สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธารน้ำใจ 28 6 2 0 36
2 โพนสวางนางิ้ววิทยา 25 2 2 0 29
3 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 24 7 2 0 33
4 ศรีโพนทองวิทยา 21 6 3 0 30
5 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 21 4 1 2 26
6 บ้านดอนแดงเจริญทอง 19 7 1 0 27
7 บ้านโคกกลาง 17 5 2 0 24
8 โพนทองวิทยาคาร 15 5 2 0 22
9 บ้านโคกหินแฮ่ 14 4 1 1 19
10 บ้านหัวบึงทุ่ง 14 3 3 1 20
11 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 13 3 1 0 17
12 สุนทรวิจิตร 13 1 0 1 14
13 บ้านนาดอกไม้ 12 5 3 0 20
14 ปลาปากราษฎร์บำรุง 12 4 1 0 17
15 บ้านนาคู่ 12 4 0 0 16
16 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 11 4 2 0 17
17 บ้านกุตาไก้ 11 3 1 1 15
18 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 11 2 0 1 13
19 อนุบาลนครพนม 11 1 2 0 14
20 ชุมชนบ้านพุ่มแก 11 0 2 0 13
21 บ้านคำสว่าง 10 5 1 0 16
22 บ้านผึ้ง 10 3 2 1 15
23 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 10 3 2 0 15
24 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 10 2 2 0 14
25 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 10 2 1 0 13
26 บ้านนาเลียง 10 0 4 1 14
27 บ้านแสนพันหมันหย่อน 9 1 4 0 14
28 บ้านศรีธน 9 0 2 0 11
29 บ้านหนองผักแว่น 8 6 2 0 16
30 เซนต์ยอแซฟนาแก 8 2 1 0 11
31 เรณูวิทยาคาร 8 1 3 0 12
32 บ้านนาโดนใหม่ 8 1 1 0 10
33 บ้านกุรุคุ 7 6 2 1 15
34 บ้านโสกแมว 7 2 2 0 11
35 บ้านนาแกบึงเหล็ก 7 1 2 0 10
36 บ้านดอนขาว 7 1 0 0 8
37 บ้านกุดฉิม 7 1 0 0 8
38 บ้านนาบัว 7 1 0 0 8
39 ชุมชนบ้านพิมาน 7 0 0 0 7
40 บ้านหนองแซง 7 0 0 0 7
41 บ้านนากุงยางคำ 6 9 3 0 18
42 บ้านดงอินำ 6 5 1 3 12
43 บ้านนาคอกควาย 6 4 1 0 11
44 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 6 3 1 1 10
45 บ้านมหาชัย 6 3 1 0 10
46 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 6 2 1 1 9
47 บ้านถาวรนาอุดม 6 2 1 0 9
48 บ้านชะโนต 6 1 2 0 9
49 บ้านนามูลฮิ้น 6 1 0 0 7
50 นาถ่อนวิทยานุกูล 6 0 1 0 7
51 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 0 0 0 6
52 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 5 7 2 0 14
53 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 5 5 5 1 15
54 นางามวิทยาคาร 5 3 1 0 9
55 บ้านโพธิ์ตาก 5 2 1 0 8
56 บ้านหนองญาติ 5 2 1 0 8
57 บ้านหนองค้าโคกกุง 5 2 0 0 7
58 บ้านสำราญ 5 1 1 0 7
59 พระกลางวิทยาคาร 5 0 1 0 6
60 บ้านทุ่งมน 5 0 1 0 6
61 บ้านดงยอ 5 0 0 0 5
62 บ้านคำพอก 5 0 0 0 5
63 บ้านดงบาก 4 5 0 0 9
64 บ้านนาป่ง 4 4 1 0 9
65 อนุบาลประยูรศรี 4 3 2 0 9
66 บ้านวังกระแส 4 3 1 0 8
67 บ้านนาหัวบ่อ 4 3 1 0 8
68 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 4 3 0 0 7
69 บ้านหนองดินแดง 4 2 2 0 8
70 พระซองวิทยาคาร 4 2 1 0 7
71 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 4 2 1 0 7
72 บ้านวังไฮหนองกุง 4 2 0 0 6
73 บ้านนายอ 4 2 0 0 6
74 บ้านกุงโกน 4 2 0 0 6
75 บ้านหนองปลาดุก 4 1 2 0 7
76 บ้านหนองนางด่อน 4 1 1 0 6
77 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 4 1 1 0 6
78 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 4 1 0 0 5
79 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 4 1 0 0 5
80 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 4 0 1 0 5
81 บ้านนายอน้อย 4 0 0 0 4
82 ลาดสว่างวิทยา 4 0 0 0 4
83 บ้านเหล่าสำราญ 4 0 0 0 4
84 บ้านหนองหญ้าไซ 4 0 0 0 4
85 บ้านนกเหาะ 3 5 0 1 8
86 บ้านยอดชาดวิทยา 3 4 1 0 8
87 บ้านนาราชควาย 3 3 1 0 7
88 บ้านโคกสว่าง 3 3 0 0 6
89 บ้านม่วง 3 3 0 0 6
90 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 2 1 0 6
91 บ้านสุขเกษม 3 2 1 0 6
92 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 3 2 0 0 5
93 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 3 2 0 0 5
94 บ้านหนองหญ้าม้า 3 2 0 0 5
95 บ้านวังกะเบา 3 1 1 1 5
96 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 3 1 1 0 5
97 บ้านดอนข้าวหลาม 3 1 0 0 4
98 บ้านหนองแสง 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองบัวคำ 3 1 0 0 4
100 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 1 0 0 4
101 บ้านนาหลวง 3 1 0 0 4
102 บ้านดงป่ายูง 3 0 2 0 5
103 บ้านคับพวง 3 0 1 0 4
104 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 3 0 1 0 4
105 บ้านหัวขัวใต้ 3 0 1 0 4
106 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 3 0 1 0 4
107 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 0 1 0 4
108 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 3 0 1 0 4
109 บ้านดินดำหมากเฟือง 3 0 1 0 4
110 บ้านวังยาง 3 0 1 0 4
111 บ้านโคกกลาง 3 0 1 0 4
112 บ้านดงน้อยพัฒนา 3 0 0 1 3
113 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 0 0 0 3
114 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 3 0 0 0 3
115 บ้านนางเลิศ 3 0 0 0 3
116 บ้านเหล่าทุ่ง 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 0 0 3
118 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
