รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนฃุมชนคงวิทยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายพรรกร   กาดนอก
2. เด็กชายพัชรพล   ลาสิทธิ์
 
1. นายสุชาติ  บัวสำราญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    กุลหงษ์
2. เด็กชายศุภวิชน์   ไข่กระโทก
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายกฤษดา  บุดดี
2. เด็กชายธนา  จันดี
 
1. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายจีระศักดิ์   สิทธิพรเกษตร
2. เด็กชายปิยะฉัตร    เฉื่อยกลาง
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายเกริกพล  คุเดช
 
1. นางวาสนา  ปวงกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองบาง
2. เด็กชายณัฐภ้ทร  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นรินทร์นอก
4. เด็กชายพีรภัทร  ผ่านสนาม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  นรินทร์นอก
 
1. นางสาวศศิวรา  หิรัญตียะกุล
2. นางสาวสิมาภรณ์  หิงคานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กหญิงกรรญาวรรณ  ตุ้มสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  วิชัยยา
3. เด็กชายศุภกิจ  สุขสำราญ
4. เด็กชายอภิชัย  ตอสันเทียะ
5. เด็กหญิงอ้อนจันทร์  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โหมดนอก
2. เด็กชายอิทธิพล  ขวัญกลาง
 
1. นางเตือนทิวา  คิดคำนวน
2. นางสาวพรทิพย์  อุ้ยนอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา   สุ่มแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งอดิพงค์
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นายการันต์   วีรชาติเมธี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทสอน
2. นายอรรถพล  ศรีปราชวิทยา
 
1. นางทองม้วน  กว้างนอก
2. นางสุภัทรา  เขตจัตุรัส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดีมะรัง
 
1. นางสาววิรญา  เทวิญญา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กชายปรมินทร์  พรมพาน
 
1. นางรัตนาภรณ์  เวทย์จรัส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กชายธนกฤต  จัดนอก
 
1. นางกรรณิการ์  มีชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงลลิดา  เมฆเสือ
 
1. นางสาววิรญา  เทวิญญา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กชายคงเพชร  การเพียร
 
1. นายณัฐทวุฒิ  ธรรมชัยภูมิ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองดีนอก
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ศิรินอก
 
1. นางวลัยลักษณ์  มีโพธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงณิชา  โสดา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โตนน้ำขาว
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  พรมภักดี
2. เด็กหญิงนนทณัฐฎา  กำเนิดพรม
 
1. นางศิลาพร  สุนทรสถิตย์
2. นางรัตนา  ศรีประทีป
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงสุธิดา  พรมภักดี
2. เด็กหญิงอารียา  ชุ่มสีดา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงญาดา  เผือกจันทร์
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เมืองแสน
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เศษภักดี
3. เด็กหญิงสุภาสินี  กล้าหาญ
 
1. นางสุขกมล  อมรสิน
2. นางสุภาพ  วังหอม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสระแก้ว
3. เด็กชายภูวดล  แก้วพวง
 
1. นายกิตติพงษ์  วงศ์นรินทร์
2. นางสาวภัทราพร  ทำคาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำทา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศทราที
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ขอเสริมกลาง
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
2. นางสาวพิกุล  พันธ์วิริยะกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ทำขุนทด
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุรพล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชนาภา  เปลี่ยนสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุทธิรักษา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญ
 
1. นางสุภางค์  เพ็งลองตอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เเข็งการ
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  จรรยารัตนกุุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มรินทา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุทธิรักษา
2. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองมะเริง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เเก่นพุทรา
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงหยาดฝน  นิตย์ภักดี
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยิ้มสบาย
 
1. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
 
1. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายยุติพงค์  หมั่นการ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอริศา  แก้วเกตุ
 
1. นายถวัลย์  ยางเดิม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงอัมพวัน  พลดงนอก
 
1. นางนันทินี  ปาณาราช
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กหญิงกาญฐิมา  กวดนอก
2. เด็กหญิงกานดา  นานอก
3. เด็กชายก้องภพ  โง่นทอง
4. เด็กชายจรัลชัย  เสาวทน
5. เด็กหญิงชณาพร  โคตรปัญญา
6. เด็กชายธนาพร   ศรีโพธิ์
7. เด็กชายธนิต  สงนอก
8. เด็กชายธวัชชัย  แนบกลาง
9. เด็กหญิงนภัสสร   บทนอก
10. เด็กชายปัณณธร  กวดนอก
11. เด็กหญิงพรพิมล  แดนจอหอ
12. เด็กชายรังสิมันต์  สุขจิตร
13. เด็กชายรัตนพล  มะสิการะเต
14. เด็กหญิงรัตนา   ลายนอก
15. เด็กชายวิชชานนท์   วงศ์วิลัย
16. เด็กชายศรายุทธ  โปรยโคกสูง
17. เด็กหญิงสุนิสา  โท่คำเครือ
18. เด็กชายสุเมธ   วัฒนะ
19. เด็กหญิงอารยา  เสนาไทย
20. เด็กชายไพรวัลย์  นาเจริญ
 
1. นายรังสิต  ศรีหร่าย
2. นายสัมฤทธิ์  อุ่นกาศ
3. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
4. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก
5. นางสมปอง   ชัยภัย
6. นางสาวแฟทิพย์  อัจฉริยพรหม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
3. เด็กหญิงชนัฐดา  กวดนอก
4. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
5. เด็กหญิงทักษพร  มหาเสนา
6. เด็กชายนวพล  นนทะภา
7. เด็กหญิงนวรัตน์  พันธ์ุเกิด
8. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
9. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีสิทธิ์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  คิดการ
12. เด็กชายรังสรรค์  ทานอก
13. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แจ้งไพร
14. เด็กหญิงราทา  พานทอง
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
16. เด็กหญิงวิวาวรรณ  แจ้งไพร
17. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
18. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะคำ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วันทัด
20. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งไพร
 
1. นายรังสิต  ศรีหร่าย
2. นายประชัน  ชาวสามทอง
3. นางพานทอง  ยอดมั่น
4. นางฉบับ  นิลสมัคร
5. นายภานุวัฒน์  โกสุมภ์
6. นางยุพา  บัวสำราญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. เด็กชายพรภูมินทร์  จันทะคำ
2. เด็กชายพลกฤต  ครูทองอินทร์
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  เสนาคำ
4. เด็กชายภูษิต  ศรีคงเพชร
5. เด็กชายอุเทน  มากมูล
6. เด็กชายเมธัส  เยาวนิช
 
1. นายบุญช่วย  ชัยศิริ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายวรัญญู  พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นนอก
 
1. นายไพบูลย์  โลหากาศ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กชายธงสะบัด  แฝงวงศ์คำ
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 1. เด็กหญิงดิศรินทร์  ข้องนอก
 
1. นางใจเย็น   รวมกลาง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายพงศกร  ปัดทุม
 
1. นางสาวอรุณรักษ์  มูลไพร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านนาแค 1. เด็กชายนลัท  เพิ่มรัตน์
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   อรรคจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  มีศิลป์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร
 
1. นางรัชนี  กนกพรพรรณ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายเอกภพ  จงคลาดกลาง
 
1. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายตรินัยน์  เลขนอก
 
1. นางสาวรัตติยา  ตะเคียน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 1. เด็กหญิงดิศรินทร์  ข้องนอก
 
