หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma7

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา โพธิสมโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
2. นายสมาน สอพิมายโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายวีระศิลป์ เทพจิตร์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายนิมิต คำนึงถึง โรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
5. นายบุญเริ่ม วิไลพัฒน์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
6. นายพนม ศรรีรามบุรีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว จำปาโพธิ์โรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ทีปกรกุลโรงเรียนบ้านคล้ากรรมการ
3. นายสุบรรณ เพ็ชรแสนโรงเรียนบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
4. นายวัชรพันธ์ สันติธรรมพงษ์โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นางสาวงามนิตย์ ทุมาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
6. นายจตุพล หาญดีโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
7. นายวุฒิกร สีหาบุตร โรงเรียนบ้านโนนไม้งามกรรมการ
8. นายเผด็จ ประณีตพลกรังโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี สอพิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี1กรรมการ
10. นางวิวัฒนา สุขมาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวศิริพร กรำกระโทกโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธนกฤต สุดใหม่โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
2. นายพงศ์พิรัต บุญแซมโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นายจรัล บุญวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นายวัชรพันธ์ สันติธรรมพงษ์โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นางวนิดา ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นายจารุศักดิ์ รัตนรังสิกุลโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
7. นายสมาน หน้าพิมายโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
8. นายสมชาย ปลื้มพันธ์ โรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
9. นายรังสัน สุขประเสริฐ์โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
10. นายฐาปกรณ์ ฐิติเสรีโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
11. นางวิวัฒนา สุขมาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายธนศักดิ์ เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสาโรช ฉาบพิมายโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นายสุพิน เขตคามโรงเรียนวัดแกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา บุไธสงโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
4. นางสาวกิตติวรรณ อ่อนสุวรรณโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นายนิยม เพลินบุญโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
6. นายนคร นาคเครือ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
7. นายสาธิต สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
8. นางสาวบุญเรือน จือพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
9. นายธนัน จองโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
10. นางวิวัฒนา สุขมาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวสุภภร อโนรีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เทพกลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นายพนมกร คำศูนย์โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ทับทีโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นายอนันต์ โหนาโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
5. นางศุภวัฒน์ มาตมูลโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
6. นายอารมณ์ สร้อยเพชร โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สีระสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
8. นางวันดี นิลพิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
9. นายอภิเษก วรรณไชยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสุทธิพร คล้ายเมืองปักโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
11. นางวิวัฒนา สุขมาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธนารัตน์ มาลัยศรีโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นางสาวระวิ ขอมอบกลางโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
3. นายนัทวัฒน์ จันทร์นอก โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปํณณทัต สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
5. นางสาวปารินา แครกระโทกโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันโทโรงเรียนสำพะเนียงกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
3. นายวรรชัย สิทธิตาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางวรรณวิมล วิภาดาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญชู เถื่อนกลางโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
2. นางสมสุนันท์ กาศก้องโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นางเบญจมาศ พวงมณีโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
4. นางปุญญัสสิกา กองเงินนอกโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงกรรมการ
5. นางปณิธาน กันหา โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
6. นางสุพิน เมียมขุนทดโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
7. นางอัศราภรณ์ ชะออนโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
8. นางอาภร ปักการะเณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสมหมาย จักสารโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางศุภชานันท์ สิรพัทธ์โภคินโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูงโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
4. นางเรืองรอง คงประฐาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร คำพิมาย โรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางพจมาน เพาพานโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา สิงห์สุพรรณโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นายมุน สารสินโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ยาพิมายโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสาวสรวงสุดา คนพิมายโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
3. นางกุลแก้ว พิลาสมบัติโรงเรียนดอนมันกรรมการ
4. นางสำราญ คัมภิราโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
6. นางสาคร ศรีพุฒโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
7. นางสำอางค์ เหล็กประสุข โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางจรัสศรี มณีแสงโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสรรค์ เถื่อนกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นางสาวพุทธรักษ์ อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
3. นางศุภวรรณ รามกลางโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมควร มีศรีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
2. นายโกศล ชูใจโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
3. นายวิศรุต บัวสาย โรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ แสงแพงโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวพินทอน จงกลกลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางนวนุช สุดขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
3. นายเอกภพ ภายศรีโรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวรพีพร ธรรมรัตน์วัฒนาโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสถิตชัย ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปริญญาภรณ์ อัคราชโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ปัดธุลีโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางธันคยาณีย์ นรินทร์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
5. นางจำเนียร สุขทั่วโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนัยรัตน์ วุฒิพงศ์กุลยศโรงเรียนบ้านดอนลำดวน กรรมการ
2. นายจิตรกร จูไธสง โรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
