รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายนิธิชัย  ทิศรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดำงูเหลือม
 
1. นายพงศ์พิรัต  บุญแซม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1. เด็กชายธราธิป  แย้มศรี
2. เด็กชายภราดร  เหลี่ยมไธสง
 
1. นายธนัน  จองโพธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  เพ็ญการ
2. เด็กชายฤทธิชัย  บุญกำเนิด
 
1. นางเพ็ญศรี  สอพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายอัครพล  โตนน้ำขาว
2. เด็กชายโสภณ  สังข์ทุ่ง
 
1. นายวินัย  สมจิตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิระพงษ์  จันทร์ทา
2. เด็กชายอุทร  ธนูชาญ
 
1. นางวิวัฒนา  สุขมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงนงนภัส   กุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิงนลินี  พลสง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์   ทัศนาวิวัฒน์
5. เด็กหญิงศรีสกุลกาญจน์  เจิมแหล่
 
1. นางชูเกษม  ญาณประดับ
2. นางสุดารัตน์  พลสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงดารินทร์  บัวแพ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำมาย
3. เด็กชายสมพงษ์  บุษบรรณ์
4. นางสาวสิรภัทร  ลงเรียง
5. นายเสกสรร  วังแก
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวปารินา  แครกระโทก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 1. เด็กชายชานน  ดิษฐภักดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เขียวขำ
 
1. นางอัศราภรณ์  ชะออน
2. นางทองใส  แก่นนอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายพงศภร  ผ่องพรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิลาจันทร์
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผึ่งพิมาย
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เปล่งงูเหลือม
 
1. นางสุพิน  เมียมขุนทด
2. นางกรรณิการ์   แซ่ลิ้ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ธนาวร
 
1. นางพิณฆเณศร์  ณัฐนันท์สุดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายศุภกร  สุขสุทธิ์
 
1. นายอรุณ  วิมานะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวดวงกมล  โยบสูงเนิน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายเจตริน  บุญตาแสง
 
1. นายจิตรกร  จูไธสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแมว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แหลมจริง
 
1. นายชลิต  อิฐไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. นางสาวศยามล  พันธ์แก่น
 
1. นายไกรศักดิ์  ค้าเจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทรินทร์
 
1. นางยิ่งลักษณ์  เกตุพิชิตกุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงอาธิติยา  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงเกษวลิน  ทองดีนอก
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสุพรรณี  ชัยสีดา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงวิชิตา  นุชนะ
2. เด็กชายสิริภัทร  สิงห์วิเศษ
 
1. นางอนงค์  จอดนอก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แสงรัมย์
 
1. นางสาวบุญญานันท์  นิลศิริ
2. นางสำรวม  แสนเย็น
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายอนุสรณ์  กงศรี
2. เด็กหญิงเมธากานต์  นิราศไชโย
3. เด็กหญิงเมธาพร  ชื่นตา
 
1. นางฉวี  คำเกิด
2. นางบุปผา  ปักการะโน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เสมาน้อย
2. เด็กชายพรชัย   นิตไธสง
3. เด็กชายพลวัตร   ชาลี
 
1. นายขวัญชัย  สังคะโลก
2. นายวีรวัฒน์   เทียบแก้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธีรเทพ  ดาวกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  พรหมภักดี
3. นายพงษ์ศักดิ์   ชิดนอก
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ   แก้ววิชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องพันธ์
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่พวง
 
