หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุลโน 4 8 5
2 003 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 4 12 8
3 004 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 5 6 7
4 005 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 0 0 0
5 006 โรงเรียนจารย์ตำรา 6 13 11
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 13 6
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 9 19 14
8 012 โรงเรียนชุมชนประทาย 20 60 38
9 013 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 10 26 20
10 009 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 24 53 37
11 008 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 8 18 13
12 014 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 1 3 2
13 015 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0
14 016 โรงเรียนดอนมัน 0 0 0
15 018 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 9 26 15
16 017 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 8 14 12
18 022 โรงเรียนท่าลาด 10 26 16
19 021 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 6 13 8
20 023 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 8 19 12
21 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 5 10 8
22 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 18 14
23 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 19 34 27
24 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 0 0 0
25 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 27 10
26 034 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 10 26 16
27 035 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 8 3
29 037 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 18 44 24
30 038 โรงเรียนบ้านกล้วย 10 22 16
31 040 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 0
32 041 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 3 2
33 042 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 13 49 24
34 044 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 14 43 24
35 045 โรงเรียนบ้านคล้า 0 0 0
36 046 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 1
38 052 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 10 7
39 054 โรงเรียนบ้านชีวาน 0 0 0
40 053 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 10 6
41 055 โรงเรียนบ้านซาด 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 9 4
43 057 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 14 7
44 058 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 7 57 21
45 059 โรงเรียนบ้านดงหลบ 5 7 6
46 062 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 5 9 9
47 063 โรงเรียนบ้านดอนยาว 0 0 0
48 064 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 2 2 2
49 065 โรงเรียนบ้านดอนวัว 3 7 6
50 066 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 1 2 1
51 067 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
52 060 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 20 36 30
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 0 0 0
54 069 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 1 1 1
55 068 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 8 15 9
56 070 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 6 4
57 071 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 8 10 9
58 074 โรงเรียนบ้านถนน 0 0 0
59 170 โรงเรียนบ้านทับควาย 0 0 0
60 078 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 1 1
61 077 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1 3 1
62 076 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 9 22 14
63 075 โรงเรียนบ้านท่าแดง 0 0 0
64 081 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
65 079 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 7 40 15
66 080 โรงเรียนบ้านนาดี 1 3 1
67 098 โรงเรียนบ้านประทาย 0 0 0
68 099 โรงเรียนบ้านประสุข 3 10 6
69 100 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 8 28 14
70 101 โรงเรียนบ้านฝาง 1 2 1
71 102 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 1 3 2
72 103 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 6 12 8
73 104 โรงเรียนบ้านพุทรา 9 30 15
74 108 โรงเรียนบ้านมะกอก 1 3 2
75 109 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 0 0 0
76 107 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 0 0 0
77 111 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 8 6
78 114 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 6 9 9
79 112 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 3 6 5
80 113 โรงเรียนบ้านละโว้ 3 5 4
81 115 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 4 6 6
82 116 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 10 18 12
83 117 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 3 5 5
84 118 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 2 1
85 119 โรงเรียนบ้านศาลา 3 4 3
86 120 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 2 4 3
87 121 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 4 7 7
88 122 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 4 6 6
89 123 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 7 16 12
90 124 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 5 11 7
91 125 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
92 127 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 13 18 17
93 128 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 7 5
94 129 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0
95 130 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย (คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
96 131 โรงเรียนบ้านหนองคึม 9 22 17
97 133 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 21 16
98 132 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 3 10 6
99 134 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 3 1
100 136 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 1 1 1
101 137 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 11 2
102 138 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 3 5 3
103 139 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 5 17 8
104 141 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 4
105 144 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 10 7
106 142 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 6 6
107 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 0 0 0
108 145 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 8 6
109 146 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 2 5 3
110 149 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 6 23 12
111 148 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 5 21 9
112 152 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 8 34 11
113 150 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 4 2
114 151 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 5 13 8
115 153 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 10 10
116 158 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 3 6 3
117 159 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 1 10 2
118 160 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 24 42 34
119 161 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 21 11
120 162 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 0 0 0
121 155 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 9 6
122 154 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 2 2 2
123 156 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