4. นายยศชัย มารยาตร์ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวกนกอร ประจัดโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเลิศ รวดเร็วโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
2. นางศุภลัคน์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
3. นายบุญพิศ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นายชาติชาย กาวไธสงโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี นิลเลี่ยมโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
6. นางพัฒนา รัตนนท์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวปวีณา สีโพโตโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ รอดวินิจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เย็นรมภ์ โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
3. นางจีรภรณ์ เลามานิมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวระวีวรรณ คำหล่าโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน ปิดสายะโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
3. นางสำรวม แสนเย็น โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
4. นางสุฌารักษ์ อัยลาโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบงกรรมการ
5. นายธเนศ ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
6. นายบุรี สีหาบุตร โรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวจีระภา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสรวิชญ์ จำนงนิจโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
2. นางประริชาติ ศรีเขียวโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นางอนงค์ ปีนะภาโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ ดีรบรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
5. นายประเสริฐ ทำนุโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เกตุย้อยโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
2. นายชลิต ขาวสุขโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
3. นางจิตตภัทร์ ทบลมโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ การค้าโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กลุ่มกลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ นาหว่านโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย สังคะโลก โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ตู้กลางโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางดาวเรือง ปรุงเรือนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
2. นายวัชระ นาดีโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางสาวนิติยา นาคดิลกโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ การค้า โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ แสงแพง โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือกรรมการ
7. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนหนองตะคลองกรรมการ
2. นางสุภาวินี ประชุมโรงเรียนบ้านดอนลำดวน กรรมการ
3. นางฉวี คำเกิดโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
4. นายประทีป กุลนาแพงโรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
5. นายคมกฤชพิพัฒน์ ประชุมโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
2. นางมาลี พิมละมาศโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
3. นางชลิตา ไชยราชโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
3. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโปร่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเอกชัย คุณาจารย์ โรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
3. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
4. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพูทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพูทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพูทรากรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนโนนอุดมนพดลอุปถัมถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร จิตรจำลองโรงเรียนบ้านหนองโปร่งกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนหนองโป่งฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนหนองโป่งฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางบังอร เสริมสุขโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
4. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสมถวิล กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านหนองโปร่งกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ค้าขายโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางประพิณสรรค์ ภักดีรัตน์โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวโชติกา สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ วัชรพาณิชโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองโปร่งกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเชษฐา โฮมวงค์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ ขันทาโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นายศุภกฤต พัฒนกุลโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เทียมทะนงค์โรงเรียนบ้านลุงตะมันกรรมการ
3. นางพัฒนา รัตนนท์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายภูวนารถ ไปนาวะดีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
5. นายสุนทร สะเริญรัมย์โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พากเพียรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
2. นางละเอียด ปรีดีวงศ์โรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางปราณี นวลละออโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นายปัก ลาภยิ่งยง โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
6. นางพาพิศ อยู่ภักดีโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวอจิราภา ดีด่านค้อ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
8. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
9. นางสาวประยูร แก้วสีใสโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
10. นายคีตะ อรรถวันโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
11. นางกันตินันท์ รัตนสีหาโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตติยา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
2. นายละเอียด ปรีดีวงศ์โรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นายณรงค์ เอกพันธุ์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นายคีตะ อรรถวัน โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
7. นายภูวนารถ ไปนาวะดีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
8. นายวันชัย ทองคำโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
9. นางสาววลัยพร สูงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกันตินันท์ รัตนสีหาโรงเรียนโนนยอ กรรมการ
2. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เสนงามโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
4. นายสมบัติ จุปมัดถาโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประจง ธีรพงศธรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
2. นายสำเริง ฟุ้งพิมายโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นายละเอียด ปรีดีวงศ์โรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ เอกพันธุ์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นางสาวปราณี พนารินทร์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
7. นางอภิญญา ทุมวารีย์โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ เสนงามโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ สนิทบุญโรงเรียนบ้านชีวานกรรมการ
2. นางจารุณี หอมทองโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแหวงกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสมทรัพย์ ภิญโญ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
6. นายจักกริช ศรีระชาติโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
7. นายอภินันท์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
