หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายเดชาวัต แสงพรมศรี โรงเรียนบ้านวังยาง รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนรองประธานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายศักดา เมืองโคตร โรงเรียนบ้านปากบังกรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัย โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ กรรมการ
7. นายประมวล ไตรยราชโรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการ
8. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา โรงเรียนบ้านศรีธน กรรมการ
9. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง กรรมการ
10. นายสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ
11. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
12. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัย กรรมการ
13. นายพีระพงษ์ บัวชุม โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
14. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
15. นางสาวสุภา บุญพา โรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการ
16. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮ กรรมการ
17. นายกาญจน วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัด กรรมการ
18. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำกรรมการ
19. นายชนศักดิ์ ธน.โม้ โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
20. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
21. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
23. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
24. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
25. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายเดชาวัฒน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนรองประธานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังกรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
7. นายประมวล ประมวลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
8. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
9. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
12. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
13. นายพีระพงษ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
14. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
15. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
16. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
17. นายกาญจน วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
18. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนน้ำก่ำกรรมการ
19. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
20. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
21. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
23. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
24. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
25. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายเดชาวัฒน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนรองประธานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังกรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
7. นายประมวล ประมวลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
8. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
9. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
12. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
13. นายพีระพงษ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
14. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
15. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
16. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
17. นายกาญจน วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
18. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนกรรมการ
19. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
20. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
21. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
23. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
24. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
25. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายเดชาวัฒน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนรองประธานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังกรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
7. นายประมวล ประมวลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
8. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
9. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
12. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
13. นายพีระพงษ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
14. นายสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
15. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
16. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
17. นายกาญจน วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
18. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนกรรมการ
19. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
20. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนกรรมการ
21. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
23. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
24. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
25. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายเดชาวัฒน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนรองประธานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังกรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
7. นายประมวล ประมวลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
8. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
9. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
12. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
13. นายพีระพงษ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
14. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
15. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
16. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
17. นายกาญจน วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
18. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนกรรมการ
19. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
20. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนกรรมการ
21. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
23. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
24. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
25. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ดา กมลคุรุสกุลโรงเรียนบ้านโพนสว่างนางิ้วประธานกรรมการ
2. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
3. นายจรุญ แสนศรีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ซีแพงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นายปิยนัฐ นิวงษาโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประชา สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นางดวงนภา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
5. นางภิรมย์ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอัจชราววดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางเกษร จารุเศรษฐีโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นางสมฤดี เพ็งลายโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
4. นางพรพนา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่วกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤดี เทพพงศ์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญมี เครือพันธุ์โรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเลิศ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
3. นางสุกัลยา โคตรชัยโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการ
4. นางจิราวรรณ สำรวมใจโรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช)กรรมการ
5. นางสุกานดา นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนิวชน บัวสายโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางนวลน้อย แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางประกาย เอกศรีโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางสุธิดา พานิชโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
5. นางภาวิณี วงษ์ทองโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายขุนสวัสดิ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
2. นายฉลาด เพ็ชรศิริโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสุรพล กองพอดโรงเรียนบ้านทู้กรรมการ
การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกัลลฎา อ่อนอัฐโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สุวรรณมิตรโรงเรียนบ้านวังสิมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา แสงทองโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางตติยา สุทธิอาจโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ชาวคนดงโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสาวปิยดา ราษาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บางศิริโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายโรจศิลป์ พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระ ทองน่วมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายส่งเสริม แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางพัสดา แสนมิตรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระ อินทจักร์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
2. นายบุญชอบ ว่องไวโรงเรียนนาฉันทะฯกรรมการ
3. นางสมพิศ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเจตน์ ผาสุขโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสุวินดา สีแพงมนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ศิริสานต์โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการ
3. นางสาวจาศิริ มณีพงศกรโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุดารัตน์ ธรรมเมโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการ
2. นางวรรญพร วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นางพัชรียา วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพัฒนศักดิ์ ศักดิ์ศรีบุญดีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางเพชรสมร นิลสาขาโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศีรษะเนตรโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นางพิมมะสาร วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสุนิสา วรรณาโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจตน์ ผาสุขโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
2. นางสมจิต คุ้มเรือนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50กรรมการ
3. นางธนตพร ศุภโชคอุดมชัยโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย วัฒนสุระโรงเรียนบ้านหนองดินแดงกรรมการ
2. นายผดุง วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
3. นางสาวฐาปณีย์ แพงลูกโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ทองนุชโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขกรรมการ
2. นางพุทธมา ต่ายเนาว์ดงโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสิริพร เทือกขันติโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ทัศครโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
2. นางสาวภาณุมาส ควรครูโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
3. นายคูณมา ตีเฟื้อยโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ชิณโคตรโรงเรียนพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ชิณโคตรโรงเรียนพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ชิณโคตรโรงเรียนพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. นายผ่องไชย วงศ์อุคะโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
4. นางอัญชลี วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
5. นางสาวถวิล บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. นายผ่องไชย วงศ์อุคะโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
4. นางอัญชลี วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
5. นางสาวถวิล บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศรีโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศรีโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศรีโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศรีโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายสมพงศ์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝังแดงประธานกรรมการ
2. นางภิตินันท์ ภากรกุลโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางธิดาวรร เอ๊ฟวาโรงเรียนดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝังแดงประธานกรรมการ
2. นางภิตินันท์ ภากรกุลโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางธิดาวรร เอ๊ฟวาโรงเรียนดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศรีโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงฯกรรมการ
4. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอันประธานกรรมการ
2. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางระพิพรรณ ภูมิลาโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ กีกาศโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นางดรุณี ภูเดชโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอันประธานกรรมการ
2. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางระพิพรรณ ภูมิลาโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ กีกาศโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นางดรุณี ภูเดชโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงฯกรรมการ
3. นายเลิศ ประทุมทองโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านพิมานท่าประธานกรรมการ
2. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นางสมสมัย โอภาสโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นางจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการ
5. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฮีสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทิรา แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางภัณฑิรา จันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองนางด่อนกรรมการ
5. นางสาวรุ้งแก้ว สีวันโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนประธานกรรมการ
2. นางฉลวย มูลโคตรโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางชฎาพร อุ่นชัยโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
5. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
6. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฮีสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทิรา แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางภัณฑิรา จันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองนางด่อนกรรมการ
5. นางสาวรุ้งแก้ว สีวันโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนประธานกรรมการ
2. นางฉลวย มูลโคตรโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางชฎาพร อุ่นชัยโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหมโรงเรียนบ้านศรีโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ยตะโคตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
3. นายประยงค์ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นายอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางวิพารัตร บัวสายโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหมโรงเรียนบ้านศรีโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ยตะโคตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
3. นายประยงค์ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นายอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางวิพารัตร บัวสายโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวภทรมาศ ภะวะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นายชมแสง คำชมพูโรงเรียนบ้านดงอินำกรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
5. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิทูล อภัยโสโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไตรยราชโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นายมานะ รัชโนโรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯกรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวภทรมาศ ภะวะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นายชมแสง คำชมพูโรงเรียนบ้านดงอินำกรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
5. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิทูล อภัยโสโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไตรยราชโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นายมานะ รัชโนโรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯกรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขันตีโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
4. นายสันติ วงศ์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ไล้สีดาโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอันกรรมการ
3. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนิตย์ สุขรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขันตีโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
4. นายสันติ วงศ์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นายนาฏยา ไล้สีดาโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอันกรรมการ
3. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนิตย์ สุขรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียนหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวศุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียนหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวศุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ยาทองไยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการ
4. นายดนัยเทพ ปุ้มแพงโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการ
4. นายดนัยเทพ ปุ้มแพงโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวบุญพร บุญคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางสาวบุญพร บุญคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายดนัยเทพ ปุ้มแพงโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางสาวสุธานิจ แสงเมืองโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายดนัยเทพ ปุ้มแพงโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิมล โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นางอมร เรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านบ้านสุขเจริญกรรมการ
5. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวิมล โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นางอมร เรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นาย ณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
5. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสายชล ไตรยราชโรงเรียนบ้านกลางมูลอันประธานกรรมการ
2. นายสเรมาร คล่อแคล่วโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสงโรงเรียนโพนดู่โคกสวัสดิ์กรรมการ
6. นางสาวศิวนารถ ยังแสนภูกรรมการ
7. นายสุทธิพันธ์ พิลาบุตรเทศบาลเมืองนครพนมกรรมการ
8. นายชาญชัย วังกะธาตุเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
9. นายสัมฤทธิ์ พิมพะนักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
10. นายสัมฤทธิ์ ิพิมพะนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1กรรมการ
11. นางฉวีวรรณ คำหาญโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ อักขระโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายภัทรพล บุญโชติโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
5. นายพิระ ยอดมงคลโรงเรียนบ้านหนองลาดควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เครือคำโรงเรียนบ้านต้นแหนฯประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ บุรารมณ์โรงเรียนบ้านทู้กรรมการ
3. นายวชิราวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นางสาววรรณภา สุขวันโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจิตรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นางมลีจันทร์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางอัมพร อรรคสังข์โรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
4. นางโชคดี คำเพชรดีโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ กาศลุนโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางพิศมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา รัตโนโรงเรียนบ้านสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี พิมพ์พงษ์โรงเรียนนาถ่อนวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
6. นายวิษณุ ทัสสะโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
7. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
8. นายกิติพงษ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านต้นแหนฯกรรมการ
9. นายเศกสรร สมิตรโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
10. นางฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
11. นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
12. นางมลิวัลย์ ตูมสีโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพรวกรรมการ
13. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
4. นายสุุวัด พ่ออามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้้านพุ่มแกกรรมการ
5. นายพิพัฒนาวิทยา สุนทรวงศ์โรงเรียนบ้านกุุตาไก้กรรมการ
6. นางฉันทนา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
7. นางอินทิรา ธารารมย์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ สุขคณาโรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นายสันทนา วงศ์แสงน้อยโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
4. นางจารุชา ตัณฑวราภาธรโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
5. นางจันทพร เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
6. นางนุจรินทร์ สมกองโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นายพิจิตร วงศ์จันดีโรงเรียนบ้านมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นายวชิราวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายสายัญ ปะริทัศน์สกุลโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชาโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
6. นายเดชา บุญแสนโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สุูญราชโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)กรรมการ
3. นายพงศธร ขวัญสมบูรณ์บ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นายเจษฎา โพนชาโรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
6. นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการ
4. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวชงฉวี วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมลิดา เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ อังคุณะโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจินตนา ไกรษรโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
9. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
10. นายชีวพัฒน์ เชื้อสายทุมโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87กรรมการ
11. นางสาวศิริพร พลมาตย์โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการ
4. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายศุภชิต แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมลิดา เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ อังคุณะโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจินตนา ไกรษรโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
9. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
10. นายชีวพัฒน์ เชื้อสายทุมโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87กรรมการ
11. นางสาวศิริพร พลมาตย์โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
4. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรณิกา วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
7. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
8. นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยนต์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
9. นางสวลี กานิลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
10. นางสาวประวินา สุรีย์ราชโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวขวัญชีวา ปัญญารัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
12. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
13. นายภาสกร พลรัตน์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
14. นางไข่คำ ชาลีพรโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
15. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝังแดงประธานกรรมการ
2. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
4. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรณิกา วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
7. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
8. นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยนต์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
9. นางสวลี กานิลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
10. นางสาวประวินา สุรีย์ราชโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวขวัญชีวา ปัญญารัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
12. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
13. นายภาสกร พลรัตน์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
14. นางไข่คำ ชาลีพรโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
15. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ลุนสาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางจุฑาพัชร วงศ์ตาผาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
6. นายสุทธิ์พงษ์ นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนเก่ากรรมการ
7. นายประภาส กุมลาโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
8. นางอรวรรณ พ่อขันชายโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์กรรมการ
9. นายภูเบศร์ สาระโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
10. นางสาวกมลทิพย์ อินภูวาโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวยุพาวัลย์ สาลีเพ็งโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
12. นางพัชรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายธีระพล โพธิ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา มะสุใสโรงเรียนบ้านกลางมูลอันกรรมการ
6. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา รัตโนโรงเรียนบ้านสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี พิมพ์พงษ์โรงเรียนนาถ่อนวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