1. นางสาวปริญญาพร  ภัทรบูรณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นายราชศักกดิ์  เวชกร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมกลาง
3. เด็กชายกิตติพงษ์   ปะธิปะ
4. เด็กชายจตุรวิทย์   พุดหล่า
5. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
6. เด็กหญิงจิรพร  ชินนอก
7. เด็กหญิงจิรสุตา  แสนเวียน
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสมนาวัฒน์
9. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์สด
10. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวงค์
11. เด็กหญิงญาณิกา  เชื้อชา
12. เด็กชายณัฐกร  กุลเบญจพล
13. เด็กชายทินกฤต  รักษาสัตย์
14. เด็กชายบริวัตน์  สิงห์สุพรรณ
15. เด็กหญิงบุญหลง  วิบูลกลาง
16. เด็กหญิงปณิดา  ศรีบุญเรือง
17. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์คำป้อง
18. เด็กหญิงปวีณา  ศรีบุญเรือง
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำสันเทียะ
20. เด็กหญิงพณิตา  ศรีจรัส
21. เด็กชายพัชรพล   โลหากาศ
22. เด็กหญิงพัชรี  ภักดีกลาง
23. เด็กชายรณชัย  วังหอม
24. เด็กหญิงรัตน์ชนก  ชินนอก
25. เด็กหญิงวรรณวลี  แสงอรุณ
26. เด็กหญิงวริศรา  ปะริเตนัง
27. เด็กชายวุฒินันท์  กองชนะ
28. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณ
29. เด็กหญิงศิริพร  สิมหล่า
30. เด็กชายสราวุฒิ  โมครัตน์
31. เด็กชายสัณหณัฐ   คำประเทือง
32. เด็กชายสุชาติ  การงาน
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปะธิปะ
34. เด็กหญิงอภิญญา  อัควะรัง
35. เด็กหญิงอรนิภา  ชาวงศ์
36. เด็กชายอัศวพงษ์พรหม  วันทุมมา
37. เด็กชายอาริยะ  ภักดีกลาง
38. เด็กหญิงอ้อนลัคณา  แกมจินดา
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อาสาสิงห์
40. เด็กหญิงไพลิน  นาดี
 
1. นายพุทธิรัตน์  ศรีทรัพย์
2. นางสาวอมรรัตน์  ปลายบน
3. นางประมวน  มาลำโกน
4. นางขวัญยืน  สมบุญนอก
5. นายวัฒธนา  สำโรงแสง
6. นางสาวสุพรรณิการ์  พิมพ์กลาง
7. นางสาวรตรีรัตน์  อักษรกลาง
8. นางจันทร์เพ็ญ  มาลาศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 1. เด็กชายชัยคริสต์  วงศ์พิชิตชัยกุล
 
1. นางศิริภรณ์  แสนนามวงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 1. เด็กหญิงดิศรินทร์  กว้างนอก
 
1. นางใจเย็น  รวมกลาง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงกรองกาญณ์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  มีศิลป์
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ใจน้ำ
4. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนนอก
6. เด็กชายจิรภัทร  ท้าวนอก
7. เด็กชายฉันทวัฒน์  กรวยสวัสดิ์
8. เด็กหญิงชลดา  ไชยชาติ
9. เด็กหญิงณัฐฑิชา  เชียรชัยศรี
10. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ประเสริฐ
11. เด็กชายติณณภพ  ยอดปราสาท
12. เด็กชายนพคุณ  เชษฐนอก
13. เด็กหญิงนภัสสร  ใจบุญ
14. เด็กหญิงนวรัตน์  ยิ่งนอก
15. เด็กชายพัชรพงษ์  ไตรคุ้มดัน
16. เด็กหญิงภัทราวดี  บุบผาพวง
17. เด็กชายภาคิน  มาตบัณดิษฐ
18. เด็กชายรัฐภูมิ  วิชิต
19. เด็กหญิงวนิดา  วิชิต
20. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองดีนอก
21. เด็กชายศราวุธ  ศิริมั่น
22. เด็กหญิงศิราณี  มีนอก
23. เด็กชายศุภกิจ  ปานขุนทด
24. เด็กชายสุริยา  เพ็ชรตะกั่ว
25. เด็กชายอภิเษก  จิตจวง
26. เด็กชายอัครพงษ์  ใจบุญ
27. เด็กหญิงอาภัสรา  งูเหลือม
28. เด็กชายเดชนรินทร์  ภูเงิน
29. เด็กหญิงเบญจพร  หมั่นนอก
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ลุนศรี
31. เด็กหญิงแจ่มนภา  แจ่มนอก
32. เด็กหญิงในฝัน  ขุนตาล
 