8. นายสุนทร สะเริญรัมย์ โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
9. นายอภิเษก วรรณไชยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายธำรง วัชรพาณิชย์โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎรนุเคราะห์)กรรมการ
11. นายเวช กันตังกุลโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
12. นางปัณพร มูลจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
13. นางสาววาสนา นวลสกุลนิภาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นางสาวรัชดา มีศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ จันทีนอกโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นายปวริศร์ บุบผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์โรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
7. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
8. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรื่องโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
9. นางกัลยาณี เลขลบโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
10. นางสาวจงดี แจบไธสงโรงเรียนท่าเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายขจร เลี่ยมรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
2. นายธำรง วัชรพาณิชย์โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นางจารุณี หอมทองโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา เทินสระเกษโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
6. นายเวช กันตังกุลโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
7. นางสาวจันทร์ทิวา เผือกมูลโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
8. นางปรางทิพย์ แท่นรีโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
9. นางสาววาสนา นวลสกุลนิภาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
10. นางกิติยา วงษ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ภิญโญโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
12. นางปัณพร มูลจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
2. นางสาวรัชดา มีศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ ช่างเหล็กโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ มาตราโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
6. นางสาวจงดี แจบไธสง โรงเรียนท่าเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ กลางหมื่นไวยโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
8. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรื่องโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
9. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎรนุเคราะห์)กรรมการ
10. นางกัลยาณี เลขลบโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
11. นางกมลพรรณ วาดพิมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
12. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์โรงเรียนบานสะแกงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา นวลสกุลนิภาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นางจารุณี หอมทองโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นายเสถียร วิจารจิตต์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
7. นายธำรง วัชรพาณิชย์โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
8. นางปัณพร มูลจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
9. นายเวช กันตังกุลโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
10. นางกิติยา วงษ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ภิญโญโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารุณี หอมทองโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางนิตยา เทินสระเกษโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นายกิติยา วงศ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
5. นายธำรง วัชรพาณิชย์โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎรนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์โรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางกมลพรรณ วาดพิมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรัชดา มีศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ จันทีนอกโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
6. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
7. นางกัลยาณี เลขลบโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
8. นางณัฐภรณ์ ติ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
2. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดโคกสีโนนรังกรรมการ
3. นางชลธิชา ผลาทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
4. นายชโยดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นางสาวบงกชพร โพธิขำโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายศุภกฤต พัฒนกุลโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุนทรีย์ จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
8. นายสุริยะ กึนพันธ์โรงเรียนบ้านดอนแซะกรรมการ
9. นายรวินันท์ ดุลสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
10. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
11. นางพิสมัย ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
12. นายวันชัย ทองคำโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์โรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
3. นางสาวรัชดา มีศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ ช่างเหล็กโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลพรรณ วาดพิมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
6. นางกัลยาณี เลขลบโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
7. นางสาวจงดี แจบไธสงโรงเรียนท่าเรือวิทยากรรมการ
8. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรื่องโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรวินันท์ ดุลสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
4. นางเกษมศรี ไชยปัญญาโรงเรียนวัดหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวบงกชพร โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายชโยดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
7. นายศุภกฤต พัฒนกุลโรงเรียนดงประชานุกูลกรรมการ
8. นางสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปภาดา รักษ์เมตตาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นางสาวรวินันท์ ดุลสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิศมัย ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นายเดชนรงค์ ปะโมทะโก โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ กรรมการ
7. นางศิริพร คำคงโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุนทรีย์ จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
9. นายชโยดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชโยดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
2. นางสาวรวินันท์ ดุลสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
5. นายกวินธร บนภัทรวรรษโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
6. นางสาวบงกช โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายศุภกฤต พัฒนกุลโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
8. นางชลธิชา ผลาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นายเชษฐา โฮมวงค์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เสนงามโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภาพรรณ เค้างิ้วโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา กุนอกโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
4. นางกิติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางสุปราณี กาศก้องโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
6. นางสาวเกวรีย์ ดีจริงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ บัวโค้งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
2. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางโสภาพรรณ เค้างิ้วโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายไพศาล สง่าศรีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
7. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
8. นางกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนหนองปรือแดงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขต โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
2. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาววาสนา สมันรัมย์โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรลภา เนื่องละมุลโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นางจำเนียร นาอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ชำนิสุทธิ์โรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
4. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
6. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนโนนอุดมนพดลอุปถัมถ์กรรมการ
7. นางกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนหนองปรือแดงกรรมการ
8. นางวาสนา สมันรัมย์โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
2. นางรังสิมา จันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ บัวโค้งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
6. นางสาวเกวรีย์ ดีจริงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายจักรี ตามจนาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"กรรมการ
4. นางสาวอนุศรา กาศก้องโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนโนนอุดมนพดลอุปถัมถ์กรรมการ
6. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
7. นางสาวเกวรีย์ ดีจริงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
2. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญญา ยะปะตังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
3. นางรังสิมา จันทสิงห์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวาทิต มะยมโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นายธเนศ ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
3. นางวาสนา สมันรัมย์โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
4. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนโนนอุดมนพดลอุปถัมถ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ยะปะตังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายนพดล บุญไทยกลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นายยงยุทธ บัวลายโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
3. นางจำเนียร นาอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางราตรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
5. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานะ เล่สิงห์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
2. นางสาวมัสลิน สร้อยพิมายโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
3. นายยอดรัก วันนาโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
4. นายสราวุธ ตู้ธีระโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
5. นายกำจัด วัฒโนโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวปรานี บุญทาโรงเรียนหนองปรือแดงศิริราษฎร์ปการกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ดาษไธสงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสงโรงเรียนบ้านละเลิงหินกรรมการ
3. นายสมชาย เจริญโนนสูง โรงเรียนโนนขุยสามัคคีกรรมการ
4. นายชอุ่ม ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นายวีรพันธ์ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายยอดรัก วันนาโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพีรภัทร กิจสนธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
2. นายสมทรง แพงคำโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นายอภิเษก วรรณไชยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรจนา เล้าสุริพงศ์โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
3. นางไพรินทร์ ศรีบัวบานโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
4. นางนัยนา ยุดไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา กินนอนโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
2. นางสาวดาหวัน สาพันธ์โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
3. นางสุวารี ไวยวุฒินันท์โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ รัตตสนธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจิตรี จับพิมายโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สวนแก้ว โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
3. นางสาวณภัทร บุบผาลาโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นางทรงพิมล สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายถวิล เดือนกระจ่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
2. นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสมพล พะนาลาดโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
5. นายสุธีรวุฒิ จอมธิโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
6. นายทวีสิน อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
7. นายไอศูนย์ ภูวิศวิชามัยโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
8. นายอดุลย์ พุทธลา โรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
9. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
10. นายชนินทร์ สังข์ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
11. นายชิตพงศ์ จงโกเย็นโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
12. นางสาวสุภัคษร สุขเพียโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
13. นางศิริวรรณ พันธ์ใยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ รักษาทรัพย์โรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุรชัย จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายสุพรรณ พลยางนอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เทศไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. นางสำเรียน ปักการะโตโรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางกัลยา แสนรังโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูถาดลายโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์ โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
4. นายไพบูลย์ คำอูโรงเรียนบ้านหนองคอกควายกรรมการ
5. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นายนเรศ รูปเหมาะโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
7. นายอภินันท์ รวยกระบือโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิศิษฐ์พงษ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
3. นางสาวพาริณี เหล่ามาลาโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ชิณวงษ์โรงเรียนช่องแมววิทยากรรมการ
5. นางสาวจรูญทรัพย์ เทียบมัง โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
6. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
7. นายภูวนาท แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
8. นายวุฒิไกร เรืองเรื่อโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเทพนิวัติ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
10. นางสาวศิริพร สีโสมโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ใจเที่ยงโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสาวพาริณี เหล่ามาลาโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ชิณวงษ์โรงเรียนช่องแมววิทยากรรมการ
4. นางอนุสรา วิศิษฏ์ศิลป์ โรงเรียนประโดกสามัคคี กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เมืองแสนโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ มันปทุมโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐศิษฏ์ พากเพียรโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
2. นายพรชัย แย้มเศียรโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
3. นางสาวจิตติญาณี ศรีนอกโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
4. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นางภัทราพร ธัญกิจเจริญสินโรงเรียนบ้านหนองห่างกรรมการ
