หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
2 นางสาวจิราภรณ์ สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
3 นางสาวอุษา ทั่งกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
4 นางสาวดวงพร เพ็ชรพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมะค่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
5 นางสาวอรวรรณ เยาวเรศ ครูโรงเรียนเพชรหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
6 นางสาวปรีดาพร กราดนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนมะค่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]