1. นายฐิติวัจน์  สวงโทโชติบูรณ์
2. นายปฏิเวธ  พงษ์ศิริจันทร์
3. นายณรงค์  รองศักดิ์
4. นายทศพล  ศรีสัตยานุกูล
5. นางนาฏสุดา  พงษ์ศิริจันทร์
6. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
7. นางสาวอรณิชา  สุมนนอก
8. นางวงเดือน  แสงทองสี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  มุ่งเจริญกลาง
2. เด็กหญิงนัยนา  อัดทวีคูณ
3. เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
4. เด็กชายพัทธดลย์  ปทุมสูตร
5. เด็กชายภานุพัฒน์  ไชยโวหาร
6. เด็กชายสหภาพ  เอี่ยมกาย
7. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
8. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
9. เด็กหญิงอินธิรา  แสนสุข
10. เด็กชายเอกรัตน์  อัมรนันท์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นายอธิเทพ  เหมราช
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กชายกิตตินันท์  เฉื่อยกลาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตากิ่มนอก
3. เด็กชายณัฐฏ์กร  งามชื่น
4. เด็กหญิงพรนภา  สังข์วิลัย
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ตากิ่มนอก
6. เด็กหญิงรัชนีกร  เขียวนอก
7. เด็กหญิงวิรนันท์  ธรรมเสมอ
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปานนอก
9. เด็กชายเมธานนท์  ปานนอก
10. เด็กชายโศรวิทย์  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เก่งนอก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงนอก
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
4. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
5. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
6. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
7. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
8. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
9. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ใจชอบงาม
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ละมุนนอก
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริมั่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินโพธิ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
3. นางวันดี  สวยกลาง
4. นางอติพร  เพ็ชรนอก
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  มุ่งเจริญกลาง
2. เด็กหญิงกานดา  พรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เก่งนอก
4. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
5. เด็กหญิงนัยนา  อัดทวีคูณ
6. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
7. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
8. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
9. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
10. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
11. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
12. เด็กหญิงอินธิรา  แสนสุข
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ราชโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  มนัสสิลา
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไลนอก
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  จัดนอก
5. เด็กหญิงธิพาพร  ธรรมา
6. เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบท
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คิดการ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำจริง
2. นางรุจิรา  ลิ้มวงศ์ยุติ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงกัญติญา   ชุ่มสีดา
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอเอื้อนกลาง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผินกลาง
4. เด็กหญิงทิพสุดา  แก้วบุดดา
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญนอก
6. เด็กหญิงพรรณิกา  ยี่จอหอ
7. เด็กหญิงพลอย  ชุ่มสีดา
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมั่นการ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สร้อยสด
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
4. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
5. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
6. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
7. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
9. เด็กหญิงสุทิตา  นำสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเเทียะ
11. เด็กหญิงแก้วตา  ครูทำสวน
 
1. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
2. นางมานิต  เกิดกลาง
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
5. นางสาวงามขำ  จันสด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ดีแก้ว
2. เด็กชายธนากร  วัดสระจันทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  มงคลรัตน์
4. เด็กชายสนั่น   ศรีนอก
5. เด็กชายอัสนีย์  ซ้ายจันทึก
 
1. นางหทัยชนก  ทำสันเทียะ
2. นางสาวทัศนีย์  รัตนวิชัย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ลอสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์โอสถ
3. เด็กชายปรมี  วังหอม
4. เด็กชายวรายุทธ  มนตรีหาญ
5. เด็กชายวิทวัส  ลาดสุวรรณ์
6. เด็กชายอนุสรณ์  ธรรมราช
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์ไธสง
2. นางเปรมจิต  ประภาสอน
3. นายอนุศักดิ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
2. เด็กชายธนดล  การบรรจง
3. เด็กชายธราดล  ตุละโก
4. เด็กชายธีร์ธวัช  ถินนอก
5. เด็กหญิงปานดวงใจ  ปะอันทัง
6. เด็กหญิงรยาพร  ศรีระษา
 
1. นายขวัญชัย  ตะเคียน
2. นางขันทอง  ตะเคียน
3. นายวิรัตน์  ลิ้มประเสริฐ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายจรรยาวุธ  วงศ์สุริยา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  พร้อมจิตร
3. เด็กชายตะวัน  หมายปิดกลาง
4. เด็กชายนวดล  ต่อโชติ
5. เด็กชายภาคิน  แทนไธสง
6. เด็กชายวัชระ  เสนาน้อย
7. เด็กชายศุภชัย  แทนไธสง
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  จันทรานุสรณ์
 