1. นางสาวสิยาวรรณ  โสภา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงมาริสา  ซาตี
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงสิราวดี  สืบค้า
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิรณา  ภาวจันทึก
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิชย์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
2. นายประมวล  พันธุเวช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายสุริยา  พึ่งพิมาย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กชายพีร์นิธิ  ลำเลียง
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงปภัสราพร  ค้าขาย
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนะยา
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ภะวัง
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงสุนิษา  พิมพวัฒน์
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ขุมพิมาย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนะยา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ชินสุข
5. เด็กชายพีร์นิธิ  ลำเลียง
6. เด็กหญิงภาวิณี  หาญโก่ย
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรศรีชา
8. เด็กหญิงอรอนงค์  ข่อสันเทียะ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คงใหญ่
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
2. นางวรรณี  เพิ่มทรัพย์
3. นางสาวณัฏฐลักษณ์  สายจันทร์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พัฒนกุล
3. เด็กหญิงกัลยา  การระเกษ
4. เด็กหญิงจันจิรา  รอสูงเนิน
5. เด็กหญิงจิรัชยา  แซนพิมาย
6. เด็กหญิงจิราพร  พึ่งพิมาย
7. เด็กหญิงชนิศร  ยามดี
8. เด็กหญิงณิชา  สู้ศึก
9. เด็กหญิงดาวเรือง  การะเกษ
10. เด็กชายประจักร  สินสวัสดิ์
11. เด็กหญิงปวิตรา  โนนชัย
12. เด็กหญิงพิมพ ์ชนก  พราวศรี
13. เด็กหญิงมินทร์ตรา  จงโปร่งกลาง
14. เด็กหญิงวรรวิษา  ดุมกลาง
15. เด็กหญิงวโรชา  ยิ้มเยื้อน
16. เด็กหญิงสริตา  พราวศรี
17. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ประมวล
18. เด็กหญิงอภิญญา  พิรักษา
19. เด็กชายเพชรกล้า  จุพิมาย
20. เด็กชายโกวิทย์   ศรีนอก
 
1. นางพิมพันธุ์  ฟุ้งพิมาย
2. นายแสวง  ชาญเขว้า
3. นายสำเริง  ฟุ้งพิมาย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  จนโพธิ์
2. เด็กชายกิตติชัย  มาแสง
3. เด็กชายกิตติชัย  พลีดี
4. เด็กหญิงขณิษฐา  ฉาบพิมาย
5. เด็กหญิงจันทวรรณ  มากดี
6. เด็กหญิงจิรัชญา  จาระงับ
7. เด็กหญิงชลนิชา  เดชบุญ
8. เด็กหญิงณัตฐริการ์  ประสบผล
9. เด็กชายทศพร  เนินจันทึก
10. เด็กชายธนพงศ์  ผอมโพธิ์
11. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุขเกษม
12. เด็กหญิงปณิดา  ศรีษะเนตร
13. เด็กหญิงปริญญา  แมดพิมาย
14. เด็กหญิงปิยมาศ  ขวัญเรือน
15. เด็กหญิงรติภรณ์  แคะสูงเนิน
16. เด็กหญิงศศิประภา  คูฮกชิ่ว
17. เด็กหญิงศิริธารารัตน์  หมอดง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเสริม
19. เด็กหญิงอุไรพร  สำเร็จงาน
20. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเชื่อง
21. เด็กหญิงเอื้อมพร  เพ็ญสุข
 
1. นายสามารถ  สาลีชน
2. นายวิเชียร  เงาโพธิ์
3. นายภานุวัฒน์  แว่นไธสง
4. นางสาวมนต์ชยา  เข็มสุข
5. นางสาวกนกอร  ประจัด
6. นางสาวประว๊ณา  ปั่นสุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุเทพ
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
3. เด็กหญิงกฤษฎี  อุตะมะ
4. เด็กหญิงกิติศิริ  จอดนอก
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ยศศิริ
6. เด็กชายชัยมงคล  กองทรัพย์
7. เด็กหญิงญานครา  เสี่ยงแก้ว
8. เด็กชายดลวาการ  โฮมวงค์
9. เด็กหญิงดารุณี  วารี
10. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
11. เด็กชายนครินทร์  เรียงแก้ว
12. นายนนทวัฒน์  สมทรัพย์
13. เด็กหญิงปณิดา  เตตานัง
14. เด็กหญิงปราณปรียา  สีลาดหา
15. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ศรีสงเคราะห์
16. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  แสงสงวน
17. เด็กชายภากร  อินทร์นอก
18. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
19. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัจจัย
20. เด็กชายวีรยุทธ  ผ่องแผ้ว
21. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
22. เด็กชายศตวรรษ  กังขอนนอก
23. เด็กชายศิริวรรณ  บุญงาม
24. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
25. เด็กหญิงสุภางค์  ศรีอ่อนตา
26. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายณรงค์  เอกพันธุ์
4. นางถวิลวงษ์  เดินรีบรัมย์
5. นายณัฐพล  เอกพันธุ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงณัฐพร   ขวัญดี
2. เด็กชายวัชรพล   มาระศรี
3. เด็กชายอนาวิน   ขวัญทอง
4. เด็กชายอนิรุต   นะเรืองรัมย์
5. เด็กชายเจษฎา   ฟอมไธสง
6. เด็กชายไพรวัลย์   บ่อนไธสง
 