119 บ้านสร้างแป้น 2 3 2 0 7
120 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 3 1 0 6
121 บ้านโคกสูง 2 2 2 0 6
122 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 2 2 1 0 5
123 บ้านเหิบ 2 2 0 1 4
124 บ้านนาบั่ว 2 2 0 0 4
125 บ้านนาหนาด 2 1 1 0 4
126 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 2 1 1 0 4
127 บ้านแขนนาง 2 1 0 0 3
128 บ้านกลางบ้านหนาด 2 1 0 0 3
129 เรณูพิกุลแก้ว 2 1 0 0 3
130 บ้านนามะเขือ 2 1 0 0 3
131 บ้านโชคอำนวย 2 1 0 0 3
132 ดงสว่างเจริญวิทย์ 2 0 1 1 3
133 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 0 1 0 3
134 บ้านดอนโทน 2 0 1 0 3
135 บ้านหนองบ่อ 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองหมากแก้ว 2 0 1 0 3
137 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 2 0 0 1 2
138 บ้านจอมมณี 2 0 0 0 2
139 บ้านปลาปากน้อย 2 0 0 0 2
140 บ้านดอนยานาง 2 0 0 0 2
141 ชุมชนนามนวิทยาคาร 2 0 0 0 2
142 บ้านนาสีนวล 2 0 0 0 2
143 บ้านวังตามัว 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองกุดแคน 2 0 0 0 2
145 บ้านโพนป่าหว้าน 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองสะโน 1 4 2 1 7
147 บ้านสร้างแห่ 1 3 0 2 4
148 บ้านกกไฮ 1 2 2 0 5
149 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1 2 2 0 5
150 บ้านหนองบัวหนองแวง 1 2 1 0 4
151 บ้านหนองห้าง 1 2 1 0 4
152 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 1 2 0 1 3
153 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 2 0 0 3
155 บ้านทุ่งสว่าง 1 2 0 0 3
156 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 0 0 3
158 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 1 1 1 0 3
159 บ้านนาม่วง 1 1 1 0 3
160 บ้านหนองหอยใหญ่ 1 1 1 0 3
161 บ้านเนินสะอาด 1 1 1 0 3
162 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 1 0 3
163 สันตยานันท์ 1 1 0 0 2
164 บ้านกลางน้อย 1 1 0 0 2
165 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 1 1 0 0 2
166 บ้านนาป่งคอง 1 1 0 0 2
167 บ้านโพนแพง 1 1 0 0 2
168 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 1 0 3 0 4
169 บ้านชะโงมนาโดน 1 0 2 0 3
170 บ้านทรายมูลคำผักแพว 1 0 1 0 2
171 บ้านนาราชควายน้อย 1 0 1 0 2
172 บ้านโพนทัน 1 0 1 0 2
173 บ้านไทยสามัคคี 1 0 1 0 2
174 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 0 0 1 1
175 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
176 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
177 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
178 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 0 0 0 1
179 บ้านดงดู่งาม 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 0 1
181 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
182 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
183 บ้านโนนหอม 1 0 0 0 1
184 ชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
185 บ้านกลางมูลอ้น 1 0 0 0 1
186 บ้านคำเม็ก 1 0 0 0 1
187 บ้านดงก้อม 1 0 0 0 1
188 บ้านนาขาม 1 0 0 0 1
189 บ้านน้อยใต้ 1 0 0 0 1
190 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
191 บ้านพิมานท่า 1 0 0 0 1
192 บ้านสว่างสำราญ 1 0 0 0 1
193 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองกกคูณ 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองลาดควาย 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกก่อง 1 0 0 0 1
199 บ้านโพนทา 1 0 0 0 1
200 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 0 0 0 1
201 บ้านใหม่วังเซือม 1 0 0 0 1
202 ตงเจี่ย 0 2 2 1 4
203 บ้านห้วยทราย 0 2 0 1 2
204 บ้านนาโสก 0 2 0 0 2
205 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
206 บ้านทันสมัย 0 1 1 0 2
207 บ้านหนองกุง 0 1 1 0 2
208 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 1 1 0 2
209 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 1 1 0 2
210 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 1 1 0 2
211 บ้านดอนดู่ 0 1 0 1 1
212 บ้านนาขามส้มป่อย 0 1 0 0 1
213 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 1 0 0 1
214 บ้านจำปา 0 1 0 0 1
215 บ้านดงติ้ว 0 1 0 0 1
216 บ้านดอนม่วง 0 1 0 0 1
217 บ้านดอนสวรรค์ 0 1 0 0 1
218 บ้านนาดี 0 1 0 0 1
219 บ้านน้ำบ่อ 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
222 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 1 0 0 1
223 เมืองนครพนม 0 0 2 0 2
224 บ้านดงโชค 0 0 1 0 1
225 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 1 0 1
226 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 1 0 1
227 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 0
228 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 0
229 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 0
230 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 0
231 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0
232 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 0
รวม 902 321 166 30 1,419