1. นายอคร  บุญประเสริฐ
2. นางวงเดือน  พุกพิลา
3. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กชายพีรกานต์  ชายกลาง
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
2. นางถาวรี  รุณรุทธิ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  โสนรินทร์
2. เด็กหญิงจามรินทร์  มีแย้มภัก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินทร์กาย
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสุจิตรา  ช้อนกระโทก
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สิงห์สระน้อย
2. เด็กหญิงรักษิตา  บาตโพธิ์
 
1. นายสุริยันต์  กลมเกลียว
2. นายอภิวัฒน์  รักพร้า
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 1. เด็กหญิงศศินิภา  ผันสันเทียะ
2. เด็กชายสรศักดิ์   คงคำ
 
1. นางสาวช่อรัก  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาววิภาพร  พิกุล
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงติณณา  สร้อยจิตร
3. เด็กชายวีรชัย  มูลรัมย์
 
1. นางสาววรรณภา  เนื่องชุมพล
2. นายณัฐพงษ์  สวนกิจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กหญิงปัณฑาวีย์  จานนอก
2. เด็กหญิงสรัลนุช  ทองสาย
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายพรชัย  บัวหอม
2. เด็กชายยุทธการ  คุ้มกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 1. เด็กหญิงสุภัชชา  วัชชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ระหาญนอก
 
1. นายมนต์เสน่ห์  แสนโคตร
2. นางสาวรัตนาพร  ดวงทำมา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธนายุต  จำปีกลาง
2. เด็กชายนทีธร  ประจิตร
 
1. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
2. นายกู้ชาติ  จัตุรงค์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายณัตพงศ์  วาดไธสง
2. เด็กชายไกรทอง  เบ้าทอง
 
1. นายสุมงคล  ดีมาก
2. นางเกศสรินทร์  ผลไม้
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงคันธรส  รอดทะเล
2. เด็กชายวิชานนท์  การบรรจง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
2. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
2. เด็กชายอภิชาติ  บุบพชาติ
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  ดียางหวาย
 
1. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
2. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญกลาง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  คนยั้ง
 
1. นายคมเดช  โคนโพธิ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แปงกันทะ
2. เด็กชายศรวิษฐ์  จินาวัลย์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ปล้องทองคำ
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1. เด็กชายรัชพล  ฉลาด
2. เด็กชายวาทิน  สังขสถาพร
 
1. นายพุทธศิลป์  ชินรินทร์
2. นายณัฐพงศ์  สามุติรัมย์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กชายธีรพงษ์  โคตรมงคุณ
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุภัทโรบล
3. เด็กชายอานนท์  จุลขุนทด
 
1. นางจรัส  จันทร์แจ้ง
2. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 1. นางสาวกรรณกมล  คำมุง
2. นายนัฐพงษ์  พลหาญ
3. นางสาวอริษา  ถาพิลา
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
2. นางสาวอรทัย  ไชยนรินทร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 1. เด็กหญิงธนัญญา  แคนครอง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์เรือง
3. เด็กชายภีรภัทร   อ้อมนอก
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาเกิดพะเนา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มั่นคง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสุข
 
1. นางสาวกานต์สินี  ถ้ำกลาง
2. นางสาวสมพร  หักทะเล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    วงษ์งอ
3. เด็กหญิงณัฐพร   ประทุมแสง
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา
5. เด็กหญิงนลพรรณ  ลาดนอก
6. เด็กหญิงอัจฉรา    ศรีสุริย์
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   นาคเหนือ
2. เด็กหญิงดมิศรา  กินรี
3. เด็กหญิงนิภาพร   อูปแก้ว
4. เด็กหญิงยลดา   หาญชนะ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  หาญชนะ
6. เด็กหญิงศศิธร  เกตุนอก
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นายปรเมษฐ์  ผลนา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1. เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จาบวิหค
3. เด็กหญิงลัดดาว  วัศราติยานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  ประพิณ
2. นางวราภรณ์  แก้วกำเนิด
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เกิดโต
3. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางสาวกรชุลี  ชาลีพรม
2. นางสาวพิกุลทอง  โต๊ะไธสง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงชลรดา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  เสือสา
 
1. นายอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี
2. นายบรรพต  เสนผาบ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายกิตติ  วังหอม
2. เด็กหญิงนิตยา  สุดชา
3. เด็กหญิงอภัสรา  นามวงษา
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  จานสายออ
2. เด็กหญิงวิภา  ชาวไร่
3. เด็กหญิงสุธิชา  จงกลาง
 