6. นายบุญเรือง เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
7. นางสาวมัทรี จันทีนอกโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นางสาวประวีณา ปั่นสุขโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
9. นางศิริวรรณ พันธ์ใยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
10. นางสาวประไพพร ภู่ถนนโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยกรรมการ
11. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ศรีดาราโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นางสาวจิตติญาณี ศรีนอกโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
3. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางสาวคุนัญญา แหลมไธสงโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
6. นายนิวัตร ใจช่วงโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
7. นางสาวชวพร กอเลิศสุชัยโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศรุดา บุณธรรมมกุลโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นายสุรชัย ปัดภัยโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
3. นางสาวกนกอร เข็มสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑ์ บรรหาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
5. นายธีรยุทธ พาโคกทมโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวนุชชาวี โมงขุนทดโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
7. นายนิวัตร ใจช่วงโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
8. นางสาวจอมจิตร์ โคกเกษมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
9. นายอนันตชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
10. นางวรรณา มณีกันทังโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
11. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
12. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางรัตติกาล สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส วันทาแท่นโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกนภัส วันทาแท่นโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ ดีกระโทกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ แสนพลดีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
4. นายปุลิน กูลพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐภัทร โทมณีสิริโชติ โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
2. นายกฤษฎา พรมชัยนันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพรรณี เพชรตะกั่วโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
3. นางราชาวดี วงษ์สวรรค์ โรงเรียนโนนขุยสามัคคีกรรมการ
4. นางละม้าย ปิดตาฝ้ายโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ช้างน้ำโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
6. นางอมร เมยมงคลโรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายสมัย จันทีนอกโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
8. นายพิทักษ์ แจ่มมาลาศรี โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
9. นายเฉลิมชัย รักพร้าโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
10. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
11. นางสาววาสนา คำบรรจงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
12. นายสามารถ มูลจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายสามารถ มูลจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
3. นายบัญญัติ อยู่ชุมพลโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา รักขันแสงโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายประชุม คมขำ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
6. นางเพียงใจ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวนัญธิชา ไชยแสงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
8. นางยุภาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง สิงห์คำจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นางศิริทิพย์ หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นายกฤษฎา เมยมงคลโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สินอำนวยผลโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
6. นายประมวล ภู่ชะอุ่มโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบงกรรมการ
7. นายวัชรีสาร พจน์ปริญญาโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
8. นางสาวนันนภัสน์ รัทธนีโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
9. นางภัทรธิดา นันอุมาสีโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พรหมรศโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
2. นายกฤษฎา เมยมงคลโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายธนทร มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
4. นายวีรชัย มาแสวงโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นายรัญชกร ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
6. นายพิทักษ์ เมืองแสนโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
7. นางสาวยุพาพร โจดกลางโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางละม้าย ปิดตาฝ้ายโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางจุฑามาศ น่วมสำโรงโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
3. นางจินตนา สาสีดาโรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริราษฎร์ปการ)กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จิตรนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองกกกรรมการ
5. นางพิลาพร ฐิติเสรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นายสมส่วน พูวงษ์สานอกโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ แย้มเศียรโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
2. นางรัตนา พูนสระน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
3. นายสำเนียง บำรุงการโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
4. นางวรรณมาศ เรืองธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สารคล่องโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นางพนารัตน์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
5. นายจำนงค์ ชมภูปฏิโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
6. นายรังสฤษฐ์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
7. นางนุชจิรา รัตนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
8. นางประภาพร พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
9. นายจักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมาณโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
10. นางมัลลิกา สัตนาโคโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
11. นางสาวสุพรรณี สมัชชัยโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจรูญ สีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นายอรรถ สดกลางโรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ มัททะปาโทโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
4. นายจิราณุวัฒน์ วุฒิงาม โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
5. นางกมล สินอำนวยผลโรงเรียนสินอำนวยผลกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร ชินวิวัฒนชัยกุลโรงเรียนบ้านลุงประดู่กรรมการ
7. นายนวกานต์ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ สุวรรณทา โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
9. นางณิญา หมั่นสระเกษโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
10. นางสาวนวลนารี กูลขำโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
11. นางอภิญญา พลละครโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมณี สดกลางโรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
2. นางพนารัตน์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สมัชชัยโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
4. นายจำนงค์ ชมภูปฏิโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นายทศพล แสนศรีโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
6. นางศศิธร เมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