1. นายภูวนารถ   ไปนาวะดี
2. ว่าที่ร้อยตรีปัณณทัต  สิงห์วงค์
3. นายกวินธร  บนภัทรวรรษ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  ฮุยนอก
 
1. นางสาวนันทิชา  เบียดนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ฝีมือสาร
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละโว้ 1. เด็กชายวิศรุต  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายคีตะ  อรรถวัน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงอัครยา  กู้พิมาย
 
1. นางพวงทอง  วัชรพาณิชย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์เงิน
 
1. Ms.Molly  Bredensteiner
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
 
1. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาตมูล
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวปภาดา  รักษ์เมตตา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. เด็กชายศักดิธัช  อนุจร
 
1. นางพรรณทิพา  ประทุมพันธ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. นางสาวจุฑามาศ  สันทิพย์
 
1. นายธีรยุทธ  พาโคกทม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กชายมงคล  นาฟาง
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายวนภูมิ  ใคลพิมาย
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภวิตา  ทูลไธสง
 
1. นางสุภวรรณ   จาดนอก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตำแย 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีสวรรค์
 
1. นางนพมาส  พาโคกทม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  บำรุงนา
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายขจรพงค์  ดำเกิด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แซ่จอง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพิลา
3. เด็กหญิงจิตติมา  ราภา
4. เด็กชายจีรพัฒน์  ไชพูน
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เจริญศรี
6. เด็กชายชนะพล  วัดจำนงค์
7. เด็กหญิงชลธิชา  พวกกลาง
8. เด็กชายณกูล  ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายต้นหนาว  สุขกระชอน
10. เด็กชายทักษิณ  บุญอุดร
11. เด็กหญิงธันย์ชนก  คงสิทธิ์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาลาน
13. เด็กชายธีรยุทธ  ทดคำใส
14. เด็กหญิงนัฐริกา  โตสนั่น
15. เด็กชายนันทวุุฒิ  มุทุจิตต์
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญล้น
17. เด็กหญิงปัจมา  รัตนจันทร์
18. เด็กหญิงปัทมา  โตสนั่น
19. เด็กชายพงศธร  โตสนั่น
20. เด็กหญิงพิชชยา  แฟนพิมาย
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ตรีเดช
22. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีเดช
23. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตมกลาง
24. เด็กชายภูริวัฒน์  ทาดี
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  จ้อยศักดา
26. เด็กหญิงมุกมณี  ชลเทพ
27. เด็กหญิงลีลาวดี  เขียนโคกกรวด
28. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นิพิมาย
29. เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย
30. เด็กหญิงสุนิตา  สืบเพ็ง
31. เด็กหญิงสุภาวดี  พันเนตร
32. เด็กหญิงสุมิตรา  ขอขันกลาง
33. เด็กหญิงสุมิตา  อุทุมภา
34. เด็กหญิงสุรัมภา  วัดจำนงค์
35. เด็กชายอภิชัย  สีธรรม
36. เด็กชายอภิชิต  สีธรรม
37. เด็กชายอานัส  อารมณ์เพียร
38. เด็กชายอิษฎา  ขาพิมาย
39. เด็กชายเจษฎา  เที่ยงตรง
40. เด็กหญิงเยาวภา  จตุเทน
 
