หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
6 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
7 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
8 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
9 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
10 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
11 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
12 ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
13 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
14 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
15 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
16 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
21 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
22 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
23 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
24 นายศักดิ์สิทธิ์ มั่งคั่ง ครูจิตอาสา ร.ร.บ้านนาหัวบ่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
25 นายวีรยุทธ ไมตรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
26 นางอรนุช พลหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สารสนเทศ รายงาน ติดตามประเมินผล
27 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
30 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
31 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
32 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
33 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
34 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
35 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
36 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
37 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
38 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
39 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
40 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
41 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
42 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
43 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
44 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
45 นายกฤษฎา ต้นสูง ช่างปูนชั้น ๔ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
46 นางรุจิรา พงสุภา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
47 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
48 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
49 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
50 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
51 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
52 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
53 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
55 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
56 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
57 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
58 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
59 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
60 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
61 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
62 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
63 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
64 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
65 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
66 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
67 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
69 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
70 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
71 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
72 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
73 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
74 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
75 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
76 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
77 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
78 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
80 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
81 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
82 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
83 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
84 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
85 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
86 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
87 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
88 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
89 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
90 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
91 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
93 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
94 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
95 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
96 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
97 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานกรรมการ
98 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
99 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
100 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
101 นายอำนวย สุทธิคุณศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
102 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
103 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
104 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
105 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
106 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
107 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
108 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
109 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการ
110 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
111 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
112 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
113 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
114 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
115 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
116 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
117 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
118 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
119 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
120 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
121 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
122 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
123 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง/ปฏิคม
124 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการ
125 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ
126 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ
127 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ
128 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) กรรมการ
129 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
130 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
131 ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ครูโรงเรียนบ้านท่าค้อ ครู สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
132 ลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ทุกคน ลูกจ้าง สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
133 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
134 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
135 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
136 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร การแสดง (พิธีเปิด)
137 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร การแสดง (พิธีเปิด)
138 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ
139 นายธีระวัฒน์ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบิน กรรมการ
140 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น กรรมการ
141 นายอภิสิทธิ์ อุคำ กรรมการ
142 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) กรรมการ
143 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ
144 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
145 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
146 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]