7. นางลำแพน จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
8. นายชุมพล พูนวรรณกุลโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุภาพร ธนเจริญวรรธโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ มัททะปาโทโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นางพวงเพชร คงภักดีโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายอัคราพงศ์ ตุงไธสง โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
4. นายเอกพล ศรีไวย์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางสุภาพร ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
6. นายนาวี สว่างจิรวงศ์โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
7. นายสรวิศ ยอดสละ โรงเรียนบ้านโนนตำหนักกรรมการ
8. นายประสิทธิชัย อารมณ์เพียรโรงเรียนบ้านลุงตะมันกรรมการ
9. นายธวัชชัย กาพลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภิชา แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ พาพิมายโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางยุภาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายประนอม แนบกลางโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จันทนุกูลโรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ ประพาสพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
4. นางอารมณ์ สาสีเสาร์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนภาพร ม่วงชูอินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
2. นางสุดาทัศน์ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เพชรรัตน์โรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
4. นางทองเพียร จันทีนอกโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางประยูร ศรีสัตยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
6. นางสาวรินดา รังดิษฐ์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางวิมลศิริ ประกอบผลโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชุมพร ตะคอนรัมย์ โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
2. นางดารา ธรมมสารโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นางกุหลาบ โพธิพันไม้โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกาญดา ทาวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรินดา รังดิษฐ์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุพาพร พาจันทึกโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
2. นางสุอัมพร ปานพูนโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางสุจรรยา พราหมณ์ไธสงบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นางอรุณ แพะขุนทดโรงเรียนบ้านลุงตะมันกรรมการ
5. นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุจาริน กาศก้องโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประทุมจรโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวษมาสิริ โชติกลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นางกัณจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
5. นางอรุณ แพะขุนทดโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปทุมทอง สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
2. นางร่วมจิต แจ่มเพชรโรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
3. นางอรพิม พลอาวุธโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ตรีสันเทียะโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ พลละครโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปทุมทอง สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
2. นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
3. นางหวาน ทำนุ โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
4. นางพิชญญดาภา ใจกว้างดีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม เคลิ้มกระโทกโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวนิภา อินทร์ทองหลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางแสงเพ็ญ สีมาพลโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
3. นางน้ำฝน มาตรปัญญาโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นางกานดา แก้วไชยโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
6. นางรัชณัน ตุพิภาคโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
7. นางสาวจินดา สิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
8. นางวิภาดา โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
9. นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
10. นางพิชญานิน สุวรรณทา โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
11. นางสุจินดา ภิมุขมาตยาโรงเรียนอนุบาลจินดากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ พรร่มโพธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. นางฐิติมา หมั่นประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางวรัญญา กลางสูงเนินโรงเรียนดอนมันกรรมการ
4. นางสาววรางคณา ถือมาลาโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
5. นายมยุรี สืบพรมโรงเรียนบ้านสว่างนาดีกรรมการ
6. นายวิภาลักษณ์ อุบลหล้าโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
7. นางรัชดา บุญอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
8. นางจริยาพร พลึกรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรัชนี สัมมารุ่งโรจน์โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
2. นายอุเทน ทัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือกรรมการ
3. นางอนงค์ วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ยางนอกโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
5. นายประมวลศิลป์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
6. นางอรพินธ์ พิรักษาโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
7. นายพสิษฐ์ นาหว่านโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
8. นางวรรณศรี วรรณพงษ์เจริญโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
9. นางธนัชชา แสงทองโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
10. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
11. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
12. นางชามาศ ธีรคุณัญญาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
13. นางนัยนา ยุดไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางฐปนีกร หาญนอกโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
2. นางปรุงจิต ฝอยตะคุโรงเรียนบ้านตะบองกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กินนอนโรงเรียนวัดปลักแรดกรรมการ
4. นางเตือนใจ นภาพรโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นายองอาจ เดชนอกโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
6. นายไพฑุรย์ อินทร์น้อยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
7. นางสุรพิษ สีลาดเลาโรงเรียนครูเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
8. นางอรัญญา นันอุมาลีโรงเรียนบ้านลุงประดู่กรรมการ
9. นายมนตรี พลค้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
10. นางสาวนภัสกรณ์ อาสาโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
11. นางพุทธรักษ์ อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
12. นางชนัดดา ยอดนครจงโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประทุม เพชรโตโรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นางสาคร ศรีพุฒโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
3. นางธนวรรณ สุวรรณทาโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
4. นางสำอางค์ เหล็กประสุขโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ เกษทองมาดอนมันกรรมการ
6. นางสาวสุมณฑา ประภาสพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
7. นางอัศราภรณ์ ชะออนโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
8. นางจงกลณี ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
9. นางเรืองรอง คงประฐาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุปผาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