1. นางสาวพรศิริ  บุญกลาง
2. นางขวัญนภา  คิดรอบ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเวียน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญนอก
2. เด็กหญิงทิชานันท์  ทรงบัณฑิต
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  เกียดกลาง
 
1. นายนิมิต  ขันทอง
2. นายประยูร  พรหมวิริยกุล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงนิตยา  ทำขุรู
2. เด็กหญิงพิชญา  จุดอน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขะนอก
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสุภา  บุญรอด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชิดนอก
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ภู่นอก
3. เด็กหญิงอาริษา  ปืนโก
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสุภา  บุญรอด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงศกาวรัตน์  มุ่งอุ่นกลาง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ปะโภชนัง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงศรัญพร  จุดอน
2. เด็กหญิงศรีไพร  จงเพิ่มกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขำพลกรัง
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวกาญจนา  นันดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงปริณดา  สารไพร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางครองสุข  เสริมเปล่งศรี
2. นางวงศ์เดือน  หงค์นอก
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กชายภัทราภรณ์  จันปาน
2. เด็กหญิงยุพิน  เสลานอก
3. เด็กหญิงศิริพักร์  ศรีภูมิเดิม
 
1. นางสาวณัฐปรีญา  ผายพลพฤกษ์
2. นางจุไลวรรณ  ประกอบผล
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปริดา  นามเทพ
2. เด็กชายวัฐศิลป์  อุ่นนวล
3. เด็กชายไกรฤทธิ์  อาชุมไชย
 
1. นางศิริกัญญา  บรรดาศักดิ์ไพศาล
2. นางชวาลา  คำศิริ
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ประโคศรี
2. เด็กหญิงช่อลดา  ทองแสง
3. เด็กชายธีรพล  ชวนชัยสิทธิ์
 
1. นางจารุณี  เจริญสุข
2. นางสาวโคมฉาย  ทองมีศรี
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงกนกพร  พาดี
2. เด็กชายชิงชัย  พิทักษ์นอก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปืนโก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงนาฎศิลป์  คงนอก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนวิชัย
3. เด็กชายอดิเทพ  พิทักษ์นอก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายณัฐพล  วันศรีทอง
2. เด็กหญิงตติยา   ตาชูชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พันธ์ทอง
2. นางขันทอง  บุญเจริญ
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงเทพ
2. เด็กชายอนุชา  สินนอก
 
1. นางสาวสุเนตร  สวาทนา
2. นางสาวเจือจิตร  บุญมานอก
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 1. เด็กชายคชาวุฒิ  เอื้อนกระโทก
 
1. นายพรทวี  ชื่นชม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสุจิตรา  กระเดา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จันทะวงค์
 
1. นางรติมา  สนนอก
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  สิมาจารย์
 
1. นางสาวนริศรา  ทัดพิชญางกูร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุขนอก
 
1. นายเจษฎา  ดงอุเทน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาตรไตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำจันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงนิล
4. เด็กหญิงจิราพร  ทับที
5. เด็กหญิงนพมาศ  จิตสุธรรม
6. เด็กหญิงวราพร  กุลโนนแดง
7. เด็กหญิงวีนัส  เค้าหัน
 
1. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
2. นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก
3. นางศศิธร  นัยวิกุล
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุลัดดา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายพีรพล  สูงโนนตาด
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายกิจติพงษ์  หยวกกลาง
 
1. นายสุภาพ  คำราช
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กชายนำชัย  หมั่นกิจ
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เสวะนา
 
1. นางสาวบุญยรัตน์  แทนรินทร์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธีรเมต  โพธิ์ศรี
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงอริศรา  โคกสูง
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายภูริทัต  จันสด
2. เด็กชายสนธิยา  เกยสุวรรณ
3. เด็กชายอนุชา  ทานอก
 
