หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 3 2
2 002 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 3 6 5
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 8 16 9
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 13 25 21
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 6 12 9
6 006 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 17 48 30
7 008 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 4 10 4
8 009 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 0 0
9 010 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 1 1 1
10 017 โรงเรียนธารน้ำใจ 38 147 73
11 018 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 10 23 16
12 019 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 4 8 7
13 020 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 7 14 8
14 021 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 5 11 6
15 023 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 4 7 6
16 022 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 3 5 4
17 024 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 6 15 9
18 025 โรงเรียนบ้านกกไฮ 5 12 9
19 027 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 2 5 3
20 028 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 6 22 11
21 029 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 1 1 1
22 026 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
23 030 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
24 031 โรงเรียนบ้านกุงโกน 6 16 10
25 032 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 9 19 16
26 033 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 18 34 25
27 035 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 20 28 23
28 038 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0
29 039 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 2 4 3
30 040 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านคับพวง 4 10 8
32 044 โรงเรียนบ้านคำชะอี 2 6 4
33 046 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 2 4 3
34 047 โรงเรียนบ้านคำพอก 5 13 8
35 049 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 16 46 29
36 043 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 0 0 0
37 045 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 12 34 21
38 048 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 2 1
39 059 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 0 0 0
40 060 โรงเรียนบ้านจอมมณี 3 13 7
41 061 โรงเรียนบ้านจำปา 1 2 1
42 062 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 3 9 6
43 063 โรงเรียนบ้านชะโนต 16 27 24
44 064 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 6 10 8
45 066 โรงเรียนบ้านดงก้อม 1 3 2
46 067 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
47 069 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 1 3 2
48 071 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 1 3 2
49 070 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 6 12 10
50 072 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 4 17 6
51 073 โรงเรียนบ้านดงบาก 10 19 16
52 074 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 5 12 8
53 075 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 0 0 0
54 076 โรงเรียนบ้านดงยอ 0 0 0
55 077 โรงเรียนบ้านดงยอ 6 11 8
56 078 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
57 079 โรงเรียนบ้านดงอินำ 17 38 20
58 068 โรงเรียนบ้านดงโชค 1 2 2
59 080 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 5 15 10
60 081 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านดอนขาว 8 16 12
62 082 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 4 7 5
63 084 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 10 4
64 088 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 2 5 3
65 089 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 3 1
66 090 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 6 4
67 091 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 1 1
68 086 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
69 085 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 28 64 40
70 087 โรงเรียนบ้านดอนโทน 3 3 3
71 092 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 4 5 5
72 096 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 33 51 43
73 095 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 2 5 3
74 098 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 15 54 28
75 093 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 4 15 9
76 094 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 5 7 5
77 099 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 9 18 15
78 100 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 2 5 2
79 101 โรงเรียนบ้านทันสมัย 2 6 4
80 104 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 13 9
81 105 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 5 4
82 106 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 7 19 8
83 102 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 15 32 23
84 103 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 5 13 10
85 108 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 5 3
86 109 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 3 5 4
87 110 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 27 15
88 112 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 19 35 28
89 116 โรงเรียนบ้านนาขาม 0 0 0
90 117 โรงเรียนบ้านนาขาม 1 3 2
91 115 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 2 7 3
92 118 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 15 32 27
93 120 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 3 1
94 119 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 0 0 0
95 121 โรงเรียนบ้านนาคู่ 16 32 22
96 123 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
97 122 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 3 4 3
98 124 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0
99 126 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 22 44 39
100 127 โรงเรียนบ้านนาดี 1 2 2
101 130 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
102 131 โรงเรียนบ้านนาทาม 0 0 0
103 132 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 2 5 4
104 134 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 14 11
105 133 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 4 10 6
106 136 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 14 13
107 135 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 2 39 9
108 137 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 4 4 4
109 139 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 3 5 5
110 140 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 7 17 12
111 138 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 7 6
112 142 โรงเรียนบ้านนายอ 6 15 10
113 141 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 4 10 7
114 144 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 7 14 11
115 143 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 2 4 3
116 146 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 1
117 147 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 6 4
118 149 โรงเรียนบ้านนาหนาด 6 13 10
119 150 โรงเรียนบ้านนาหลวง 4 7 5
120 151 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 9 13 11
121 125 โรงเรียนบ้านนาเชือก 0 0 0
122 145 โรงเรียนบ้านนาเลียง 15 29 22
123 113 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 6 15 11
124 114 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 67 24
125 128 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 0 0 0
126 129 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 10 29 15
127 148 โรงเรียนบ้านนาโสก 2 4 4
128 111 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 1 1 1
129 152 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 5 11 7
130 153 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 13 51 19
131 154 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1 2 2
132 159 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 5 1
133 160 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 2 5 3
134 161 โรงเรียนบ้านปากบัง 0 0 0
135 163 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 4 11 8
136 164 โรงเรียนบ้านผึ้ง 16 37 24
137 166 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 15 27 23
138 167 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 3 2
139 168 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 1 1 1
140 181 โรงเรียนบ้านมหาชัย 10 18 14
141 180 โรงเรียนบ้านม่วง 6 12 8
142 182 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 11 18 18
143 183 โรงเรียนบ้านวังกระแส 8 15 14