11. นางสาวมีนา พลสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
12. นางเบญจมาศ พวงมณีโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัศราภรณ์ ชะออนโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
2. นางสาวสมณฑา ประพาสพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นางสาวมีนา พลสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางสาคร ศรีพุฒโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เพ็ชรแสงโรงเรียนกุลโนกรรมการ
3. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เพ็ชรแสงโรงเรียนกุลโนกรรมการ
3. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ รอดวินิจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ รอดวินิจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิตชัย ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
3. นางนพรัตน์ เพ็ชรแสงโรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นายสุพรรณ พลยางนอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
5. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
6. นางสาวมะลิ ไชยแก้วโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. นายชาติชาย กาวไธสงโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
8. นายสุวัฒน์ วงศ์เพียรโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายประเวทย์ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ รอดวินิจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
11. นางณิญา หมั่นสระเกษโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
12. นางสุภลัคน์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เพ็ชรแสงโรงเรียนกุลโนกรรมการ
3. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนโคกเพ็ดกรรมการ
4. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพาพิศ อยู่ภักดีโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ คงเป็นนิจโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
4. นางนพมาส พาโคกทมโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
5. นางรังสิมา จันทสิงห์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นางกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนหนองปรือแดง กรรมการ
7. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ ยาพิมายโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
10. นางจำเนียร นาอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
11. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายสุภาพ ไชสงโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
5. นายยศชัย มารยาตร์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
6. นายสมควร มีศรีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
7. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ไชสงโรงเรียนใหม่ปฏิรูปกรรมการ
2. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายยศชัย มารยาตร์โรงเรียนบบ้านครบุรีศึกษา กรรมการ
5. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
7. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
8. นายสมควร มีศรีโรงเรียนหนองบัวลอย กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ทิศกลางโรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
2. นายสุภาพ ไชสงโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
3. นายยศชัย มารยาตร์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
4. นายบุญพิศ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
6. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
7. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
9. นายสมควร มีสุรีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
10. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
11. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
12. นายเจริญพงศ์ เบาแรงโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพูทรากรรมการ
2. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบองกรรมการ
3. นางสาวอจิราภา ดีด่านค้อกรรมการ
4. นายภูวนารถ ไปนาวะดีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทวิทยากรรมการ
3. นางบังอร เสริมสุขโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นายวิชัย บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญา ทุมวารีย์โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ ขันทาโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
8. นายสนอง แหวานพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
9. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณภัทร เธียรวรรณโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไอศูรย์ ภูวิศวิชามัยโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นายธนวรรณ์ สิทธิเลิศกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภูวนาถ ไปนาวดีโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ)กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บัวนาคโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
7. นายณภัทร เธียรวรรณโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
8. นายเชษฐา โฮมวงค์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
9. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" กรรมการ
10. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผอวบ กุลนาแพงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นางสาวอุไร ยาพิมายโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางเตือนใจ สมนอกโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสุวิมล เขตอำนวยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
5. นางพนารัตน์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
6. นางสำเรียน ปัการะโตโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางรัตนา พูนสระน้อยโรงเรียนบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผอวบ กุลนาแพงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นางสุวิมล เขตอำนวย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
3. นางสำเรียน ปักการะโตโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเตือนใจ สมนอกโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางจารุณี พิมพ์ขนิษฐ์โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
6. นางพนารัตน์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
7. นางรัตนา พูนสระน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
8. นางศรีสุดา เทียมโคกกรวดโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
9. นางสาวอุไร ยาพิมายโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
10. นางสาวรุจพัชร รอบคอบโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางก่วง แคนดาโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
2. นางวิมลศิริ ประกอบผลโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางหวาน ทำนุโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี ชัยศิริวงษ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
5. นางราชาวดี วงษ์สวรรค์โรงเรียนโนนขุยสามัคคีกรรมการ
6. นางนิตยา กัลยาณีโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางปทุมทอง สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ จันทนุกูลโรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
9. นางพรทิพย์ ตรีสันเทียะโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
10. นายภารดร วนไธสงโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางพรทิพย์ ศิวะโรจน์จินดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ชัยศิริวงษ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
2. นางวิมลศิริ ประกอบผลโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ศิวะโรจน์จินดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
4. นางก่วง แคนดาโรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
5. นางปทุมทอง สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
6. นางนิตยา กัลยาณีโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายภราดร วันไธสงโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
8. นางหวาน ทำนุโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
9. นางราชาวดี วงษ์สวรรค์โรงเรียนโนนขุยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย สกุลพองโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
2. นางอรพินธ์ บุญญานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางวาสนา สมันรัมย์โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
4. นายพิทักษ์ แจ่มมาลาศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
5. นายจำนงค์ ชุมภูปะฏิโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
6. นายธนทร มูลจันทร์โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
7. นายบุญเรือน เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
8. นางอุดร เขตกลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
9. นางสาวพนิดา สายจันทร์โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
10. นางสาวจอมจิตร์ โคกเกษมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
11. นายบัญญัติ อยู่ชุมพลโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
12. นายบรรจบ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา สมันรัมย์โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวพนิดา สายจันทร์โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
3. นายบรรจบ วิชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย สกุลทองโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไสว นนลือชาโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมานโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ปลื้มพันธ์โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นายนาวี สว่างจีรวงศ์โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
5. นายสามารถ มูลจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ)กรรมการ
6. นางจินตนา สาสีแดงโรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ ชานอกโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
8. นางรัชดา บุญอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
9. นายคณพัชญ์ ปินาถาโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
10. นายวัฒนศักดิ์ ใยระย้าโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ แสงอ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
12. นายธนทร มูลจันทร์โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไสว นนลือชาโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
2. นายธนทร มูลจันทร์โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
3. นายคณพัชญ์ ปินาถาโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ แสงอ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
5. นางรัชดา บุญอยู๋โรงเรียนชุมชนหนองจิกกรรมการ
6. นางจินตนา สงสีดาโรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริราษฎร์ปการ)กรรมการ
7. นายวัฒนศักดิ์ ใยระย้าโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ตั้งจิตตนฤมานโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เพชรนิลโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
2. นางวนิดา ใสสะรังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสำรวย นนตานอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นางพวงเพชร คงภักดีโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ)กรรมการ
6. นางภีรพร แพงคำโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
7. นางปราณ๊ ทันใจโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
8. นางสุภิชา แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร บุญนำโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
10. นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท์โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภิชา แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
2. นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท์โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางวนิดา ใสสะรังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภีรพร แพงคำโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เพชรนิลโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
6. นางปราณี ทันใจโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
7. นางสำรวย นนตานอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
8. นางสาวสุเนตร บุญนำโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เมืองแสนโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
3. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ มั่นปทุมโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายอนันตชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เมืองแสนโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ หมั่นปทุมโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายอนันตชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
6. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิตกร จูไธสงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายอนันตชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เมืองแสนโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
5. นางสุชะดา ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ มั่นปทุมโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
9. นายชนินทร์ ศรีสังอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
10. นายจิระเดช สุรสิทธิ์โรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย จันทีนอกโรงเรียนดอนอีลุ่มฯกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เสนงามโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
3. นายประทีป กุลนาแพงโรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นายวิเชียร ตอพลโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
6. นายอัคราพงศ์ ตงไธสงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
7. นางสุภาพร ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
8. นางชลิตา ไชยราชโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
9. นายจรูญ สีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
10. นายประยุทธ ขินหนองจอกโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
11. นายฐาปกรณ์ ฐิติเสรีโรงเรียนบ้านหนองปรือฯกรรมการ
12. นายกฤษฎา เมยมงคลโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอร่าม มณีโชติโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
2. นายวันชัย ทองคำโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสุนทร พิรักษาโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ ไม้ดีโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
6. นางสมร ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
7. นายประจักษ์ ภูมิกองโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายชาตรี นาคศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
9. นางจุฑามาศ น่วมสำโรงโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
10. นายสมชาย ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
11. นายสมจิตร เฉลิมแสนโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
12. นางสาวชุณหกานต์ ชูดีโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายปิยะณัฐ แดนไธสงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายปิยะณัฐ แดนไธสงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายวีระชัย เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
3. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
4. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
2. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
4. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนขุมชนประทายกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
5. นายปิยะณัฐ แดนไธสงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเดชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]