1. นางขันทอง  ตะเคียน
2. นางสาวศุภลักษณ์  เลิกนอก
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิธิกร  นิกขุนทด
2. เด็กชายพิชิต  ใจชอบ
3. เด็กชายสมชาย  เงินนอก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
2. นางบุบผา  ช่วยงาน
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายบุญรอด  หาบุดตะ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  คิดรอบ
3. เด็กชายเจษฎา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสินีนาฎ  ปลื้มมะลัง
2. นางประไพศรี  ไกรอำ่
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กชายจิรยุทธ  เฉลี่ยกลาง
2. เด็กชายพานทอง  เผือกนอก
3. เด็กชายอนุลักษณ์  จงเทพ
 
1. นางจรัส  จันทร์แจ้ง
2. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กชายคมกฤษณ์  สาสิทธิ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สารชมภู
3. เด็กชายปวริศ  วังหนองเสียว
 
1. นางจรัส  จันทร์แจ้ง
2. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงวรรณนภา  ดาปุย
3. เด็กชายเรียงตะวัน  คำเสียง
 
1. นางสาววริศรา  ไลนอก
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายนพวัฒน์  สอยกลาง
2. เด็กชายพีรยุทธ  คิดการ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  ชาวสวน
 
1. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
2. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วพวง
2. เด็กชายธนากร  ชาวสวน
3. เด็กชายเนรมิตร  ประวันนา
 
1. นางทิวทัศน์  ศรีละครเลิศ
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายปานชัย  ทองนอก
2. เด็กชายรวีโรจน์  ทิมเดช
 
1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
2. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายธีรพันธ์  เมลิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขสีดา
 
1. นางรัชนี  จันทร์เพ็ญ
2. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายนวพล  พลไชโย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์
2. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายจิรภาส  วาสนา
2. เด็กชายวายุ  ธุระทำ
3. เด็กชายศรันยู  ตรวจนอก
 
1. นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง
2. นางอุไรวรรณ  โคตรชาลี
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1. เด็กชายประจักษ์  คงไธสง
2. เด็กชายพงศกร  ศรีตะ
3. เด็กชายเบญญสิทธิ์  ชิดนอก
 
1. นายโกญจนาท  ด่านกลาง
2. นายเด่น  อุทัยสา
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายนาคิน  หลาบนอก
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เทียมทัน
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายกิตติกร  ไชยริปู
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายพรชัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางละม่อม  ศรีวัฒนพงศ์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายพิพัฒน์  ปาปะกัง
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สร้อยเพชร
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
 
1. นายดำรง  ไชพารา
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงอาภาพร  ถนอมดี
 
1. นายทวี  มาเหง่า
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  วังหอม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ยุบรัมย์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  วันติรัมย์
4. เด็กหญิงชญานี  ดีไร่
5. เด็กชายณัชชนะพล  กาดนอก
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ราช
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สวนดี
8. เด็กหญิงนันทชา  บุญภักดี
9. เด็กชายนันทวุฒิ  แสงเดือน
10. เด็กหญิงนันทิกา  ปัตพี
11. เด็กหญิงนิตยา  ธรรมมานอก
12. เด็กหญิงปนัดดา  จรเข้
13. เด็กชายปรเมษฐ์  บุขุนทด
14. เด็กหญิงพรทิพย์  ลูกชัยสง
15. เด็กหญิงพัชรา  พรมมานอก
16. เด็กหญิงพัณณิตา  ลูกชัยสง
17. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ประโคศรี
18. เด็กชายภูวนาท  สุโพธิ์
19. เด็กชายภูเบศร์  ทองพิมพ์
20. เด็กหญิงรัศมี  แสงหิน
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประจิมนอก
22. เด็กหญิงลลิตา  ปาปะไพ
23. เด็กชายวัชรพล  จันทรมนตรี
24. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิงลา
25. เด็กหญิงศศิวมล  จอมศรีคะยอม
26. เด็กชายศิริมงคล  ศรีโสภา
27. เด็กหญิงอริน  แสนศรี
28. เด็กชายเจษฎาพร  อุนานุยา
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมพงษ์
30. เด็กหญิงเสริมศิริ  พิมจันทร์
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
2. นางสาวอัญชลี  สันติรักษ์พงษ์
3. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
4. นางสาวสุปรียา  นามวันสา
5. นายพงศ์สมาน  เจริญสุข
6. นางสุภาพ  จิวเมือง
7. นางจารุณี  เจริญสุข