1. นายเสมาณรงค์  สุวรรณหงษ์
2. นางขนิษฐา  ชูตระกูล
3. นางอรุณี  ภารัตนวงศ์
4. นายเสนอ  จังอินทร์
5. นายคม  พงษ์พิมาย
6. นางสาววราพร  เหล่าคนค้า
7. นางชนิสรา  รักษาศิลป์
8. นายณัฐศิษฏ์  พากเพียร
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  การดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  หยั่งบุญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองเดช
4. เด็กชายดนัยศักดิ์  เสี่ยงบุญ
5. เด็กหญิงพนิกา  เจริญศรี
6. เด็กหญิงศาวิตา  จันดา
7. เด็กหญิงสุภาพร  พลวิเศษ
8. เด็กชายสุริยันต์  คำปาโน
9. เด็กชายอมตะ  ประหูศรี
10. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  จันทิชัย
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คงเป็นนิจ
2. นางสิริรัตน์  สุขโน
3. นางสาววรรณภา  ยางสุข
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายกฤษฎากร  แสนธิมุง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีสิงห์
3. เด็กชายติณภพ  ชื่นตา
4. เด็กชายธนพล  แสนจันทร์
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  เดชบริวาร
7. เด็กหญิงปนิตา  ฝอยศาลา
8. เด็กหญิงพรนภา  ปวนสินธ์
9. เด็กชายวิโรจน์ชัย  ทองสุข
10. เด็กหญิงเยาวพา  รัทธนี
 
1. นางสาวเกวรีย์  ดีจริง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณันชภัคย์  กระออมกลาง
2. เด็กชายศูภกิจ  กอเงินกลาง
3. เด็กหญิงสิริมา  ฟักเหมแดง
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  กระออมกลาง
5. เด็กหญิงหฤทัย  จันทีนอก
6. เด็กหญิงอรทัย  กระออมกลาง
7. เด็กชายเสกสรร  นาคสุก
 
1. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
2. นางสำอางค์  เหล็กประสุข
3. นางสาวกนกกาญจน์  บุญชุ่ม
4. นางสาวสุวรรณา  เปี่ยมไธสง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุณยธรรมกุล
4. เด็กหญิงสมฤทัย  เพิ่มพูน
5. เด็กหญิงอริสา  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางวาสนา  พูพิมาย
2. นายปัญญา  เฉื่อยขุนทด
3. นายวาทสิน  ลิ้มศักดา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
3. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
5. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
6. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
7. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
8. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สีหาระทัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจงูเหลือม
3. เด็กหญิงนลิชา  จันโท
4. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสัง
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาติศรี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  เย็นมะดัน
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หลงมา
8. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีภูมิพฤกษ์
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สีหาระทัง
3. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
4. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมคำ
6. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
7. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
8. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสัง
9. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
10. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
11. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
12. เด็กชายวีรภัทร  ปิตตาสัง
13. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
14. เด็กหญิงสุนัดดา  ทองซา
15. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1. เด็กหญิงชวิศา  บุญมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  เพร็ชรหล้า
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดพิพัฒน์
4. เด็กหญิงต้องตา  รื่นเริงวงษ์
5. เด็กหญิงนันท์ชพร  เชื้อใจ
6. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ปานลอยวงศ์
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุใหม่
8. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  รุ่งเรืองพานิชย์
9. เด็กหญิงภาวิณี  จิตรงาม
10. เด็กหญิงรตนพร  เลพิมาย
11. เด็กหญิงวริษฐา  แสนธนู
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สินนอก
13. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ปรมศักดา
15. เด็กหญิงสุภิญญา  บุญมา
 
1. นางนิตยา  สมบูรณ์สุข
2. นายศิริโชค  รั้วชัย
3. นายวิทยา  สมบูรณ์สุข
4. นางสาวสุพรรณี  บุญแซม
5. นางสาวดวงมณี  บุญพิมาย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. นายณัฐพล  วิเศษแก้ว
2. นายพัชรพล  ดวนจอหอ
3. นายสุวัฒน์  ทนน้ำ
4. นายอิทธิเดช  ยางยอดทอง
5. นายเอกรัตน์  ดวงกระโทก
 
1. นายยงยุทธ  บัวสาย
2. นางสาวประยูร  แก้วสีใส
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1. เด็กหญิงชุติมา  ดีนา
2. เด็กหญิงวิชุดา  พินิจด่านกลาง
 
1. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์
2. นายสุรวีร์  ดาบุดดี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายกฤตภาส  อำไธสง
2. เด็กชายกฤติกร  จุลเดชะ
3. เด็กชายณภัทร  ทองนาเมือง
4. เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ทิพย์รักษา
5. เด็กชายวศิน  ศรีวังพล
6. เด็กชายเฉลิมชัย  วรธงชัย
 
