ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองนางด่อน สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 91.50 ทอง 4
5 บ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5
6 ธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 89.25 ทอง 6
7 บ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 88.75 ทอง 8
9 สุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 88.25 ทอง 9
10 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 87.50 ทอง 10
11 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 87.50 ทอง 10
12 บ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 87.25 ทอง 12
13 บ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 85.25 ทอง 13
14 บ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 85.25 ทอง 13
15 เซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 85.25 ทอง 13
16 บ้านโคกก่อง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 16
17 ศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84.75 ทอง 17
18 เรณูพิกุลแก้ว สพป. นครพนม เขต 1 84.25 ทอง 18
19 บ้านนาหลวง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 19
20 บ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 83.75 ทอง 20
21 อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83.25 ทอง 21
22 บ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 82.50 ทอง 22
23 บ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 81.25 ทอง 23
24 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5
6 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 - -
8 บ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 - -
9 บ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 - -
10 บ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 9
10 บ้านจอมมณี สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 10
11 บ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านวังกะเบา สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 9
10 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 - -
11 บ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. นครพนม เขต 1 - -
12 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 74.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกะเบา สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 70.75 เงิน 4
5 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 5
6 เรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68.75 ทองแดง 6
7 นางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 63.25 ทองแดง 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 59.50 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 56.50 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 81.02 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 75.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวบึงทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านเหล่าสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 8
9 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 9
11 บ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 11
12 บ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 11
13 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 13
15 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 13
16 ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังไฮหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10
11 บ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 12
13 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 13
14 บ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 14
15 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 15
16 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 16
17 บ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจอมมณี สพป. นครพนม เขต 1 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองดินแดง สพป. นครพนม เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวบึงทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 87.33 ทอง 4
5 บ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 87.17 ทอง 5
6 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 78.50 เงิน 7
8 บ้านนาบั่ว สพป. นครพนม เขต 1 78.33 เงิน 8
9 บ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 77.83 เงิน 9
10 บ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 77.17 เงิน 10
11 บ้านดอนม่วง สพป. นครพนม เขต 1 76.67 เงิน 11
12 บ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 75.33 เงิน 12
13 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 0 เข้าร่วม
14 บ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 4
5 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6
7 พระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7
8 นาผือบอนราษฎร์นุกูล สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 8
9 บ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6
7 พระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวบึงทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านหนองดินแดง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 76.33 เงิน 8
9 บ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4
5 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 7
9 บ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5
6 ศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 6
7 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน