผ่กลาง
 
1. นายบรรหาร  ทองสุขนอก
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กหญิงพชรพร  บุญนรา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  อ้นสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  น้อยไพล
 
1. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
2. นางสาวเกษร  ครูทำสวน
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายชัยมงคล   ใจชอบ
2. เด็กชายทรงกริช   จิตรค้างพลู
3. เด็กหญิงวรรณิษา  รอดสันเทียะ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ   พวงสันเทียะ
2. นางสรวีย์   เคียนสันเทียะ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่อดอกไม้
2. เด็กหญิงธฤดี  กฤษณ์พรมราช
3. เด็กหญิงภาวิณี  ธัญญะเจริญ
 
1. นางจารุณี  แปชา
2. นางอุทัยวรรณ  เพียรธรรม
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กชายคมสันต์  ดีสันเทียะ
2. เด็กชายดนัย  นาโพธิ์
3. เด็กหญิงนภเกตน์  สอนกลาง
 
1. นางสายชล  สุทธกุล
2. นางขนิษฐา  สุธรรมเทวกุล
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายนิรันดร์   งามสันเทียะ
2. เด็กชายภานุพันธ์   สุขใส
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    รัศมี
 
1. นายศักยภาพ  ดาดี
2. นางสาวประนอม  อินพรมพะเนาว์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ถาคำเครือ
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศูนย์สันเทียะ
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสาวลัดดาวรรณ  พวงสันเทียะ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วภักดี
2. เด็กชายอนุชิต  ขาวจันทร์
3. เด็กชายเอกพัทธ์  ราชวัตร
 
1. นายสมนึก  ไกรสำโรง
2. นายสายชล  เลือดขุนทด
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เปิงขุนทด
2. เด็กหญิงวรินญา  ดับสันเทียะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  กลีบกลางดอน
 
1. นายพล  เวียงสันเทียะ
2. นางนภาภรณ์  เพียมะลัง
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายธนากร   บุญสมศรี
2. เด็กชายพงศกร  ชอบรัก
3. เด็กหญิงมานิดา   ฟ่งเฟี้ยม
 
1. นางสุรภา    แดนโคกสูง
2. นางสีนวล   เมืองจันทร์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กชายพิฆเนศ  พึ่งพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภิญญา  จำปาโพธิ์
 
1. นางวันดี  เกิดสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ปลั่งกลาง
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1. เด็กชายธนาธร   ทิพมาตย์
2. เด็กชายธันวา  ครึ้มค้างพลู
 
1. นางกันยา  เวียงสันเทียะ
2. นางประภัสสร  การินทร์รัตน์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำปัง 1. เด็กหญิงณัฐมล  น้อยศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทางพุดซา
3. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  กึ่งสันเทียะ
 
1. นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมื่นไวย
2. นางอมรรัตน์  แสงเพชร
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เมียมขุนทด
2. เด็กหญิงอรัญญา  เมยขุนทด
3. เด็กหญิงเมธินี  เตือนจันทึก
 
1. นางประมุข  ตระการพินิตพงศ์
2. นางบัวรัตน์  กล่อมขุนทด
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายวสุรัตน์  ฝีมือสาร
 
1. นางสายรุ้ง  มุ่งรวยกลาง
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายยุทธนา  มีเกาะ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสา
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์สอน
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เข็มมะลัง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็งด้วง
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เยื่องกลาง
2. เด็กหญิงกัญฐกาญจน์   สร้อยสูงเนิน
3. เด็กหญิงกาญจนา  ลาดใต้
4. เด็กชายจตุพล   กลมขุนทด
5. เด็กชายจักริน  สีจันทึก
6. เด็กหญิงจิราภา   พูดขุนทด
7. เด็กหญิงจุตินันท์   พุฒบุรี
8. เด็กชายฉัตรชัย   เยประยูร
9. เด็กหญิงชมพูนุช   ตระกูลสา
10. เด็กชายทักษิณ  ศรีวงษ์สุข
11. เด็กชายธานี  บุญเชิด
12. เด็กชายธีระวัฒน์   คนขุนทด
13. เด็กหญิงนัทชา   สายบุญเกิด
14. เด็กหญิงนันธิดา   บำรุงศิลป์
15. เด็กชายนิติพงษ์   คลาพิมาย
16. เด็กชายบุญบันดาล   เทพมณี
17. เด็กชายปิยะชาติ   เสนสกุล
18. เด็กหญิงพิชญาภา   กลมอ่อน
19. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   เยื่องกลาง
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   มีอิสระ
21. เด็กหญิงภารดี  บำรุงศิลป์
22. เด็กชายลัทพล   บวกโพธิ์
23. เด็กชายวินวิภัทร   โพธินรานนท์
24. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผาย
25. เด็กหญิงสุภาวรรณ   เงางาม
26. เด็กหญิงสุมินตรา   เลขกลาง
27. เด็กชายสุรพล   เยื่องกลาง
28. เด็กหญิงอิศริยา   หมอกโคกสูง
29. เด็กหญิงอโนชา  ศิริกิจตร
30. เด็กชายเกื้อกูล  ขาวรัมย์
 
1. นายธนากร  แปชา
2. นางศรัลย์รัตน์  บุญเจริญชัย
3. นางสาวสายฝน   ทวีลาภ
4. นายธราเทพ  เลขกลาง
5. นางอุทัยวรรณ  เพียรธรรม
6. นางสาวจีรชญา  ศรีชัย
7. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์