124 135 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 2 4 3
125 140 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
126 147 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 5 5 5
127 157 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 14 9
128 221 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 2 2
129 163 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 0 0 0
130 165 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 5 12 7
131 164 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 10 3
132 169 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 14 26 18
133 043 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 4 10 4
134 072 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 2 2 2
135 073 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 11 34 12
136 110 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 0 0 0
137 039 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 4 23 8
138 047 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 6 2
139 049 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0
140 050 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 4 10 8
141 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 0 0 0
142 082 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 3 43 11
143 084 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 0 0 0
144 086 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 3 2
145 085 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 4 9 7
146 087 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 1 1 1
147 088 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 0 0 0
148 089 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 5 11 7
149 091 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 3 8 6
150 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
151 094 โรงเรียนบ้านโนนยอ 3 6 5
152 095 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 11 6
153 096 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 5 5
154 097 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 17 39 29
155 090 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 0
156 083 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 4 7 5
157 093 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 0 0 0
158 105 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 4 8 7
159 126 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 0 0 0
160 166 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 0 0 0
161 167 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 9 22 15
162 168 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 2 2
163 106 โรงเรียนบ้านไพล 6 13 8
164 171 โรงเรียนประโดกสามัคคี 2 6 3
165 172 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 3 10 5
166 173 โรงเรียนพิกุลทอง 15 25 19
167 174 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 30 63 37
168 176 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 2 4 2
169 177 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 6 4
170 181 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 5 36 12
171 182 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 5 11 5
172 183 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 11 15 13
173 184 โรงเรียนวัดจันทนาราม 2 5 3
174 187 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 2 2
175 192 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 1 1 1
176 193 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 0 0 0
177 194 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 8 12 9
178 195 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 0
179 196 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 2 2 2
180 197 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 5 8 6
181 198 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 2 5 4
182 199 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
183 200 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1 8 1
184 201 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 0 0 0
185 202 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 3 9 6
186 204 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 1 3 2
187 203 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0
188 205 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 0 0 0
189 206 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 3 10 5
190 188 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 8 22 11
191 190 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 0
192 191 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 8 16 14
193 189 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
194 207 โรงเรียนวัดปลักแรต 9 19 11
195 209 โรงเรียนวัดวังน้ำ 2 6 4
196 210 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 11 24 13
197 185 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 9 21 13
198 186 โรงเรียนวัดโชติการาม 15 32 25
199 208 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 15 34 27
200 211 โรงเรียนสระประดู่ 5 6 5
201 212 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 8 16 12
202 213 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 1 1 1
203 214 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 7 11 7
204 215 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 0 0 0
205 216 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 0 0 0
206 217 โรงเรียนหนองบัวนาค 4 6 5
207 218 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 5 5
208 219 โรงเรียนหนองบัวลอย 4 6 5
209 220 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 4 12 8
210 222 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 1 3 2
211 224 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 3 11 7
212 223 โรงเรียนหนองแวง 1 1 1
213 226 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 3 1
214 225 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 12 33 23
215 228 โรงเรียนอนุบาลจินดา 0 0 0
216 229 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 22 59 33
217 230 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0
218 231 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1 15 5
219 232 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 9 38 18
220 233 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 2 2 2
221 227 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0
222 234 โรงเรียนอรพิมวิทยา 8 11 10
223 235 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 2 1
224 236 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 2 12 5
225 237 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 18 46 29
226 007 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 7 3
227 175 โรงเรียนเพชรหนองขาม 8 26 14
228 178 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 23 62 39
229 180 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 8 14 11
230 179 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 6 11 9
231 002 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 2 5 2
232 030 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 0 0 0
233 031 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 9 6
234 033 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 4 3
235 032 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 0 0 0
236 020 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
237 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 13 82 20
รวม 1071 2696 1643
4339


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]