สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธารน้ำใจ 28 6 2 0 36
2 โพนสวางนางิ้ววิทยา 24 2 2 0 28
3 ศรีโพนทองวิทยา 20 6 3 0 29
4 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 19 7 2 0 28
5 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 18 3 1 1 22
6 บ้านโคกกลาง 17 5 2 0 24
7 บ้านดอนแดงเจริญทอง 13 5 1 0 19
8 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 13 3 1 0 17
9 บ้านนาดอกไม้ 12 5 3 0 20
10 โพนทองวิทยาคาร 12 5 2 0 19
11 บ้านนาคู่ 12 4 0 0 16
12 ปลาปากราษฎร์บำรุง 11 4 1 0 16
13 บ้านโคกหินแฮ่ 11 3 1 1 15
14 บ้านหัวบึงทุ่ง 11 2 3 1 16
15 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 11 2 0 1 13
16 อนุบาลนครพนม 11 1 2 0 14
17 สุนทรวิจิตร 11 1 0 1 12
18 ชุมชนบ้านพุ่มแก 11 0 2 0 13
19 บ้านผึ้ง 10 3 2 1 15
20 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 10 3 2 0 15
21 บ้านนาเลียง 10 0 4 1 14
22 บ้านคำสว่าง 9 5 1 0 15
23 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 9 3 2 0 14
24 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 9 2 2 0 13
25 บ้านแสนพันหมันหย่อน 9 1 4 0 14
26 บ้านศรีธน 9 0 2 0 11
27 เซนต์ยอแซฟนาแก 8 2 1 0 11
28 บ้านกุตาไก้ 8 2 0 0 10
29 บ้านนาโดนใหม่ 8 1 1 0 10
30 บ้านกุรุคุ 7 5 2 1 14
31 บ้านนาแกบึงเหล็ก 7 1 2 0 10
32 ชุมชนบ้านพิมาน 7 0 0 0 7
33 บ้านหนองแซง 7 0 0 0 7
34 บ้านหนองผักแว่น 6 6 2 0 14
35 บ้านนาคอกควาย 6 4 1 0 11
36 บ้านมหาชัย 6 3 1 0 10
37 เรณูวิทยาคาร 6 1 2 0 9
38 บ้านชะโนต 6 1 2 0 9
39 บ้านนามูลฮิ้น 6 1 0 0 7
40 บ้านนาบัว 6 1 0 0 7
41 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 0 0 0 6
42 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 5 6 2 0 13
43 บ้านโสกแมว 5 2 2 0 9
44 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 5 2 1 1 8
45 บ้านโพธิ์ตาก 5 2 1 0 8
46 บ้านหนองญาติ 5 2 1 0 8
47 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 5 2 1 0 8
48 บ้านหนองค้าโคกกุง 5 2 0 0 7
49 บ้านสำราญ 5 1 1 0 7
50 บ้านทุ่งมน 5 0 1 0 6
51 บ้านคำพอก 5 0 0 0 5
52 บ้านดงอินำ 4 5 1 3 10
53 บ้านดงบาก 4 5 0 0 9
54 บ้านนาป่ง 4 4 1 0 9
55 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 4 3 3 0 10
56 นางามวิทยาคาร 4 3 0 0 7
57 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 4 3 0 0 7
58 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 4 2 1 0 7
59 บ้านนาหัวบ่อ 4 2 1 0 7
60 บ้านนายอ 4 2 0 0 6
61 บ้านกุงโกน 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองปลาดุก 4 1 2 0 7
63 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 4 1 1 1 6
64 บ้านหนองนางด่อน 4 1 1 0 6
65 นาถ่อนวิทยานุกูล 4 0 1 0 5
66 บ้านกุดฉิม 4 0 0 0 4
67 บ้านนากุงยางคำ 3 7 3 0 13
68 บ้านยอดชาดวิทยา 3 4 1 0 8
69 อนุบาลประยูรศรี 3 3 2 0 8
70 บ้านม่วง 3 3 0 0 6
71 พระซองวิทยาคาร 3 2 1 0 6
72 บ้านสุขเกษม 3 2 1 0 6
73 บ้านวังไฮหนองกุง 3 2 0 0 5
74 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 3 2 0 0 5
75 บ้านหนองหญ้าม้า 3 2 0 0 5
76 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 3 1 1 0 5
77 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 3 1 1 0 5
78 บ้านดอนขาว 3 1 0 0 4
79 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองบัวคำ 3 1 0 0 4
81 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 1 0 0 4
82 บ้านนาหลวง 3 1 0 0 4
83 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
84 บ้านคับพวง 3 0 1 0 4
85 บ้านถาวรนาอุดม 3 0 1 0 4
86 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 0 1 0 4
87 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 3 0 1 0 4
88 บ้านดินดำหมากเฟือง 3 0 1 0 4
89 บ้านวังยาง 3 0 1 0 4
90 บ้านโคกกลาง 3 0 1 0 4
91 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 0 0 0 3
92 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 3 0 0 0 3
93 บ้านหัวขัวใต้ 3 0 0 0 3
94 ลาดสว่างวิทยา 3 0 0 0 3
95 บ้านดงยอ 3 0 0 0 3
96 บ้านเหล่าทุ่ง 3 0 0 0 3
97 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองหญ้าไซ 3 0 0 0 3
99 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
100 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 3 1 0 6
101 บ้านหนองดินแดง 2 2 2 0 6
102 บ้านโคกสูง 2 2 2 0 6
103 บ้านวังกระแส 2 2 1 0 5
104 บ้านนาหนาด 2 1 1 0 4
105 เรณูพิกุลแก้ว 2 1 0 0 3
106 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 2 1 0 0 3
107 บ้านกลางบ้านหนาด 2 1 0 0 3
108 บ้านนาบั่ว 2 1 0 0 3
109 บ้านนามะเขือ 2 1 0 0 3
110 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
112 บ้านโชคอำนวย 2 1 0 0 3
113 ดงสว่างเจริญวิทย์ 2 0 1 1 3
114 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 2 0 1 0 3
115 บ้านหนองบ่อ 2 0 1 0 3
116 บ้านหนองหมากแก้ว 2 0 1 0 3
117 พระกลางวิทยาคาร 2 0 1 0 3
118 บ้านดงน้อยพัฒนา 2 0 0 1 2
119 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 2 0 0 1 2