1. นายสัญญา  ดงเรืองศรี
2. นายสมชาย  นานอก
3. นายวิเชียร  ตอพล
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญปัน
2. เด็กหญิงสิริกานดา  คิดค้า
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญวาที
4. เด็กหญิงสุภาศิณี  ปักกาโร
5. เด็กหญิงอนันดา  ยาประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอภิญญา  ณะเสส
 
1. นายอภิเษก  วรรณไชย
2. นายกำจัด  วัฒโน
3. นายประสาร  กาบขุนทด
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  กลดนอก
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ทะคำ
3. เด็กชายคุณาธิป  เชาว์เจริญ
4. เด็กชายชินกร  ชิดนอก
5. เด็กชายตะวันฉาย  เหล่ารัตน์
6. เด็กชายธวัชชัย  พรมบุตร
7. เด็กชายวรเชษฐ์  มัครมย์
8. เด็กชายวัชรพล  ผลานิสงค์
 
1. นายพีรพงษ์  ทานา
2. นายสังข์วร  พูนสระน้อย
3. นายสรวิชญ์  บรรจง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกษิราพร  เสมหิรัญ
2. เด็กหญิงญานิศา  นรเชษฐกุล
3. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร์
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
2. นางงามตา  ลิมปิสวัสดิ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  มามาก
2. เด็กหญิงพิยดา  รักคบ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองไทย
 
1. นางธนัชชา  แสงทอง
2. นางมะยาลา  สุดรัมย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนกร  อินทรักษ์
2. เด็กชายปัญญา  งามดีพุทไธสง
 
1. นายจิรเดช  สรสิทธิ์
2. นางสุภาพร  รัชตะแดงดี
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  หยั่งบุญ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงนันทนา  อ้อมนอก
2. เด็กหญิงปภัสรา  หมื่นไธสง
3. เด็กชายพุทธินันท์  คำพิมาย
 
1. นายอดุลย์  พุทธลา
2. นางสาวสุภาพร  คำพิมาย
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ถิ่น
 
1. นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท
2. นายพิชาติ  นามจันอัด
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ดำนา
2. เด็กหญิงสุรัญชนก  ศรีพลกรัง
 
1. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
2. นายวันชัย  นิตย์ใหม่
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ม่วงทองเกตุ
2. เด็กชายอนุรักษ์  สมน้อย
 
1. นายจิรเดช  สรสิทธิ์
2. นางสุนีรัตน์  พลดงนอก
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  วิชัยกุล
2. เด็กหญิงสรินนา  ประจิตร
 
1. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิลประภา  สินนา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเก่ง
 
1. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ภัทรกุลประเสิฐ
2. เด็กชายนิธิภัทร  ศิริงาน
 
1. นางอัจฉรา  วัชรประทีป
2. นางกัลยา  แสนรังค์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงวริศรา  ชุมกระโทก
2. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  คงดี
 
1. นางสาวคุณัญญา  แหลมไธสง
2. นายไพโรจน์  สวนแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่ำชอง
2. เด็กชายอลิสมัน  โอษฐงาม
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นายสุระศักดิ์  โคตจันทึก
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อนันตภัณฑ์
2. เด็กชายธนภูมิ  ลิ้มสิริเรืองชัย
3. เด็กชายวัชรวุฒิ  ทึนหาร
 
1. นายเทิด  สายโต
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองคร่ำ
2. เด็กชายอนันต์  สมวงค์
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  สุนากร
 
1. นายเทิด  สายโต
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  เนืองนิลล์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เทพนอก
3. เด็กชายวรชิต  แก้วนอก
 
1. นายวัชรพงษ์  แถวไธสง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายกำชัย  เหล็กพิมาย
2. เด็กชายบริภัทร  เพ็ญการ
3. เด็กชายสิงหราช  แก้วนาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หร่ายสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริษา  ปลื้ัมจิตร
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  พบพิมาย
 
1. นางชุรีรัตน์  เดือนกระจ่าง
2. นางยุพิณ  กรพิมาย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุขทั่ว
2. เด็กชายวราพจน์  ปักกาเวสุ
3. เด็กชายอดิศร  ปินะกาเส
 
1. นางนิภาภรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
2. นางสาวยลดา  เรียงแก้ว
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกนกนภัทร  จันทีนอก
2. เด็กหญิงคัทลียา  นิธิวรรณกิจ
3. เด็กหญิงจตุพร  ศรีพุฒ
4. เด็กหญิงณฐพร  ญาณประดับ
5. เด็กหญิงสิริปรียาพร  คงสงวนวงศ์
6. เด็กหญิงเกื้อกูล  คุณนาเมือง
 
1. นางพวงเพชร  คงภักดี
2. นางนางสุจิตรา  สุวรรณศักดิ์
3. นางจรูญศรี  ศรีแฉล้ม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซมโพธิ์
2. เด็กหญิงปภาวี  ฆ้องสีทา
3. เด็กชายรชานนท์  ขวัญมั่น
4. เด็กหญิงรมณียา  มาแสง
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  เติมงาม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แทนกุดเรือ
 
1. นางพรทิพย์   ตรีสันเทียะ
2. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
3. นายสามารถ  สาลีชน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจช่วง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ธงชัยธนาวุฒิ
3. เด็กหญิงวรินทร์ธร  อัยรา
 
1. นางอุไร  ศิริหล่อ
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาลา
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ประเสริฐการ
 
1. นายอนัน  แสนคำ
2. นายอัมพัน  ชัยฤทธิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงภารวี  กองทองนอก
2. เด็กหญิงภาวินี   เวียนสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  รัตตาชู
 
1. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
2. นายกฤษดา  ทิพย์วัฒน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายปวริศร  เม็นไธสง
2. เด็กชายพงศกร  ปุราซะกา
3. เด็กชายอนุรักษ์  โนนตานอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนะทองพิทักษ์
2. นางสาวพัชรนันท์  ดีกระโทก
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  จันทะปะขาว
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โสท่าม่วง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นิลพิมาย
 
1. นางสาววิชชุณี  การค้า
2. นายอภิชาติ  วงคำจันทร์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงปวีณา  ทบบุญ
2. เด็กหญิงอัญชนาภรณ์  เกตุนอก
3. เด็กหญิงอารีญา   อัทสี
 
1. นางอนงค์   วิชัยรัมย์
2. นายนัทวัฒน์  จันทร์นอก
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงนันธิดา  นาบ้าน
2. เด็กหญิงนุชชิตา  ทองคำ
3. เด็กหญิงมาลินี  สารีกุล
 
1. นางอรุน  แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี  ระบือพิณ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. นางสาวปิยพร  ศิริโสม
2. นางสาวเบญจวรรณ  หะสูง
3. นางสาวโสรัตน์ดา  บำรุงไร่
 
1. นางอรุน  แพะขุนทด
2. นางมัลลิกา  บุตรพรม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินนอก
2. เด็กหญิงจิตติมา  แว่นทอง
3. เด็กหญิงไปรยา  บุตรวิเศษ
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายชัยยา  ทองสิทธิ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. นางสาวกนกพร  แท่นทอง
2. นางสาวชนัญญา  ดังดี
3. นางสาวอังศนา  รัตนา
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นางฉวีวรรณ  พัฒนกุล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงมนัสวี  แดนไธสง
2. เด็กหญิงสุนิสา  พรมเกษ
3. เด็กชายอิทธิกร  จันทีนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนะทองพิทักษ์
2. นางสาวพัชรนันท์  ดีกระโทก
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  พรมมิราช
2. นางสาวพิชญ์สุชา  มารยาตร์
3. นายสมปอง  รัตนะโกสิน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชื่นชู
2. เด็กชายชัชพงศ์  แก้วตา
3. เด็กชายติณณภพ  ถวิลนอก
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางภีรพร  แพงคำ
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงธนพร  พะวิงรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ในพิมาย
3. เด็กหญิงสิรภัทร  โสรมรรค
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นางพิศมัย  สระคูพันธุ์
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงชลกานต์  ยางนอก
2. เด็กหญิงปางทิพย์  ปุริศรี
3. เด็กหญิงสโรชา  แว่นศิลา
 
1. นางปราณี  แก้วไธสง
2. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ทานะคุณ
2. เด็กหญิงทยาวีร์  ยิ่งรัมย์
3. เด็กหญิงพิยดา  แสนโคตร
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นายสงคราม  เห็มมะชาติ
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายบุณยกร  แบบพิมาย
2. เด็กหญิงพรกนก  ปัดไธสง
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไกรมณี
2. เด็กชายปณชัย  บัวแพ
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แผ้วจันทึก
 