6. นายวิษณุ ทัสสะโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
7. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
8. นายกิติพงษ์ วงษ์ตาผาโรงเรียนบ้านต้นแหนฯกรรมการ
9. นายเศกสรร สมิตรโรงเรียนกุตาโก้กรรมการ
10. นางฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
11. นางสาวพิญญษรัศม์ สิงมะโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
12. นางมลิวัลย์ ตูมสีโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพรวกรรมการ
13. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ศิริสุขโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายทัศนะ คล่องดีโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
7. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
9. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
10. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ศิริสุขโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายทัศนะ คล่องดีโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
7. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
9. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
10. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
3. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ศิริสุขโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางจำเนียร เพ็ชรศิริโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางจำเนียร เพ็ชรศิริโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด สานุศิษย์โรงเรียนบ้านบ่อสะอาดกรรมการ
4. นางจิตสำราญ วงศ์ราชาโรงเรียนโพนสวางหนองแหนกรรมการ
5. นางสุวารี พ่ออำมาตย์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี พ่ออำมาตย์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นางสมคิด สานุศิษย์โรงเรียนบ้านบ่อสะอาดกรรมการ
5. นางจิตสำราญ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางอรทัย หอยตะคุโรงเรียนวัดพระธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางประเสริฐ ปริโปโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางนฤมล โกพลโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางฐิพิชญาภรณ์ ปวริศภวนันท์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสเมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำย้อยโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางเข็มพร ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายสุรจิต บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
5. นางจรรยา วรรณศิริโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางอรทัย หอยตะคุโรงเรียนวัดพระธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางประเสริฐ ปริโปรโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางนฤมล โกพลโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางฐิติชญาภรณ์ ปวริศภวนันท์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสเมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงค์ คำย้อยโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางเข็มพร ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายสุรจิต บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
5. นางจรรยา วรรณศิริโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เลิศศิริรักษ์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางกมลพรรณ ไชยขันธุ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เลิศศิริรักษ์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางกมลพรรณ ไชยขันธุ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางเอ็นดู ธงชัยโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางบุพวรรณ มทุรัญญานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางจันศรี วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางเอ็นดู ธงชัยโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียน้านนาโสกกรรมการ
4. นางบุพวรรณ มธุรัญญานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางจันศรี วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนบ้านนางามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ๊ญ ผ่านจังหารโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางภัทรวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนบ้านนางามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ๊ญ ผ่านจังหารโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางภัทรวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งวิกรัยโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
3. นางเวียงสวรรค์ จูมวงศ์โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางบุตรศรี พรหมจันทร์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธนพัฒน์ เตโชโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นาง อรทัย อุดมสูงเนินโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่่งมนกรรมการ
4. นางอัญญาภรณ์ บัวชุมโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวภูริดา จันทะคูณโรงเรียนหนองสะโนนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พลเขตโรงเรียนบ้านบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พลเขตโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายเบญจมินทร์ เวกามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นางภาวิณี วงษ์ทองโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายเบญจมินทร์ เวกามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นางภาวิณี วงษ์ทองโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายเบญจมินทร์ เวกามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นางภาวิณี วงษ์ทองโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจชราววดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นายจตุรพงษ์ ขันทีท้าวโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
3. นางสาวยุวดี สุขแสนโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
4. นางสาววารณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
5. นางรินทร์ลภัส ลิขิตรังธนานุกูลโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ประพัสพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นาย ชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญขัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
5. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญขัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
5. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาญขัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
5. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราวรรณ กำริสุโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรวรรณ กำริสุโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล ลำพุทธาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นายวีระพจน์ ประขุณีโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณิการ์ ไชยมาตร์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล ลำพุทธาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นายวีระพจน์ ประขุณีโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณิการ์ ไชยมาตร์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายโสภา ยศทะราชโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นายภิชัย โทปะโรงเรียนหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ไชยราโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)กรรมการ
4. นายบรรจบ ยอดสุบันโรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ โกพลโรงเรียนบ้านนามนดงติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ดา แสนมิตรโรงเรียนบ้านนามนดงติ้วประธานกรรมการ
2. นายสิทธิวัฒน์ ฤทธนพงศธรโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
3. ส.ต.ท.สุชาติ มาลามโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนามนดงติ้วกรรมการ
5. นายเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แสนมิตรโรงเรียนบ้านนามนดงติ้วประธานกรรมการ
2. นายสิทธิวัฒน์ ฤทธนพงศธรโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
3. ส.ต.ท.สุชาติ มาลามโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนามนดงติ้วกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. สิบเอกพีระพงษ์ ศรีทองทาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการ
3. นายยุทธชัย สาสอนโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ เจริญวงศ์โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. สิบเอกพีระพงษ์ ศรีทองทาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการ
3. นายยุทธชัย สาสอนโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ เจริญวงศ์โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายธนากร คำแสนโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)กรรมการ
3. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายจรัญชัย ผลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแกกรรมการ
5. นางลาวัลย์ ประขุณีโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]