120 บ้านปลาปากน้อย 2 0 0 0 2
121 บ้านดอนยานาง 2 0 0 0 2
122 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 2 0 0 0 2
123 บ้านแขนนาง 2 0 0 0 2
124 ชุมชนนามนวิทยาคาร 2 0 0 0 2
125 บ้านนางเลิศ 2 0 0 0 2
126 บ้านนายอน้อย 2 0 0 0 2
127 บ้านนาสีนวล 2 0 0 0 2
128 บ้านวังตามัว 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองกุดแคน 2 0 0 0 2
130 บ้านเหล่าสำราญ 2 0 0 0 2
131 บ้านโพนป่าหว้าน 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองสะโน 1 2 2 1 5
133 บ้านสร้างแป้น 1 2 2 0 5
134 บ้านกกไฮ 1 2 2 0 5
135 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1 2 2 0 5
136 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 2 1 0 4
137 บ้านหนองห้าง 1 2 1 0 4
138 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 1 2 0 1 3
139 บ้านทุ่งสว่าง 1 2 0 0 3
140 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1 2 0 0 3
141 บ้านนาราชควาย 1 2 0 0 3
142 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 0 0 3
143 บ้านวังกะเบา 1 1 1 1 3
144 บ้านนาม่วง 1 1 1 0 3
145 บ้านหนองบัวหนองแวง 1 1 1 0 3
146 บ้านหนองหอยใหญ่ 1 1 1 0 3
147 บ้านเนินสะอาด 1 1 1 0 3
148 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 1 0 3
149 สันตยานันท์ 1 1 0 0 2
150 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1 1 0 0 2
151 บ้านกลางน้อย 1 1 0 0 2
152 บ้านดอนข้าวหลาม 1 1 0 0 2
153 บ้านนาป่งคอง 1 1 0 0 2
154 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1 1 0 0 2
155 บ้านโพนแพง 1 1 0 0 2
156 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 1 0 3 0 4
157 บ้านชะโงมนาโดน 1 0 2 0 3
158 บ้านดงป่ายูง 1 0 2 0 3
159 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 1 0 1 0 2
160 บ้านดอนโทน 1 0 1 0 2
161 บ้านทรายมูลคำผักแพว 1 0 1 0 2
162 บ้านนาราชควายน้อย 1 0 1 0 2
163 บ้านโพนทัน 1 0 1 0 2
164 บ้านไทยสามัคคี 1 0 1 0 2
165 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 0 0 1 1
166 บ้านเหิบ 1 0 0 1 1
167 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
168 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
170 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 0 0 0 1
171 บ้านดงดู่งาม 1 0 0 0 1
172 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
173 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
174 บ้านโนนหอม 1 0 0 0 1
175 ชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
176 บ้านกลางมูลอ้น 1 0 0 0 1
177 บ้านคำเม็ก 1 0 0 0 1
178 บ้านดงก้อม 1 0 0 0 1
179 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 1 0 0 0 1
180 บ้านนาขาม 1 0 0 0 1
181 บ้านน้อยใต้ 1 0 0 0 1
182 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
183 บ้านพิมานท่า 1 0 0 0 1
184 บ้านสว่างสำราญ 1 0 0 0 1
185 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองกกคูณ 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองลาดควาย 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
190 บ้านโคกก่อง 1 0 0 0 1
191 บ้านโพนทา 1 0 0 0 1
192 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 0 0 0 1
193 บ้านใหม่วังเซือม 1 0 0 0 1
194 บ้านนกเหาะ 0 5 0 1 5
195 บ้านสร้างแห่ 0 3 0 2 3
196 ตงเจี่ย 0 2 2 1 4
197 บ้านห้วยทราย 0 2 0 1 2
198 บ้านนาโสก 0 2 0 0 2
199 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
200 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 1 1 0 2
201 บ้านทันสมัย 0 1 1 0 2
202 บ้านหนองกุง 0 1 1 0 2
203 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 1 1 0 2
204 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 1 1 0 2
205 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 1 1 0 2
206 บ้านดอนดู่ 0 1 0 1 1
207 บ้านนาขามส้มป่อย 0 1 0 0 1
208 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 1 0 0 1
209 บ้านจำปา 0 1 0 0 1
210 บ้านดงติ้ว 0 1 0 0 1
211 บ้านดอนสวรรค์ 0 1 0 0 1
212 บ้านนาดี 0 1 0 0 1
213 บ้านน้ำบ่อ 0 1 0 0 1
214 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
215 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 1 0 0 1
216 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
217 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 1 0 0 1
218 เมืองนครพนม 0 0 2 0 2
219 บ้านดงโชค 0 0 1 0 1
220 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 1 0 1
221 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 1 0 1
222 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 0
223 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 0
224 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 0
225 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 0
226 บ้านจอมมณี 0 0 0 0 0
227 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0
228 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 0
รวม 775 282 156 27 1,240