1. นางนงคราญ  สุไธสง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายอิทธิกร  ภูเขียว
 
1. นางพรรณา  แสนคำ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางนิตยา  ปัญญาประดิษฐ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจตุพร  กุลวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  นำพา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ไพรนรินทร์
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สำราญสุข
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหานาม
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นางคนึงนิจ  เลไธสง
3. นางปรางทิพย์  แท่นรี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สูรย์ทอง
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดไทร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แหลมทองอยู่
 
1. นางกรรณิการ์  ลาดนอก
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองทัศนีย์พร
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุญรอด
 
1. นางชิสาพัชร์  รัตนพันธ์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงทิวา  ก้านทองหลาง
 
1. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  แรกไธสง
 
1. นางมะลิวัลย์  ลือโสภา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสาวปราณี  พนารินทร์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวีณา  ถินนอก
 
1. นางพาพิศ  อยู่ภักดี
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายรชานนท์  จอดพิมาย
 
1. นางณัฐธิดา  วงศ์รัตนากร
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงญาณนันท์   เตชะปัญโญกุุล
 
1. นายยงยุทธ   ขาวสุข
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล็กพิมาย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงเพียงฝัน  หงษศิริ
 
1. นายณภัทร  เธียรวรรณ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรอด
 
1. นางสาวนิตยา  รักคำ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภาวี  แย้มศรี
2. เด็กชายภูวดล  บุญค้ำ
3. เด็กชายสนทยา  ครองไธสง
 
1. นางภาวิกา  วิชัยวัฒนา
2. นางสาวษมาสิริ  โชติกลาง
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กหญิงปานระพี  แก้วฝ่ายนอก
2. เด็กหญิงภาวินี   นามนา
3. เด็กหญิงอภิริยาภา  บุญนะ
 
1. นางหวาน  ทำนุ
2. นางสาวพัสวี  โพธิ์เข็ม
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงทิตยาวรรณ  นาคกลั่น
3. เด็กชายธนภรณ์  ภูเดช
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวจุฬาวรรณ  รัตนนนท์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิระนันท์  นารัมย์
2. เด็กหญิงนิวารินทร์  กุลมงคลศักดิ์
3. เด็กหญิงเกษธิรา  นาคกลั่น
 
1. นางนิตยา  กัลยาณ๊
2. นางชุติมา  นานา
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1. เด็กชายธนภัทร  หมายใหญ่กลาง
2. เด็กหญิงลลิตา  ขยันงาน
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  จำพิมาย
 
1. นางละม่อม  ภิญโญ
2. นางชุรีรัตน์  เดือนกระจ่าง
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงปัณณพร  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรงาม
3. เด็กชายอุดร  บุญหว่าน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
2. นางสุรีย์พร  ดีชัยรัมย์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1. เด็กชายณัฐพล  เกิดมะเริง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ขอบโคกกรวด
3. เด็กชายอมรรัตน์  แสนสุข
 
1. นางอมรรัตน์  จำปาโพธิ์
2. นางยุพิณ  กรพิมาย
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 1. เด็กชายดุลยวัต  แก้วธานี
2. เด็กชายวันเฉลิม  ประวันโน
3. เด็กชายอนุพงษ์  จันดาเรือง
 
1. นางพรรณี  สิทธิมาตร
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุขสำราญ
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันติรัตน์
2. เด็กหญิงอภิสรา  กระลาม
3. เด็กหญิงไอรดา  แผ้วจันทึก
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวจุฬาวรรณ  รัตนนนท์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายก้องภพ   ท่ากลาง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ริดบุรี
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทวัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. นายภูวนาท  เกิดผล
2. เด็กชายวุฒินันท์  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นางฉวีวรรณ  นิรัติกรกุล
2. นายจำลอง  นิรัติกรกุล
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1. เด็กชายณรงค์เดช  เฮงชัยโย
2. เด็กชายดนุสรณ์  มวยเก่ง
 
1. นายพิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นายทวีศักดิ์  ค้าขาย
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อยู่เกาะ
2. เด็กชายสุขสันต์  ชอบดี
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวกัญญา  สุขศิริ
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กชายอชิตพล  ด้ามพรม
3. เด็กชายแสงสุรีย์   สงวนรัตน์
 
1. นายยุทธจักร  พิมพ์ขนิษฐ์
2. นางสาวนงเยาว์  ไม้ดี
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กชายพีรัชชัย  แก้วดอนรี
2. เด็กหญิงมัสยา  แก่นหมั่น
3. เด็กชายศิราวุธ  ยอดผล
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไม้ดี
2. นางจารุณี  พิมพ์ขนิษฐ์
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายฤทธิชัย  ทูลไธสง
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งก่อเกียรติ
 
1. นายโอภาส  แปลนดี
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายธนายกร  โตน้ำ
 
1. นายวีรวัฒน์  เทียบแก้ว
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง 1. เด็กชายธีรพงษ์  สีเทา
 
1. นายธงชัย  แก้วเดช
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  บุญเครือบ
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีอุดม
 
1. นายวีระชัย  รักษาธรรม
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  การะเกษ
 
1. นายปิยะณัฐ  แดนไธสง
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายกฤตนัย  สุขก้อง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เขียนงิ้ว
4. เด็กหญิงคณากร  พึ่งน้ำ
5. เด็กชายช.ธีรวัฒน์  สมพงษ์พันธ์ุ
6. เด็กหญิงชฎานินทร์  หงษ์สิงห์
7. เด็กชายชนะพล  ปรารถนาผล
8. เด็กหญิงณัชชา  บุญเข็ม
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  ห่วงทรัพย์
10. เด็กหญิงณิชา  บุญเข็ม
11. เด็กหญิงณิชา  เขียวอ่อน
12. เด็กชายดำรงศักดิ์  พันธ์อุคำ
13. เด็กชายธนกร  โตน้อย
14. เด็กชายธนวัฒน์  เสมาน้อย
15. เด็กหญิงธัญวลักษณ์  แฮ้วระยอม
16. เด็กหญิงนลินนิภา  นามดี
17. เด็กหญิงน้ำฝน  ตรุพิมาย
18. เด็กชายปุณณภพ  พรมน้ำ
19. เด็กชายพงศธร  เรือนใจดี
20. เด็กชายพัชรพล   ทองทาบ
21. เด็กหญิงรริวรรณ  รัตน์ยศ
22. เด็กหญิงศตพร  ช่างการ
23. เด็กหญิงศศินา  เทียมพุทรา
24. เด็กหญิงศิริกัลยา  มเหศวร
25. เด็กหญิงสุภัทธิดา  สิงห์อุดม
26. เด็กหญิงสุภาพร  เทียนกษิ
27. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสัมพันธ์
28. เด็กชายสุริยะ  บุญหอม
29. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคปลา
30. เด็กหญิงแพรทองธาร  พึ่งน้ำ
 
1. นายธนพงษ์  ศรีภูวงษ์
2. นางลำไพ  ศรีสด
3. นายสุชาติ  ศรีสด
4. นางสาวศรีจันทร์  อัครปทุม
5. นายขวัญชัย  สังคะโลก
6. นางวชิราภรณ์  เจิมแหล่
7. นายวีรวัฒน์  เทียบแก้ว
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กชายครรชิตพล  มาขุมเหล็ก
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจงูเหลือม
4. เด็กชายชนายุส  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
6. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมคำ
8. เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญตาม
9. เด็กชายทรงเกียรติ  มาขุมเหล็ก
10. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
11. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
12. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสัง
13. เด็กชายพรทิพา  รักทองหลาง
14. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
15. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หลงมา
16. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หลงมา
17. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
18. เด็กชายภควัต  ประจวบสุข
19. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
20. เด็กชายรณชัย  นาคศรีพะเนาว์
21. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
22. เด็กหญิงวิชุดา  สีดา
23. เด็กชายวีรภัทร  ปิตตาสัง
24. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีภูมิพฤกษ์
25. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
26. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งก้องเกียรติ
27. เด็กหญิงสุนัดดา  ทองซา
28. เด็กหญิงสุนิตรา  ประจง
29. เด็กชายอติชาติ  ท้องที่พิมาย
30. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นายโอภาส  แปลนดี
2. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
3. นายสามารถ  มูลจันทร์
4. นายศุภชัย  มีสมบัติประเสริฐ