144 184 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 6 15 10
145 185 โรงเรียนบ้านวังตามัว 2 9 5
146 187 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 1
147 188 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 3 2
148 189 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 3 2
149 190 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 5 4
150 191 โรงเรียนบ้านวังสิม 0 0 0
151 186 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 0 0 0
152 192 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 6 12 10
153 193 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 32 18
154 196 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 0 0 0
155 195 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0 0 0
156 194 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7 14 10
157 197 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 7 25 13
158 198 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 1 3 1
159 199 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 1
160 200 โรงเรียนบ้านสำราญ 8 12 11
161 201 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 6 10 9
162 202 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 0 0 0
163 205 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 1 10 2
164 207 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 5 4
165 208 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 206 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 12 5
167 209 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 2 8 3
168 210 โรงเรียนบ้านหนองคอง 0 0 0
169 211 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 7 23 16
170 213 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 0 0 0
171 216 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 8 22 15
172 217 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 8 20 15
173 218 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 6 14 8
174 225 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
175 220 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 4 8 6
176 221 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 4 8 6
177 222 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 8 4
178 223 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 4 11 8
179 224 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 2 2 2
180 226 โรงเรียนบ้านหนองบึง 0 0 0
181 219 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 3 9 6
182 227 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 10 28 18
183 228 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 18 35 30
184 230 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 3 11 6
185 231 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0
186 232 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1 2 2
187 234 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 9 25 16
188 233 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 17 10
189 237 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 2 1
190 238 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 12 7
191 236 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 4 6 5
192 239 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 3 6 3
193 240 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0
194 241 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 3 5 4
195 242 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 12 8
196 212 โรงเรียนบ้านหนองแคน 0 0 0
197 214 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 2 1
198 215 โรงเรียนบ้านหนองแซง 7 13 9
199 235 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 9 6
200 229 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 3 8 3
201 245 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 4 9 6
202 246 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 3 12 6
203 248 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 21 50 33
204 243 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 17 8
205 244 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 0 0 0
206 155 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 4 4
207 249 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 3 8 3
208 251 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 8 33 17
209 252 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 4 6 6
210 253 โรงเรียนบ้านเหิบ 5 26 12
211 036 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 1 1 1
212 037 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 9 8
213 041 โรงเรียนบ้านแขนนาง 3 6 4
214 203 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 18 36 27
215 050 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 60 45
216 051 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 14 9
217 052 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 1 1
218 053 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 11 6
219 055 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 14 11
220 054 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 4 11 5
221 056 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 3 4 4
222 057 โรงเรียนบ้านโคกสูง 6 10 9
223 058 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 20 51 39
224 065 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 3 9 6
225 156 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
226 157 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 1 1
227 158 โรงเรียนบ้านโนนหอม 1 3 2
228 162 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 4 12 7
229 169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 9 20 10
230 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 15 8
231 171 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 5 15 9
232 172 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 12 4
233 173 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 4 3
234 174 โรงเรียนบ้านโพนทา 1 35 6
235 175 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 2 2
236 176 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 2 2 2
237 178 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1 3 2
238 179 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 9 3
239 177 โรงเรียนบ้านโพนแพง 2 4 3
240 204 โรงเรียนบ้านโสกแมว 11 31 21
241 254 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 1 40 8
242 107 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 6 4
243 165 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
244 255 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 17 30 25
245 256 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 6 14 7
246 257 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 7 20 10
247 260 โรงเรียนมรุกขนคร 0 0 0
248 262 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 7 18 13
249 265 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 4 9 7
250 266 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 17 36 24
251 270 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 32 83 52
252 273 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 3 2
253 274 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 15 32 24
254 275 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 15 27 23
255 279 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 14 34 26
256 280 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 16 41 25
257 285 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 10 53 20
258 261 โรงเรียนเมืองนครพนม 4 12 9
259 264 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 13 74 29
260 258 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 25 64 38
261 259 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 36 98 59
262 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 30 67 51
263 289 โรงเรียนตงเจี่ย 5 14 7
264 016 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 54 10
265 272 โรงเรียนสันตยานันท์ 2 3 2
266 287 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 1 3 2
267 277 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
268 290 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม 0 0 0
269 281 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 0 0 0
270 282 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
271 283 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 9 23 14
272 284 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 0 0 0
273 278 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0
274 288 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 11 20 14
275 291 โรงเรียนเรณูพิกุลแก้ว 5 18 8
รวม 1522 3893 2456
6349


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]